Model CONTRACT DE EDITARE | Consultanță Juridică Online
avocat specializat
Modele CONTRACTE DE DONAȚIE
7 ianuarie 2019
caut avocat
Model CONTRACT DE EXPORT IMPORT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE EDITARE

avocat bun

avocat bun

Model CONTRACT DE EDITARE

Model CONTRACT DE EDITARE

CONTRACT DE EDITARE

Art. 1. PĂRȚILE
Editura ...................., cu sediul în .................... înmatriculată în Registrul Comerțului ..................... sub nr. ........................., reprezentată de ....................... în calitate de director general, pe de o parte, și

Dl./D-na. .......................... posesor CI seria ... . nr. ............, domiciliat în ............ str. .................. nr. ..... bl. ..... ap. ..... sect. ...., în calitate de autor, a intervenit următorul contract de editare:

Art. 2. - Autorul acordă editurii .......................... dreptul exclusiv pe o perioadă de ............. de a reproduce și difuza într-un tiraj de ....... exemplare, în ........................... din lucrarea .........................
Art. 3. - Autorul predă editurii lucrarea în forma următoare: ............... (manuscris etc.)
Art. 4. - Dreptul cedat privește și reeditarea lucrării într-un tiraj de .... exemplare, care se vor tipări în termen ................. de la încasarea primei tranșe din lucrarea executată.
Art. 5. - Toate drepturile asupra acestei edituri sunt rezervate editurii ......................... pe perioada contractului. Autorul acordă un drept de preemțiune editurii ............................. pentru toate cărțile viitoare.
Art. 6. - Lucrarea reprezintă ........................, autorului revenindu-i răspunderea pentru exactitatea lucrării (exactitatea termenilor, stilistica etc.), precum și pentru viitoarele pretenții ce s-ar formula de către cel de-al treilea autor, dacă el există ........................... față de care își asumă răspunderea legală.
Art. 7. - Editura ........................ se obligă să editeze lucrarea până la data de .................. . În cazul în care lucrarea nu a fost tipărit până la data menționată de comun acord, se pot stabili noi termene.
Art. 8. - Părțile contractante stabilesc următoarele drepturi materiale:
- autorului lucrării ...................................., reprezentat de dl. (dna) ........................ îi revine un procent de 20% din prețul de vânzare a cărții, astfel:

Cartea va fi/nu va fi sponsorizată de ................ cu ...................

Art. 9. - Prețul de difuzare a lucrării se va stabili de comun acord între părțile contractante, în funcție de cheltuielile de tipărire, editare și difuzare ale lucrării
Art. 10. - Autorii se obligă să nu cedeze altor persoane fizice sau juridice, fără consimțământul editurii ..........................., dreptul de reproducere a lucrării ce face obiectul acestui contract, decât după încetarea valabilității contractului.
Art. 11. - Autorul cedează editurii ........................... pe o perioadă de ........... ani, un drept exclusiv de a negocia și încheia în străinătate, în numele autorului și după consultarea lui, contracte de editare pentru prezenta lucrare.
Art. 12. - Autorului îi revine, în această situație, un procent de .........% din beneficiu.
Art. 13. - Eventualele litigii se vor soluționa de către instanța de judecată competentă, părțile contracte răspunzând material, civil sau penal pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau pentru eventualele daune produse celeilalte părți.
Art. 14. - Din tirajul executat, autorul va primi un număr de ............... exemplare gratuit.
Art. 15. - Prezentul contract s-a încheiat în București, în 3 exemplare originale.
EDITOR,

AUTOR,

CONTRACT DE EDITARE

Nr. ........ din data ..............

Încheiat în baza Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare

Art. 1. Părți contractante:
1. Dl./D-na ........................ cu domiciliul în ......................, str. ................, nr. ....., identificat cu B.I. seria ...... nr. ........, denumit în continuare AUTOR CEDENT

și

2. S.C. ............ din ..........., str. ............, nr. ....., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de .............., denumită în continuare EDITOR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Dl./D-na .......................... în calitate de cedent cesionează editorul dreptul de a reproduce și de a difuza opera .................., în schimbul unei remunerații.

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de ......... cu începere de la data semnării.

Art. 4. OBLIGAȚIILE EDITORULUI
a) să editeze și să publice opera ..................... a AUTORULUI CEDENT în termen de ........... de la data semnării contractului;

b) să înapoieze AUTORULUI CEDENT originalele operei sale, ilustrațiile și orice alte documente primite spre publicare;

c) să editeze un număr de ......... exemplare din opera ....................;

d) să plătească AUTORULUI CEDENT o remunerație de ...................... lei;

e) să rezerve AUTORULUI CEDENT un număr de ............... exemplare cu titlu gratuit.

Art. 5. AUTORUL CEDENT este obligat să predea originalul operei la data semnării prezentului contract.
Art. 6. Cesiunea dreptului de editare a operei ......................... este exclusivă pe teritoriul țării.
Art. 7. Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părți în cazul neîndeplinirii de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale.
Art. 8. Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.
Art. 9. Forța majoră
Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 10. Dispoziții finale
Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.

AUTOR CEDENT,

EDITOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.