Model CONTRACT DE COMODAT | Consultantă Juridică Specializata
caut avocat bucuresti
Model CONTRACT DE COMISION
7 ianuarie 2019
avocat bun
Model CONTRACT DE CONCESIUNE
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE COMODAT

avocat pret

avocat pret

Model CONTRACT DE COMODAT

Model CONTRACT DE COMODAT

CONTRACT DE COMODAT

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODANT,
și

Art. 2. Dl./D-na. ................, cu domiciliul în ........., str. ......., nr. ...., județul ............., identificat cu B.I. seria ....... nr. .......... în calitate de COMODATAR,
OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3. Obiectul contractului îl constituie folosința de către comodatar a apartamentului aflat în proprietatea d-lui/d-nei. .................., în calitate de comodant, situat în ............ str. ................, nr. ......, pe care comodatarul se obligă să îl folosească potrivit destinației sale, respectiv ........................ .
TERMEN

Art. 4. Eu, comodantul ............................., în conformitate cu art. 2146 Cod civil, declar că acord comodatarului ............................................ folosința apartamentului ce face obiectul prezentului contract pe o durată de ...... ani, cu începere de la data semnării contractului.
OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5. Comodantul se obligă:
- să dea comodatarului spre folosință apartamentul ce face obiectul prezentului contract;

- să restituie comodatarului cheltuielile făcute cu întreținerea apartamentului;

Art. 6. Comodatarul se obligă:
- să folosească și să întrețină apartamentul ca un bun proprietar;

- să folosească apartamentul potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;

- să restituie la data încheierii contractului bunul împrumutat.

RĂSPUNDEREA

Art. 7. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.
DAUNE COMINATORII

Art. 8. În cazul în care comodatarul nu eliberează apartamentul la sfârșitul contractului, acesta este obligat să plătească comodantului, daune cominatorii în valoare de ............. lei pentru fiecare zi de întârziere.
FORȚA MAJORĂ

Art. 9. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forță majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 10. Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.
Art. 11. În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.
LITIGII

Art. 12. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar și unul la notariat.

Semnăturile părților

COMODATANT,

COMODATAR,

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINȚĂ – COMODAT AUTOTURISM

Încheiat astăzi, .../......../.........

I. PĂRTILE CONTRACTANTE

I. 1. ........................., domiciliat în ............., str. ............., nr. ......, Bl. .........., sc..........., ap. ........, născută la data de ........., în ...................., posesor al C.I. seria ......., nr. ............, eliberat de ..............., C.N.P. ................................., în calitate de comodant, pe de o parte,

și

I. 2. ..........................................., C.I.F. ...................., reprezentat ..........................., domiciliat................., str. ............., nr......., Bl. ......, sc. ..., ap. ...., născută la data de ...................., în ............., posesor al C.I. seria ........., nr. .........., eliberat de ........................, CNP .................................., în calitate de comodatar, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Obiectul contractului îl constituie autoturismul marca ................., tipul ............ de culoare ......................, an fabricație ........................, cu număr de identificare ................., număr de omologare ........................ , capacitate cilindrica ............ cmc, serie motor ........................ serie șasiu ............, înscris în circulație sub nr. ........................, conform certificatului de înmatriculare nr. .......................... emis de ......................

II.2. Eu, comodantul ........................... , în calitate de proprietar, în conformitate cu art. 2146 din Codul civil, declar că împrumut comodatarului, cu titlu gratuit, autoturismul ce face obiectul prezentului contract, în scopul de a-i servi la ........................................................................................................................................................................................... . Comodatarul are dreptul sa foloseasca autoturismul pe drumurile publice din tara si din strainatate, fara acordul prealabil al comodantului.

II.3. Eu, comodantul ............................. declar că autoturismul ce face obiectul prezentului contract nu este sechestrat sau urmărit și a intrat în proprietatea mea prin ........................................ *

II.4. Eu, comodatarul ............................... declar că primesc cu titlu gratuit spre folosință autoturismul ce face obiectul prezentului contract.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

III.1. Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

a) să păzească și să conserve bunul împrumutat cu prudența și diligența unui bun proprietar și chiar mai bine decât de lucrurile sale, pe care este obligat să le sacrifice în caz de pericol, în vederea conservării lucrului împrumutat;

b) să folosească autoturismul, sub sancțiunea plății de daune interese, conform destinației prevăzute în contract;

c) să suporte cheltuielile necesare folosinței și întreținerii mașinii, cum ar fi carburanți, lubrifianți, piese de schimb, manoperă reparații curente si capitale, prime de asigurare CASCO, etc;

d) să suporte taxele și impozitele aferente autoturismului împrumutat;

e) să suporte riscul pieirii fortuite a autoturismului, cu excepția întrebuințării normale și fără culpă din partea sa;

f) să restituie în bună stare, la data expirării termenului contractului.

III.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

a) să predea la termenul, prevăzut la pct. IV.2. din contract, spre folosință comodatarului autoturismul care face obiectul prezentului contract;

b) să repare prejudiciul suferit de comodatar cauzat de viciile ascunse ale bunului împrumutat, în situația în care avea cunoștiință de existența acestora la data încheierii contractului;

c) să restituie cheltuielilor de conservare, dacă acestea au caracter extraordinar, neprevăzute în contract, atunci când comodantul, înștiințat în prealabil, nu s-a opus efectuării lor ori când, din cauza urgenței lucrărilor, acesta nu a putut fi înștiințat în timp util;

d) să nu înstrăineze bunul împrumutat și să nu perturbe activitatea comodatarului pe toată durata derulării prezentului contract.

IV. DURATA CONTRACTULUI

IV.1. Prezentul contract de împrumut de folosință pe o perioadă de .............ani, cu posibilitatea de prelungire doar prin act adițional.

IV.2. Predarea autoturismului va avea loc la data de ...................., dată la care începe executarea contractului a cărui durată se încheie până la data de .................... .

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

V.1. Prezentul contract încetează de plin drept, în cazul în care intervine:

a) decesul comodatarului;

b) restituirea anticipată a bunului la inițiativa comodatarului;

c) pieirea fortuită a bunului;

d) expirarea termenului contractului;

V.2. Restituirea anticipată:

Contractul încetează la data restituirii anticipate a bunului în urma solicitării comodantului în conformitate cu prevederile art. 2156 Cod civil;

V.3. Rezilierea cerută în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

V.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin ........ zile de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

V.5. Prevederile referitoare la încetarea contractului nu înlătură răspunderea părții care a cauzat în mod culpabil încetarea contractului.

VI. LITIGII

VI.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

VI.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

VII. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin contract.

VIII. CLAUZE FINALE

VIII.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

VIII.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

VIII.3. Prezentul contract a fost încheiat astăzi ..................... într-un număr .................. exemplare originale pentru fiecare parte.

COMODANT ..........................

COMODATAR .................... reprezentat de .......................

CONTRACT DE COMODAT

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între

Art. 1.
. ...................cu sediul în ................., str. ..........., nr. ...., județul ......................., în calitate de comodant, reprezentată prin ..............

și

Art. 2.
Dl/D-na ..................., domiciliat în ........................., str. ..............., nr. ...., județul ............ în calitate de comodatar pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de comodat.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 3.
Obiectul contractului îl constituie împrumutul tablourilor aflate în colecția personală a d-lui/d-nei ....................., în calitate de comodant, pe care ............................ se obligă să le utilizeze pentru expoziția ce va avea loc în perioada .......... .

TERMEN

Art. 4.
Împrumutul se acordă pe durata expoziției.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 5.
Comodantul are dreptul:

- de a primi la scadență tablourile împrumutate comodatarului;

- de a exercita, în cazul refuzului de restituire a bunurilor de către comodatar, acțiunea reală în revendicare sau o acțiune personală derivată din contract.

Art. 7.
Comodantul se obligă:

- să remită tablourile la data începerii expoziției;

- să restituie cheltuielile făcute de comodatar în vederea conservării tablourilor pe durata expoziției;

- să suporte riscul pieirii fortuite a tablourilor.

Art. 8.
Comodatarul se obligă:

- să asigure transportul în siguranță a tablourilor;

- să conserve bunurile împrumutate;

- să folosească bunurile potrivit destinației stabilite prin prezentul contract;

- să restituie la data încheierii contractului bunurile împrumutate.

RĂSPUNDEREA

Art. 9.
Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pierderea - în tot sau în parte - a lucrului, dacă nu dovedește că deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau că deteriorarea este consecința folosirii potrivit destinației și fără culpă din partea sa.

FORȚA MAJORĂ

Art. 10.
Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă.

Partea contractantă care invocă forța majoră, o poate face opozabilă celeilalte părți cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 5 zile de la apariția acesteia adăugând o confirmare a unor autorități competente care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 11.
Raporturile contractuale încetează prin restituirea lucrului în stare corespunzătoare la termenul prevăzut în contract.

Art. 12.
În caz de nerespectare a obligațiilor de către comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului.

LITIGII

Art. 13.
Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ....... în 3 exemplare originale, din care unul rămâne la comodant, unul la comodatar și unul la notariat.

Semnăturile părților

COMODATANT,

..............................

COMODATAR, Dl./D-na .........................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.