Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE | Consultanță Juridică Online
Avocat Online
Model CONTRACT DE LICENȚĂ
7 ianuarie 2019
caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE MANAGEMENT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE

Avocat Online

Avocat Online

Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE

Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE

Încheiat astăzi ..............la ..................................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Dl/Dna..............................................................., domiciliat (a) în ......................................, str. ........................................ nr. .............., bloc....... scara .........., etaj .........., apartament ......., sector/județ ...................., născut (a) la data de (ziua, luna, anul) ...................................................... în (localitatea)......................................sector/județ .............. ................................, posesorul (posesoarea) buletinului (cărții) de identitate seria ........... nr........................... eliberat (a) de ....................................., cod numeric personal ...................................., în calitate de proprietar, pe de o parte, și

1.2. S. ................................................................................................................... cu sediul social în (localitatea) ................................ str. ................................. nr. ......................., bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ......., județ/sector ....................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr..................................................., sub nr. ............................................, din ............................................, cod fiscal nr. ..............................din........................,având contul nr...................................................... deschis la ...................................................., reprezentată de dl./ dna...................................................., cu funcția de ..........................., în calitate de chiriaș, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proprietarul declara că închiriază chiriașului apartamentul nr. ....... din imobilul situat în .............................................., str. ............................................................. nr. ................, bloc ............, etaj ............. , județ/sector ............, compus din ...................... camere de locuit și dependințe, cu o suprafață utilă de ...................... mp, complet mobilat.

2.2. Proprietarul declara că apartamentul, ce face obiectul prezentului contract, se afla în proprietatea sa exclusivă, fiind dobândit prin .................... (vânzare-cumpărare, donație, schimb, moștenire etc.) conform ........................................................................... autentificat la ..............................., dreptul de proprietate (titlul de proprietate, numărul, data) fiind înscris în Cartea funciară nr. ....................... la Judecătoria ......................... .

2.3. Spațiul închiriat este dat în folosința chiriașului pentru a servi drept ..........................................., proprietarul declarând că este de acord cu această folosință.

2.4. Spațiul închiriat ce face obiectul prezentului contract va fi dat în folosința chiriașului pe baza unui proces verbal de predare-primire în care se va consemna descrierea imobilului, starea acestuia, obiectele de inventar predate, suprafața efectivă.

Procesul verbal de predare-primire va constitui anexa la contract și se va încheia la data predării apartamentului.

III. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

3.1. Chiria pentru folosirea spațiului prevăzut la art. 1 este de ............... euro/lună.

3.2. Chiria include toate taxele ocazionate de încheierea și înregistrarea prezentului contract la autoritățile competențe, acestea fiind suportate de către proprietar.

3.3. Plata chiriei se va face în prima zi lucrătoare, în avans, pentru luna în curs

3.4. Plata se va face în lei, la cursul de referință euro/leu al BNR din ziua efectuării plății.

3.5. Plata se poate efectua în numerar, personal proprietarului sau în contul bancar cu nr. ........................................ deschis la Banca ...........................– Sucursala ......................

3.6. În cazul în care chiriașul nu respectă termenul scadent, întârziind cu plata chiriei, va suportă penalități de întârziere de 0,15% pe zi, calculate la suma datorată.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Apartamentul se va închiria pe o perioadă de ..........., începând cu data de ..........., până la data de ................................

4.2. În cazul în care niciuna dintre părți nu-și va manifesta voința cu privire la încetarea contractului până la data încheierii perioadei contractuale, contractul de închiriere se va prelungi automat pentru o perioadă de 1 an de zile.

V. OBLIGĂȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

5.1. Obligățiile proprietarului

5.1.1. Să pună la dispoziția chiriașului, în stare bună de folosință, spațiul închiriat, conform procesului verbal de predare-primire descris la pct. 2.4., semnat de ambele părți.

5.1.2. Să asigure funcționarea în stare bună a utilităților aferente și să nu întreprindă nicio acțiune de natură a întrerupe furnizarea utilităților (electricitate, gaze, apă) aferente spațiului închiriat.

5.1.3. Să efectueze reparății capitale, dacă este cazul, în conformitate cu prevederile art. 1788, alin. (1) C. civ.

5.1.4. Să-i asigure chiriașului folosința liniștită și netulburată a spațiului și să îl asigure pe acesta împotriva oricărei evicțiuni, conform art. 1789 și art. 1790 Cod civil.

5.1.5. Să nu efectueze acte care ar putea restrânge folosința spațiului închiriat.

5.2. Obligățiile chiriașului

5.2.1. Să folosească spațiul închiriat potrivit destinăției prevăzute în contract și să îl exploateze corespunzător, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea construcțiilor și accesoriilor acestora.

5.2.2. Să efectueze plata chiriei lunar în condițiile și la termenul prevăzut în prezentul contract.

5.2.3. Să suporte cheltuielile de întreținere care rezultă din folosința exclusivă a imobilului pe toată durata contractului;

5.2.4. La încetarea contractului, să predea suprafața închiriată în termen de ........ zile lucrătoare, în bună stare, mai puțîn uzură normală datorată folosinței (pe baza unui proces verbal de predare-primire). Cu această ocazie, proprietarul nu va putea ridica pretențîi izvorâte din constatarea uzurii datorate folosinței normale a spațiului închiriat.

5.2.5. Să permită accesul proprietarului în spațiul închiriat pentru efectuarea unor lucrări de reparățîi strict necesare spațiului închiriat.

5.2.6. Să execute la timp și în condiții optime, pe cheltuiala proprie, mici reparății locative precum și cele ocazionate de degradările produse imobilului prin culpa sa.

5.2.7. Să nu afecteze structura de rezistență și să nu schimbe destinația spațiului închiriat.

5.2.8. Să înștiințeze imediat proprietarul despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbura folosința.

5.2.9. Să nu aducă modificări bunului închiriat, decât cu acordul scris al proprietarului.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

6.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele situațîi:

a. prin acordul ambelor părți consemnat în scris, prin act adițional;

b. la expirarea termenului, pentru care a fost încheiat cu excepțiile prevăzute de prezentul contract;

c. prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, la orice moment, prin notificare scrisă cu cel puțîn 90 de zile anterior datei dorite pentru încetare;

d. prin reziliere, pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor de către o parte; rezilierea va opera de drept, printr-o simplă notificare, fără nici un fel de alte formalități sau intervenție a instanței de judecată (pact comisoriu de grad IV).

VII. NOTIFICĂRI

7.1. Orice notificare se va face în scris și va fi transmisă la adresele părților menționate în preambul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificările verbale nu se iau în considerare.

7.2. Notificarea se consideră efectivă de la data primirii confirmării de primire de către expeditor.

7.3. Proprietarul este obligat să anunțe în scris chiriașului orice schimbare a adresei sau a oricărei alte date de identificare, cu cel puțîn 5 zile înainte de a se produce.

7.4. Chiriașul nu este responsabil dacă din orice motiv proprietarul nu poate primi notificările scrise la adresa specificată mai sus.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

8.1. Prezentul contract va putea fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele părți.

IX. FORȚA MAJORĂ

9.1. Părțile contractante sunt exonerate de răspundere în cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale în caz de forță majoră, pe toată durata existenței acesteia; prin forță majoră se înțelege un eveniment sau evenimente independente de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului care fac executarea prezentului contract pentru oricare dintre părțile contractante imposibilă, evenimente precum: război, cutremur, inundății majore, embargo.

9.2. Cazul de forță majoră exonerează părțile de răspundere, în condițiile legii și a notificării în scris, în termen de 5 zile de la apariția sa, către cealaltă parte. Documentele probatorii vor fi prezentate în termen de 15 zile de la data apariției forței majore, certificate de Camera de Comerț și Industrie a României.

9.3. În cazul în care forța majoră durează mai mult de 30 de zile calendaristice, oricare dintre părțile contractante va putea notifica celeilalte părți încetarea de drept a contractului, fără că această să-i datoreze daune interese.

X. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Părțile vor depune toate diligențele pentru rezolvarea oricăror conflicte legate de sau decurgând din prezentul contract pe cale amiabilă.

10.2. Orice conflict în legătură cu său decurgând din prezentul contract care nu a fost rezolvat pe cale amiabilă se va rezolva de către instanțele judecătorești competențe ...................... (de la sediul chiriașului sau din circumscripția cărora este situat imobilul ce face obiectul prezentului contract, după cum stabilesc părților la încheierea prezentului contract).

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Proprietarul declara pe propria răspundere, cunoscând sancțiunile legii pentru fals în declarații, că toate bunurile ce fac obiectul prezenței închirieri sunt proprietatea sa, nu sunt afectate de nicio sarcină în favoarea vreunui terț și nu fac obiectul niciunei urmăriri sau executări legale.

11.2. Dispozițiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului Civil, precum și cu toate reglementările legale în vigoare referitoare la locațiune. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractanta și unul pentru a fi înregistrat la autoritățile fiscale competențe.

PROPRIETAR, .............. .

CHIRIAȘ, ................. .

 

Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE DE AUTOVEHICULE

Model CONTRACT DE LOCAȚIUNE DE AUTOVEHICULE

Art. 1.
PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................., numită în prezentul contract LOCATOR, reprezentată prin ......................, în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................., numită în prezentul contract LOCATAR, reprezentată prin ...................., în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de locațiune, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către LOCATOR LOCATARULUI a unui nr. de ............ autovehicule potrivit anexei la contract.

Art. 3.
DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de .............. începând din ziua semnării acestuia de către ambele părți.

Art. 4.
OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

LOCATORUL este obligat:

a) să pună la dispoziția locatarului autovehiculele care fac obiectul prezentului contract, în stare bună de funcționare și în conformitate cu normele tehnice legale;

b) să înlocuiască în termen de ....... zile autovehiculele grav avariate care nu mai pot fi folosite de locatar potrivit destinației lor;

c) să efectueze reparațiile eventualelor defecțiuni apărute la autovehicule în termen de ............. zile de la notificarea acestui fapt de către LOCATOR.

Art. 5.
OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

LOCATARUL se obligă:

a) să achite prețul locațiunii la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul contract;

b) să suporte prima de asigurarea facultativă de răspundere civilă auto încheiată pentru autovehiculele închiriate.

Art. 6.
PREȚUL CONTRACTULUI

LOCATARUL este obligat să plătească, pentru autovehiculele închiriate, o chirie de ........./lună. Plata chiriei se va face prin ordin de plată în contul LOCATORULUI în ziua de ........ ale fiecărei luni.

LOCATARUL suportă:

- costul carburanților pe durata închirierii;

- contravaloarea dotărilor suplimentare, ce vor rămâne în proprietatea sa și după încetarea contractului;

Art. 7.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează în cazul în care una dintre părți:

a) nu își execută obligațiile contractuale, în mod culpabil;

b) este declarată în incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare;

Partea care invocă una dintre cauzele de încetare a prevederilor prezentului contract va notifica acest fapt celeilalte părți, cu cel puțin .... zile înainte de data de la care încetarea urmează a produce efecte.

Art. 8.
FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 9.
LITIGII

Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 10.
NOTIFICĂRI

În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în acest articol.

Art. 11.
CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se realizează cu voința părților printr-un act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

LOCATOR,

LOCATAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.