Model CONTRACT De Formare Profesională | Consultanță Juridică Online
avocat online bun
Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE
7 ianuarie 2019
cabinet avocat
Model CONTRACT DE FRANCIZĂ FRANCHISING
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT de formare profesională

avocati

avocati

Model CONTRACT de formare profesională

Model CONTRACT de formare profesională

Nr. ............ din ..............

___________

1. Părțile contractante:

A. ........................ , în calitate de furnizor de formare profesională, denumit în continuare furnizor, reprezentat prin ................, având funcția de ..............., cu sediul în ........................, str. ................ nr. ....., județul (sectorul) ..........., telefon ........., fax ............., e-mail .............., cod fiscal/cod unic de înregistrare ...................., cont bancar ............. la ..........., posesor al autorizației de furnizor de formare profesională pentru ocupația ................, seria ..... nr. ........, înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. ..................../...............

B. ...................... , în calitate de beneficiar de formare profesională, denumit în continuare beneficiar, cu domiciliul în ........., str. ............. nr. ..........., județul (sectorul) ............., telefon ...............

2. Obiectul contractului:

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către furnizor a serviciului de formare profesională, pentru ocupația de .................................. .

3. Durata contractului:

Durata contractului este de ............... luni, reprezentând .............. ore de pregătire teoretică și ............. ore de pregătire practică; derularea contractului începe la data de ........................ .

4. Valoarea contractului:

Valoarea totală a contractului este de .................... lei. Beneficiarul va achita această sumă reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizor în .................. tranșe, până la data de ........................, prima tranșă fiind achitată până la data de ....................., iar celelalte tranșe la datele de ......................... . Valoarea contractului, precum și modalitățile de plată pot fi modificate ulterior, cu acordul părților, prin acte adiționale la prezentul contract.

5. Obligațiile părților:

A. Furnizorul se obligă:

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale și a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activității de formare profesională;

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională și susținerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică;

d) să asigure instructajul privind protecția muncii;

e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activități decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

B. Beneficiarul se obligă:

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10% absențe nemotivate sau 25% absențe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susține examenul de absolvire;

b) să utilizeze resursele materiale, tehnice și altele asemenea potrivit scopului și destinației acestora și numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

c) să păstreze ordinea, curățenia și disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;

d) să respecte normele privind protecția muncii.

6. Răspunderea contractuală

În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive de forță majoră, acesta nu va suporta cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului.

În cazul în care beneficiarul nu poate continua sau finaliza cursul din motive de forță majoră, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de furnizor în executarea contractului, dar nu mai puțin de 10%.

În cazul în care beneficiarul urmează un program de formare profesională organizat de agenția pentru ocuparea forței de muncă sau de un angajator, responsabilitatea financiară pentru programul de formare profesională îi revine organizatorului.

7. Forța majoră

Partea care , din cauză de forță majoră, nu își poate respecta obligațiile contractuale va înștiința în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situației de forță majoră.

8. Soluționarea litigiilor

Părțile contractante vor depune toate diligențele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanței de judecată competente, potrivit legii.

9. Modificarea, suspendarea și încetarea contractului

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional la prezentul contract.

Părțile pot stabili de comun acord suspendarea pe o durată limitată a contractului.

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții:

a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului contractului;

b) prin acordul de voință al părților;

c) prin reziliere.

În cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

10. Clauze speciale

Părțile contractante pot stabili prin act adițional și alte clauze contractuale, dacă acestea nu sunt contrare legii.

11. Dispoziții finale

Prezentul contract reprezintă acordul de voință al părților și a fost încheiat astăzi, ...................., în două exemplare, din care unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.

Furnizor,

...............

Beneficiar,
.................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.