Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ | Consultanta Online
avocat online bun
Model CONTRACT DE DEPOZIT
7 ianuarie 2019
avocat specializat
Modele CONTRACTE DE DONAȚIE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ

caut avocat bun

caut avocat bun

Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ

Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ

S.C. ................. având sediul în ...................... înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............ reprezentată prin .................... denumită în cele ce urmează "Vânzător", și

S.C. ................. având sediul în ...................... înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ............ reprezentată prin ................ denumită în cele ce urmează "Distribuitor", unde:

Vânzătorul produce și desface produsele stabilite în anexele acestui CONTRACT și dorește să acorde exclusivitate Distribuitorului în desfacerea produselor în Teritoriu în scopul creșterii constante a părții de piață ocupate de respectivele produse, iar Distribuitorul dorește să desfacă produsele Vânzătorului în condițiile prezentului CONTRACT, au convenit cele ce urmează:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vânzătorul acordă Distribuitorului dreptul de desfacere exclusivă a Produselor Vânzătorului, în cadrul Teritoriului pe care l-am stabilit, și anume ............. iar Distribuitorul acceptă acest drept în condițiile stipulate mai jos.

Pe durata acestui CONTRACT, Vânzătorul îl va aproviziona pe Distribuitor în mod continuu.

Distribuitorul se obligă să facă toate eforturile pentru a vinde Produsele în Teritoriu.

II. PRODUSE

"Produse" înseamnă toate produsele enumerate în Anexa nr. 1. Prețurile lor sunt cele enumerate în Anexa nr. 2 și sunt înțelese prețuri franco depozitul Vânzătorului (sau altă modalitate de determinare).

Vânzătorul are dreptul de a adăuga, înlocui sau șterge orice articol înscris în Anexa nr. 1, dacă prin aceasta nu prejudiciază pe Distribuitor și dacă i-a notificat modificarea cu minimum ......... zile înainte de data, comunicată Distribuitorului, la care modificarea va avea loc.

III. TERITORIU

"Teritoriu" înseamnă următoarea arie geografică ............................. Vânzătorul nu va numi în Teritoriu alt distribuitor pentru produsele care fac obiectul acestui contract și va transmite Distribuitorului orice comandă sau cerere de ofertă primită de la o terță persoană aflată în Teritoriu. Comenzile/cererile de ofertă primite de Distribuitor de la terțe persoane aflate în afara Teritoriului vor fi comunicate imediat Vânzătorului.

IV. DURATA

Acest CONTRACT va fi în vigoare de la data de ....... până la data de ....... excepție făcând cazurile ...................

(Dacă părțile sunt de acord, se inserează și o clauză de prorogare tacită a contractului)

V. PREȚUL

Prețul la care Vânzătorul livrează Produsele Distribuitorului va fi cel din Anexa nr. 2, minus un rabat de ........% (după cum este cazul, se prevede că Distribuitorul va suporta cheltuielile de transport, asigurare a Produselor etc.). Orice modificare a prețurilor din Anexa nr. 2 va fi notificată Distribuitorului cu minimum ........ zile înainte de data la care modificarea va avea loc și își va produce efectele numai dacă ............. (se trec elementele care sunt avute în vedere la recalcularea prețului, de exemplu numai creșterea anumitor costuri sau numai dacă rata inflației în luna/anul precedent a depășit un anumit procent).

Plata prețului se va face .................... (se trece data, locul și modalitatea de plată, precum și eventualele penalități pentru întârzieri în plata prețului. De regulă, în contractele de distribuție vânzarea către Distribuitor se face pe credit).

VI. OBLIGAȚIILE DISTRIBUITORULUI

Distribuitorul va acționa ca un comerciant independent, cumpărând produsele de la Vânzător și revânzându-le în nume și cont propriu. Distribuitorul va depune toate eforturile pentru a asigura o activitate promoțională adecvată și pentru dezvoltarea vânzării Produselor în Teritoriu.

În baza acestui CONTRACT, Distribuitorul nu va acționa ca agent al vânzătorului și nu va avea nici un drept de a acționa în numele sau de a crea obligații în sarcina Vânzătorului.

Acest contract nu creează un raport de muncă, de franchising ori de asociere între Vânzător și Distribuitor.

VII. CANTITĂȚILE MINIME DE PRODUSE CUMPĂRATE DE DISTRIBUITOR

Anual, începând cu ............. și până la sfârșitul anului (în general, se stabilește un "prag" minim anual de produse cumpărate de către Distribuitor, care crește în primii ani, pentru a se stabiliza după o anumită perioadă de la începerea executării contractului), Distribuitorul va cumpăra de la vânzător o cantitate de .............. Produse (se trece fie cantitatea, fie valoarea), din care (se trece cantitatea/valoarea pe fiecare articol de Produs). Această cantitate poate fi modificată anual prin acordul părților. Dacă această cantitate nu este stabilită sau cantitatea valoarea prevăzută pentru anul precedent nu a fost cumpărată, Vânzătorul are dreptul să rezilieze prezentul CONTRACT, fără intervenția instanței judecătorești, în termen de .... luni de la expirarea anului precedent, cu o notificare prealabilă adresată cu minimum ..... luni înainte de data rezilierii.

VIII. RAPOARTE LUNARE

Distribuitorul va transmite Vânzătorului, nu mai târziu de a 15-a zi a lunii următoare celei analizate, un raport având forma și conținutul prevăzute de Anexa nr. 4 la prezentul CONTRACT. În mod special, acest raport va cuprinde mențiuni privind stocul Produselor deținut de Distribuitor și volumul vânzărilor în luna analizată.

IX. RECLAMA ȘI PUBLICITATEA COMERCIALĂ

Distribuitorul este obligat, pe costul său, să promoveze publicitar produsele în Teritoriu. Vânzătorul va pune la dispoziția Distribuitorului, gratuit, monstre de cataloage și materiale publicitare folosite pentru promovarea în mod direct de Vânzător a acestor produse în ............... (se trece țara, regiunea geografică, etc.).

Distribuitorul va participa, pe costul său, la târgurile și expozițiile pe care le consideră relevante pentru promovarea Produselor în Teritoriu.

X. SERVICE-UL PRODUSELOR

Distribuitorul va asigura cumpărătorilor sprijinul de specialitate necesar pentru instalarea și service-ul Produselor, indiferent dacă produsul respectiv a fost vândut sau nu de Distribuitor, cu condiția ca Produsul să fi fost manufacturat de către Vânzător.

XI. GARANȚIILE ACORDATE CUMPĂRĂTORILOR

Distribuitorul nu va acorda cumpărătorilor alte garanții decât cele ce i-au fost acordate de către Vânzător cu ocazia cumpărării de la acesta a Produselor și care sunt cuprinse în Anexa nr. 3 la CONTRACT.

Încălcarea acestei obligații atrage după sine răspunderea Distribuitorului pentru eventualele prejudicii suferite de către Vânzător.

În cazul în care un Produs manufacturat de Vânzător a fost cumpărat de la o altă persoană decât Distribuitorul, acesta din urmă nu va percepe nici un tarif cumpărătorului pentru service-ul prestat, dacă acest service este gratuit conform garanțiilor acordate de Vânzător cumpărătorului respectiv. Vânzătorul este însă obligat, în astfel de situații, să ramburseze Distribuitorului service-ul prestat.

XII. OBLIGAȚIA DE NECONCURENȚĂ A DISTRIBUITORULUI

Pe întreaga durată a prezentului CONTRACT și ....... ani de la data expirării lui, Distribuitorul se obligă să nu reprezinte, manufactureze sau să vândă produse identice sau similare cu cele care fac obiectul acestui CONTRACT.

În mod excepțional, Distribuitorul poate acționa în beneficiul unui producător competitor dacă a primit în acest sens autorizarea prealabilă scrisă a Vânzătorului.

XIII. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul va accepta toate comenzile transmise de Distribuitor, în măsura în care le poate onora. El va confirma comenzile acceptate în termen de ..... zile. (săptămâni) de la data transmiterii lor.

Vânzătorul se obligă să execute integral și la termen toate comenzile pe care le-a acceptat. (Se pot prevedea și penalități de întârziere la livrare. De regulă, în contractele de franchising și distribuție francizorul/vânzătorul nu își asumă o obligație de executare fermă a comenzilor acceptate, ci va face toate eforturile pentru a onora comenzile dar dacă nu le va onora, nu îi incumbă nici o răspundere față de francizat/distribuitor).

De asemenea, vânzătorul se obligă să:

a) furnizeze Distribuitorului toate informațiile tehnice, economice, etc. necesare pentru desfacerea Produselor, împreună cu documentația aferentă.

b) pună la dispoziția Distribuitorului, pe cheltuiala acestuia din urmă, personalul tehnic necesar în vederea pregătirii personalului Distribuitorului în vânzarea și service-ul Produselor;

c) furnizeze Distribuitorului o listă cu instrumentele necesare pentru verificarea, întreținerea și repararea Produselor și o listă cu subansamblele, consumabilele, materialele necesare service-ului;

d) pună la dispoziția Distribuitorului, la cererea și pe cheltuiala acestuia din urmă, personal de specialitate pentru a asigura service-ul, dacă Distribuitorul nu dispune de personal specializat în acest sens. (După acest articol, poate fi introdus un articol care să reglementeze obligațiile Vânzătorului în cazul în care Distribuitorul respinge Produsele datorită viciilor aparente.

XIV. DREPTUL DISTRIBUITORULUI DE A FOLOSI MĂRCILE DE FABRICĂ ȘI DE COMERȚ ALE VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul transmite Distribuitorului dreptul de folosință asupra următoarele mărci de fabrică și/sau de comerț. Aceste mărci sunt și rămân proprietatea exclusivă a vânzătorului.

Distribuitorul va folosi aceste mărci pentru Produsele care fac obiectul acestui CONTRACT și numai cu privire la materialele tipărite, expoziții și reclamă comercială legate de aceste Produse.

La terminarea acestui CONTRACT, dreptul de folosință asupra mărcilor cesionate va înceta imediat.

Încheiat astăzi .............. în ....... exemplare.

VÂNZĂTOR

...........

DISTRIBUITOR
............

CONTRACT DE DISTRIBUȚIE

Între:

1. S.C. ............................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ....., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ..........., tel./fax ........., reprezentată prin .................................... având funcția de director general, în calitate de PRODUCĂTOR

și

2. S.C. ............................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ....., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului .............., cod fiscal ..........., tel./fax ........., reprezentată prin .................................... având funcția de director general, în calitate de DISTRIBUITOR

a intervenit următorul contract de distribuție:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în promovarea în scopul vânzării licenței de folosire a programului de contabilitate, precum și asistența tehnică și suportul tehnic al acestuia pe teritoriul DISTRIBUITORULUI.

Prin teritoriu se înțelege zona ..................

Prin clienți se înțeleg persoanele fizice sau juridice, din teritoriul DISTRIBUITORULUI.

Asistența tehnică constă în ajutorul acordat clientului de către DISTRIBUITOR în instalarea și folosirea programului de contabilitate și se face la sediul clientului.

Suportul tehnic constă în ajutorul acordat clientului de către DISTRIBUITOR în folosirea programului de contabilitate și se poate face de la sediul acestuia.

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Acest contract se încheie pe o perioadă de 1 (un) an. În cazul în care după scurgerea acestui termen, nu se încheie o nouă convenție ori nu se denunță unilateral prezentul contract, aceasta se va considera reînnoită și deci va continua să producă efecte pe o nouă perioadă de 1 (un) an.

Art. 3. REMUNERAȚIA ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
Remunerația reprezentând comisionul cuvenit DISTRIBUITORULUI pentru activitatea sa se va stabili conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezentul contract și este calculată în funcție de valoarea licențelor și abonamentelor pentru actualizare vândute de PRODUCĂTOR clienților găsiți de DISTRIBUITOR în urma activității sale de promovare a programului de contabilitate.

Plata onorariului prestatorului se va face prin ordin de plată, în contul bancar stipulat în contract. La cererea DISTRIBUITORULUI sumele reprezentând comisioanele se pot cumula.

Plata remunerației DISTRIBUITORULUI se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea confirmării plății clientului în contul PRODUCĂTORULUI.

Art. 4. Obligațiile părților:
DISTRIBUITORUL se obligă:

a) să nu încheie alte contracte similare și să nu accepte reprezentarea altor producători de produse similare în vederea promovării acestora;

b) să nu desfășoare alte activități decât cele stipulate în prezentul contract în numele PRODUCĂTORULUI sau pentru acesta;

c) să promoveze programului de contabilitate, în scopul încheierii de contracte de vânzare a licenței de utilizare a acestui program de către PRODUCĂTOR cu potențialii clienți;

d) să nu dezvăluie date secrete privind activitatea sau rezultatele activității PRODUCĂTORULUI, către o terță persoană fizică sau juridică. Prin dată secretă se înțelege orice informație de natură tehnică, care rezidă din construcția și realizarea programului și care nu a fost făcută publică de către PRODUCĂTOR.

e) să nu comunice sau să nu răspândească în public afirmații asupra PRODUCĂTORULUI sau activității acestuia, menite să inducă în eroare și să-i creeze o situație defavorabilă în avantajul unei alte persoane fizice sau juridice;

PRODUCĂTORUL se obligă:

a) să furnizeze DISTRIBUITORULUI dotarea tehnică și materialele necesare desfășurării activității acestuia (CD cu versiunea demonstrativă a programului, manual de utilizare și materiale promoționale);

b) să-și achite obligațiile financiare față de DISTRIBUITOR, conform anexei, în termen de 5 zile de la primirea confirmării plății clientului.

Art. 5. În cazul în care din activitatea de promovare a programului, de către DISTRIBUITOR, PRODUCĂTORUL nu încheie în interval de o săptămână, cel puțin un contract de vânzare a licenței programului cu clienți din teritoriul delimitat prin prezentul contract, comisionul acestuia se va reduce cu ....%.
Art. 6. Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai cu acordul ambelor părți și se va realiza prin act adițional.
Art. 7. Prezentul contract va înceta prin:
- acordul scris al părților;

- denunțarea unilaterală a uneia dintre părți, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.

Art. 8. Prezentul contract conține două pagini (împreună cu anexa) și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
PRODUCĂTOR,

DISTRIBUITOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.