Model CONTRACT DE MANAGEMENT | Consultanță Juridică Contracte
Avocat Online
Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE
7 ianuarie 2019
avocat bucuresti
Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE MANAGEMENT

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model CONTRACT DE MANAGEMENT

Model CONTRACT DE MANAGEMENT

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea comercială ..................................................................... (denumirea și forma juridică) cu sediul social în ......................................., (localitatea) str. ............................................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ........, județul/sectorul .................., CUI ..........................................., număr de înregistrare în registrul comerțului ....../....../............., telefon nr. ........................, fax nr. ..................., reprezentată prin .........................................., cu funcția ......................., și de .........................., cu funcția de .............................................., în calitate de proprietar/ angajator/beneficiar și

1.2. ........................................................ (persoană juridică) cu sediul în localitatea ....................................................., str. ...................................... nr. ......, județul/sectorul2 .........................., reprezentată prin ........................................, cu funcția de .............................................., în calitate de manager sau

1.2. Dl/Dna ...................................................................................., domiciliat(a) în ..........................................................., (localitatea) str. .............................................. nr. ............. , bl. ............., sc. .............., et. ........, ap. .........., județul/sectorul ............................, având B.I./C.I. seria ...................., nr. ............................., eliberat(a) de .................................... la data de ................................, CNP ............................, permis de muncă nr. ........................... din ......................................., în calitate de manager, au încheiat prezentul contract de management, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie organizarea, conducerea și gestionarea activitat îi proprietarului/angajatorului, pe baza obiectivelor și indicatorilor de performanță cuprinși în proiectul de management3 anexa la prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

a) Durata contractului este de4 .................................... .

b) Perioada de probă este de 120 de zile calendaristice de la data încheierii prezentului contract5.

IV. LOCUL DE MUNCĂ

4.1. Activitatea se desfășoară la ...................................................................... .

V. FELUL MUNCII

5.1. Munca desfășurată de manager este/ Funcția îndeplinită de manager este de ...................

VI. DURATA MUNCII

a) Durata muncii este ............................................................................. .

b) Durata muncii este, după caz6:

- echivalența cu o normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi ............... ore/săptămână .................... .

VII. CONCEDIUL6

7.1. Durata concediului anual de odihnă este de .... zile lucrătoare, în raport de durata muncii.

7.2. De asemenea, beneficiază de concediu suplimentar de ........................ .

VIII. SALARIZARE

8.1. Salariul de bază lunar brut este de ............................... lei.

8.2. Alte elemente constitutive:

- sporuri .....................................;

- indemnizații .............................;

- alte adaosuri ............................ .

8.3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, potrivit legii.

VIII. ONORARIUL SAU MODALITĂȚI DE PLATĂ

8.1. Onorariul pe care proprietarul îl datorează managerului pentru serviciile sale este de .......... lei/lună.

8.2. Plata onorariului se face prin:

a) numerar la casieria proprietarului;

b) fila cec;

c) ordin de plată;

d) alte mijloace de plată, potrivit legii.

IX. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MANAGERULUI

9.1. Managerul are, în principal, următoarele drepturi:

- dreptul la salarizare pentru munca depusă;

- dreptul la repaus zilnic și săptămânal;

- dreptul la concediu de odihnă anual;

- dreptul la securitate și sănătate în muncă;

- are dreptul de a beneficia de premii, potrivit legii;

- dreptul de a solicita proprietarului/angajatorului, atunci când consideră temeinic și oportun, modificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță.

9.2. Managerul are, în principal, următoarele obligații:

- să asigure administrarea, gestionarea și integritatea patrimoniului proprietarului/angajatorului în condițiile legii;

- să-și îndeplinească obligațiile pe care și le-a asumat, potrivit proiectului de management anexat;

- să îndeplinească programele, proiectele și indicatorii de performanță, renegociabili anual, după încheierea bilanțului și adoptat de comun acord de către părți printr-un act adițional;

- să elaboreze și să aplice strategii specifice, în măsura să asigure desfășurarea în condiții performante a activității curente și de perspectivă;

- să selecteze, să angajeze, să promoveze, să sancționeze și să concedieze, după caz, personalul salariat, cu respectarea dispozițiilor legale;

- să stabilească atribuțiile de serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat conform Regulamentului de organizare și funcționare, precum și obligațiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate, aprobate prin fișele posturilor;

- să adopte măsuri în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri și cheltuieli, pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri, în condițiile legii;

- să administreze cu diligența unui bun proprietar patrimoniul încredințat;

- să reprezinte instituția în raport cu terții;

- să încheie acte juridice în numele și pe seama entității respective, conform competențelor sale;

- să prezinte la termene și în condițiile legii, precum și ori de câte ori este necesar, situația economico-financiară, modul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzuți în Proiectul de management, inclusivmăsurile pentru optimizarea activității, dacă este cazul;

- să ia măsuri pentru asigurarea pazei bunurilor și pentru asigurarea prevenirii incendiilor;

- să stabilească măsuri privind asigurarea sănătății și securității muncii și pentru cunoașterea de către salariați a normelor de securitate a muncii;

- alte drepturi și obligații prevăzute de lege.

IX. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MANAGERULUI

9.1. Managerul are, în principal, următoarele drepturi:

- dreptul la onorariu;

- dreptul de a solicita beneficiarului, atunci când apreciază că este oportun și există motive temeinice, modificarea obiectivelor și indicatorilor de performanță ai acestuia.

9.2. Managerul are, în principal, următoarele obligații:

Nota: Obligațiile managerului - persoană juridică și ale managerului - persoană fizică sunt identice.

X. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI/BENEFICIARULUI7

10.1. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

- să solicite managerului prezentarea de rapoarte privind stadiul realizări Proiectului de management, situația economico-financiară a proprietarului/beneficiarului, precum și a altor documente referitoare la activitatea acestuia;

- să aprobe modificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în rapoartele anuale, precum și în programele minimale, în cazuri motivate temeinic;

- să evalueze periodic performanțele manageriale în raport cu criteriile de evaluare a performant elor manageriale stabilite de comun acord cu managerul;

10.2. Angajatorul are, în principal, următoarele obligații:

- să acorde managerului toate drepturile ce decurg din lege, contractul de management și, după caz, din contractul colectiv de muncă aplicabil;

- să asigure managerului deplină libertate în organizarea și conducerea activității în limitele legii și, după caz, ale prezentului contract de management.

XI. PROIECTUL MANAGERIAL

11.1. Proiectul managerial, cuprinzând obiectivele și indicatorii de performanță la a căror realizare se obligă managerul, este prevăzut în anexa la acest contract.

11.2. În cursul executării contractului, părțile pot să modifice de comun acord obiectivele și indicatorii de performanță, în cazuri temeinic justificate, în scopul adaptării lor la evoluția conjuncturală, cu respectarea legii.

XII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

12.1. Managerul este obligat să își folosească întreaga sa capacitate de muncă în interesul proprietarului/ angajatorului sau, după caz, beneficiarului.

12.2. Managerului îi sunt interzise orice activități și manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției.

12.3. În cursul duratei contractului de management, managerul se obligă să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor care sunt stabilite ca având acest caracter de către angajator.

XIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

13.1. Pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul contract, părțile răspund potrivit legii.

13.2. Managerul răspunde pentru daunele produse proprietarului/angajatorului sau, după caz, beneficiarului prin orice act contrar intereselor acestuia, prin gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a mijloacelor materiale și bănești.

13.3. În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni, de către manager, proprietarul/ angajatorul sau, după caz, beneficiarul are obligația de a sesiza de îndată organele de urmărire penală. Pe perioada soluționării sesizării, contractul de management se suspendă.

XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT

14.1. Prevederile prezentului contract de management pot fi modificate prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

14.2. Părțile vor adapta contractul de management corespunzător prevederilor legale intervenite ulterior.

XV. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT9

15.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) de drept;

b) prin acordul părților;

c) prin denunțare unilaterală de către manager, cu condiția încunoștințării proprietarului/ angajatorului cu cel puțin ........ zile înainte de data expirării prezentului contract.

XVI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

16.1. În cazul în care litigiile izvorâte din încheierea, executarea, interpretarea sau încetarea clauzelor prezentului contract nu se pot rezolva pe cale amiabilă între părți, sunt de competent a instanțelor judecătorești.

XVII. DISPOZIȚII FINALE10

17.1. Proiectul de management, obiectivele, lista programelor minimale proprii, indicatorii de performanță cuantificabili care urmează a fi realizați anual și criteriile de apreciere sunt prevăzute în prezentul contract.

17.2. Prezentul contract de management s-a încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.

PROPRIETAR/ANGAJATOR /BENEFICIAR MANAGER

Note

1. Contractul de management încheiat cu o persoană fizică este asimilat contractului individual de muncă pe durată nedeterminată și este supus atât prevederilor dreptului comun (Legii nr. 53/2003, republicată, Codul muncii), cât și actelor normative specifice unor domenii/activități economice sau bugetare, dacă este cazul.

2. Alte date de identificare, potrivit specificului persoanei juridice respective.

3. Un proiect de management trebuie să cuprindă, în principiu, următoarele: modalitățile de asigurare a realizării indicatorilor de performanță stabiliți de către proprietar; promovarea excelenței în activitatea proprietarului; dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului în subordine; metodele de promovare a produselor/ serviciilor oferite de proprietar; aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economisire în activitatea de gestionare a resurselor umane, precum și a mijloacelor financiare și materiale ale proprietarului.

4. Pentru managerul - persoana fizica, contractul fiind asimilat contractului individual de muncă, se poate încheia și pe perioada nedeterminată.

5. Mențiune specifică contractului încheiat cu un manager - persoana fizica.

6. Mențiune corespunzătoare numai managerului - persoana fizică.

7. Prevederile pct. X, XI, XII sunt comune ambelor categorii de manageri (persoane fizice și persoane juridice).

8. Prevederile pct. XIII și XIV sunt comune ambelor categorii de manageri - persoane fizice și juridice.

9. Prevederile pct. XV sunt comune ambelor categorii de manageri - persoane fizice și persoane juridice, cu excepția prevederilor cuprinse la lit. c) care sunt proprii numai persoanelor fizice.

10. Prevederile pct. XVII sunt comune ambelor categorii de manageri - persoane fizice și persoane juridice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.