Model CONTRACT DE COMISION | Consultanta Juridica Specializata
cabinet avocat
Model CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
7 ianuarie 2019
avocat pret
Model CONTRACT DE COMODAT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE COMISION

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model CONTRACT DE COMISION

Model CONTRACT DE COMISION

 

CONTRACT DE COMISION

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ......................, numită în prezentul contract COMITENT, reprezentată prin ............, în calitate de director

S.C. ................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului ......................., cod fiscal ........., tel./fax ...................., numită în prezentul contract COMISIONAR, reprezentată prin ............, în calitate de director

au convenit să încheie prezentul contract de comision, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, COMISIONARUL se obligă să negocieze, să procure și să livreze, iar COMITENTUL să cumpere o cantitate de marfă de .................. conform criteriilor de apreciere a mărfii anexate la contract.

Comitentului va încheia cu terțe persoane de pe piața internă/străinătate ............. contracte de vânzare-cumpărare a mărfii ca pentru o afacere proprie, dar pe seama comitentului, conform instrucțiunilor acestuia.

Comisionarul va asigura operațiile de manipulare, și transport a marfurilor de la terțul furnizor până la depozitul comitentului din localitatea .........., str. ........, nr. .........., județul/sectorul .........., încheindu-se proces-verbal de receptie.

Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe un termen de ............. cu începere de la data semnării lui de către ambele părți.

Art. 4. COMISIONUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Pentru prestațiile efectuate, în conformitate cu clauzele contractuale, comisionarului i se va plăti ....% din prețul pentru cumpărarea produselor. Comisionul se va achita în termen de .... zile de la primirea mărfii.

Art. 5. OBLIGAȚIILE COMITENTULUI

COMITENTUL se obligă:

a) să prezinte comisionarului cererile de import cu prezentarea caracteristicilor mărfii, cantității și calității acesteia etc.;

b) să analizeze ofertele trimise de comisionar și să-i trimită un răspuns în termen de .... zile;

c) să avizeze proiectul de contract extern;

d) să suporte prețul contractului extern și taxele vamale;

e) să recepționeze marfa;

f) să plătească comisionul cuvenit comisionarului.

Art. 6. OBLIGAȚIILE COMISIONARULUI

COMISIONARUL se obligă:

a) să prezinte comitentului ofertele externe și proiectul de contract extern spre avizare;

b) să negocieze și să încheie contractul extern de vânzare-cumpărare;

c) să respecte instrucțiunile comitentului privind caracteristicile mărfii, cantitatea și calitatea acesteia etc.

d) să asigure marfa pe timpul transportului.

Art. 7. CESIUNEA CONTRACTULUI

Părțile contractante își pot cesiona unei terțe persoane, drepturile și obligațiile prevăzute în contract, numai cu acordul exprimat în scris de cocontractant.

Art. 8. CLAUZA PENALĂ

În cazul neîndeplinirii în termenul și în condițiile convenite a obligațiilor contractuale, părțile își datorează penalități de întârziere în cuantum de ....% pe zi.

Art. 9. FORȚA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, marile inundații, embargo.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de șase luni, fiecare parte poate cere rezoluțiunea contractului.

Art. 10. LITIGII

Părțile contractante convin ca litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 11. NOTIFICĂRI

În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în acest articol.

Art. 12. CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se realizează cu voința părților printr-un act adițional.

Prezentul contract a fost încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

COMISIONAR,

COMITENT,

 

CONTRACT DE INTERMEDIERE

Încheiat azi ........... în localitatea ........... de către ............. și între următoarele părți:

.............., cu sediul în ............... Director General și ............ Contabil șef, numită în continuare COMISIONAR

pe de o parte

Și

............., cu sediul în ..............., reprezentată prin .............. Director General și ................ Director Economic, numită în continuarea COMITENT

pe de altă parte.

I. PREAMBUL

Având în vedere interesul COMITENTULUI pentru promovarea produselor sale la export și creșterea volumului de export;

Având în vedere experiența COMISIONARULUI în operațiunile de export, precum și relațiile sale cu parteneri externi tradiționali;

Părțile din prezentul contract stabilesc următoarele condiții de cooperare:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Stabilirea drepturilor și obligațiilor părților în activitățile de prospectare, contractare și derulare a operațiunilor de export pentru mărfurile COMITENTULUI.

2. Încheierea contractelor comerciale externe se face de către COMISIONAR în nume propriu, dar pe seama COMITENTULUI și în limitele împuternicirii scrise date de acesta pentru fiecare contract în parte sau cu participarea directă la negocieri a reprezentanților împuterniciți ai COMITENTULUI.

3. Prevederile contractelor comerciale de export încheiate de COMISIONAR în condițiile prevăzute de la paragraful anterior, ca și anexele convenite în aceleași condiții sunt opozabile COMITENTULUI.

III. OBLIGAȚIILE COMISIONARULUI

1. Să acționeze pentru promovarea și contractarea produselor prevăzute în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT și ofertele tehnico-economice transmise de COMITENT.

2. Să prospecteze piețele externe, antrenând după caz COMITENTUL, pentru stabilirea posibilităților de comercializare a produselor COMITENTULUI.

3. La cererea expresă a COMITENTULUI, să întocmească studii de piață pentru stabilirea condițiilor și posibilităților de comercializare a unor produse ale COMITENTULUI pe anumite piețe externe.

4. Să prezinte COMITENTULUI cererile de ofertă primite de la clienții externi.

5. Să întocmească și să transmită clienților externi ofertele tehnico-comerciale întocmite în baza ofertelor tehnico-economice ale COMITENTULUI.

6. Să negocieze și să încheie contracte externe în limitele și condițiile ofertelor COMITENTULUI, cu clauze privind prețurile externe, modalitățile de plată, recepția mărfurilor, calitatea acestora, garanția acordată, modul de raportare și soluționare a reclamațiilor, penalități pentru nerespectarea termenului de livrare stabilit etc., stabilite de COMITENT.

7. Să obțină licențele de export necesare.

8. Să transmită COMITENTULUI traducerea în limba română a contractelor comerciale externe și a anexelor aferente în termen de 5 zile de la semnarea acestora.

9. Dacă este cazul, să încheie contracte de transport extern, în condiții avantajoase.

10. Să transmită COMITENTULUI, pe măsura îndeplinirii de către partenerul extern a obligațiilor legate de asigurarea mijloacelor de plată și de asigurarea mijloacelor de transport extern a următoarelor:

- COMANDA FERMĂ, în baza căreia COMITENTUL va executa și pregăti marfa pentru livrare la export;

- DISPOZIȚIA DE LIVRARE, pentru încărcarea de către COMITENT a mărfii pe mijlocul de transport extern și expedierea la extern.

11. Să sprijine pe COMITENT în rezolvarea problemelor externe legate de executarea contractelor externe.

12. Să reprezinte interesele COMITENTULUI în fața organelor jurisdicționale și arbitrale internaționale, COMITENTUL fiind obligat să acorde sprijinul necesar în problemele tehnice, de producție etc.

13. Să întocmească formalitățile pentru vămuire și transport necesare livrării mărfurilor la extern, precum și pentru asigurările externe în conformitate cu uzanțele interne și internaționale. În cazul în care expedierea la extern se face de la COMITENT, COMISIONARUL va transmite COMITENTULUI formalitățile pentru vămuire și transport extern odată cu DISPOZIȚIA DE LIVRARE.

14. Să întocmească toate formalitățile necesare încasării de la partenerii externi a sumelor rezultate din vânzări.

15. Să transmită COMITENTULUI comunicările clienților externi legate de derularea contractelor externe, în termen de 5 zile de la primire.

16. Să apere interesele COMITENTULUI prin obținerea de condiții de preț, comerciale și juridice favorabile COMITENTULUI și în general să susțină interesele COMITENTULUI ca și cum ar fi propriile sale interese.

17. Să transmită COMITENTULUI reclamațiile externe în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea lor de la partenerii externi și să urmărească rezolvarea acestora potrivit prevederilor contractuale externe.

18. Să facă modificări ale clauzelor contractuale externe referitoare la prețuri, calitate, recepție, garanție, reclamații numai cu acordul scris al COMITENTULUI.

19. După încasarea de la partenerii externi a valorii mărfurilor exportate să întocmească formele pentru decontarea la COMITENT a contravalorii mărfurilor exportate conform actelor normative în vigoare. Să achite COMITENTULUI contravaloarea mărfurilor exportate după reținerea comisionului, a comisioanelor bancare, a eventualelor cheltuieli efectuate de COMISIONAR în numele COMITENTULUI pentru pregătirea/încărcarea pe mijlocul de transport și transportul intern al mărfurilor de la locul de încărcare până la frontiera română, precum și a celorlalte cheltuieli în legătură cu realizarea exportului respectiv.

20. Să întocmească formele pentru trimiterea produselor COMITENTULUI la testări, la târguri și expoziții internaționale, precum și pentru vânzarea acestora pe piața respectivă sau returnarea în țară. Cheltuielile pentru rezervarea de spații de expunere la târguri și expoziții vor fi suportate de COMITENT.

21. În cazul nerealizării contractului extern din motive neimputabile COMITENTULUI, COMISIONARUL va sprijini COMITENTUL pentru asigurarea desfacerii pe piața externă sau internă a produselor ce au făcut obiectul comenzilor ferme date de COMISIONAR în cadrul contractului respectiv.

22. COMISIONARUL răspunde pentru culpa proprie.

IV. OBLIGAȚIILE COMITENTULUI

1. COMITENTUL va asigura creșterea permanentă și diversificarea producției pentru export pusă la dispoziția COMISIONARULUI și va asigura realizarea de produse competitive la un înalt nivel tehnic, adaptarea operativă a producției la cerințele pieții externe.

2. Să întocmească și să transmită COMISIONARULUI cu 30 de zile înainte de începerea anului sau la semnarea prezentului contract, OFERTA GENERALĂ DE EXPORT formată din:

- PROGRAMUL ANUAL DE EXPORT conținând denumirea și codul produselor, cantitățile disponibile pentru export și eșalonarea pe trimestre, prețul intern de export în lei și valută convertibilă (în condițiile de livrare franco frontiera română, ambalat și încărcat în mijlocul de transport, comision COMISIONAR inclus) etc.;

- INFORMAȚII privind termenele de livrare (de la data comenzii ferme a COMISIONARULUI), controlul calității, condițiile de garanție (inclusiv modul de soluționare: înlocuirea gratuită a produselor defecte și plata contravalorii), modalități de ambalare (variante posibile, dimensiuni, greutate, acces la cale ferată etc.), recepția produselor la sosirea acestora la partenerul extern, condiții pentru acceptarea reclamațiilor externe, service-ul și asistența tehnică (dacă este cazul) etc.;

- prospecte, broșuri, desene etc. (în limba română și/sau o limbă de circulație internațională pentru prezentarea produselor.

3. Să analizeze cererile de ofertă externe primite de la COMISIONAR pentru produsele și/sau cantitățile necuprinse în OFERTA GENERALĂ DE EXPORT și să transmită acestuia ofertele tehnico-economice în termen de 5 zile. Aceste oferte tehnico-economice trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru OFERTA GENERALĂ DE EXPORT.

4. Să participe împreună cu COMISIONARUL la prospectarea piețelor externe prin specialiștii săi și să ia măsurile necesare de adaptare a produselor la cerințele pieții, adică în condițiile de calitate, preț și timp de livrare comparabile cu cele de pe piața respectivă.

5. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI, ori de câte ori este necesar, delegați sau împuterniciți pentru tratativele cu partenerii externi în vederea semnării contractelor externe.

6. Să confirme COMISIONARULUI comenzile ferme în 2 zile de la primirea acestora.

7. Să execute întocmai prevederile contractelor externe, comenzilor ferme și dispozițiilor de livrare.

8. Să comunice COMISIONARULUI punctul de vedere asupra reclamațiilor partenerilor externi în termen de 5 zile de la primirea acestora.

9. Să rezolve împreună cu COMISIONARUL toate problemele și reclamațiile izvorâte din realizarea contractelor externe, în termenele și condițiile prevăzute în acestea. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI toate actele și documentele necesare soluționării de către organele jurisdicționale și arbitrale competente a litigiilor ce eventual se vor ivi în derularea contractelor externe.

10. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI în termen de 48 de ore de la livrarea mărfii, documentele de livrare și facturare stabilite prin contractele externe pentru încasarea de la partenerii externi a contravalorii mărfurilor livrate (document de transport, certificate de calitate etc.).

11. Să asigure transportul pe parcursul intern și să suporte toate cheltuielile interne în lei pentru punerea la dispoziție a mărfii în condiții franco frontiera română, ambalat, protejat și încărcat pe mijlocul de transport.

12. Să asigure transportul pe parcursul extern și să suporte toate cheltuielile externe pentru punerea la dispoziție a mărfii în condiții franco la frontiera română, potrivit facturilor externe, a mărfurilor exportate. Acest comision va fi reținut de COMISIONAR în momentul plății către COMITENT a contravalorii mărfurilor încasate de la partenerul extern.

13. Cota de comision stabilită la paragraful IV, 12 se poate modifica la cererea COMISIONARULUI și cu acordul COMITENTULUI, dar nu mai mult de o dată pe an.

14. Să asigure pe cheltuiala sa asistența tehnică, service-ul și, dacă este cazul, înlocuirea produselor exportate găsite neconforme în perioada de garanție în condițiile prevăzute în contractele externe.

15. Dacă este prevăzut în contractul extern, să trimită în străinătate specialiști cunoscători ai unei limbi de circulație internațională pentru asigurarea asistenței tehnice, service-ului și/sau înlocuirii produselor defecte. COMITENTUL coordonează și răspunde de activitatea acestor specialiști.

16. Să comunice COMISIONARULUI imposibilitatea executării obligațiilor contractuale datorate unor cauze de forță majoră în termen de 5 zile de la apariția acestor cauze și să transmită actele doveditoare în termen de 10 zile de la aceeași dată. COMISIONARUL va elabora documentația de notificare a partenerului extern conform prevederilor din contractul extern.

17. Să comunice COMISIONARULUI în termen util data exactă la care COMISIONARUL trebuie să asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru livrările maritime, fluviale și în camion. Pentru celelalte modalități de livrare, COMITENTUL trebuie să asigure mijlocul de transport pe parcursul extern pentru încadrarea în termenul de livrare contractual.

18. Să suporte comisioanele și spezele bancare legate de încasarea de la extern și plata către COMITENT a contravalorii mărfurilor exportate, iar dacă este cazul, cele legate de mărfurile comandate COMITENTULUI și nelivrate la export din vina COMITENTULUI.

19. Să anunțe partenerul extern prin intermediul COMISIONARULUI, înainte de eventualele modificări constructive ale unor repere și să transmită buletinele de modificări.

V. ALTE PREVEDERI

1. Drepturile de proprietate asupra bunurilor formând obiectul contractelor externe ca și riscurile privind aceste bunuri trec de la COMITENT direct la partenerul extern, la data și în condițiile și modalitățile prevăzute în contractele externe.

2. Corespondența cu partenerul extern se va purta de către COMISIONAR.

3. COMITENTUL acordă COMISIONARULUI dreptul exclusiv pentru exportul produselor sale către partenerii externi prezentați de COMISIONAR.

4. Pentru fiecare propunere concretă a COMISIONARULUI pentru exportul produselor COMITENTULUI pe o piață, COMITENTUL va informa COMISIONARUL asupra eventualelor sale exporturi sau negocieri directe sau prin intermediul unor terți în vederea elaborării unei politici comerciale comune în interesul reciproc al părților pe piața respectivă.

5. Alte condiții specifice nestipulate în prezentul contract vor fi menționate în contractele externe sau/și comenzile ferme transmise de COMISIONAR.

6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil până la ............., după care valabilitatea lui se prelungește automat pe perioade de câte un an prin tacita reconducție, dacă nici una din părți nu-l denunță cu cel puțin 90 de zile înainte de începerea următoarei perioade de un an.

7. Prezentul contract este valabil pe toată durata derulării contractelor externe încheiate în timpul de valabilitate a acestui contract.

8. Clauzele contractului pot fi modificate numai pe baza acordului comun scris al părților.

Prezentul contract a fost încheiat în 2 (două) exemplare, fiecare fiind considerat original, câte unul pentru fiecare parte, pentru a fi semnat de reprezentanții autorizați ai părților.

PENTRU COMISIONAR PENTRU COMITENT
.................... ....................
DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,
.................... ....................
CONTABIL ȘEF, DIRECTOR ECONOMIC,
.................... ....................

 

 

CONTRACT DE COMISION

Încheiat astăzi ..........., între:

1. Societatea Comercială .................., cu sediul în .................., str. ..........., nr. ..., județul ......., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..........., având cont de virament nr. ............., deschis la Banca ......................, reprezentată prin dl. ............. în calitate de ..........., denumită în continuare COMISIONAR și

2. ............, cu domiciliul (sediul) în ..............., str. ..........., nr. ..... bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. .........., identificat(ă) cu B.I seria ..... nr. ..........., denumită în continuare COMITENT.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract constă în procurarea de către comisionar, în nume propriu și pe cheltuiala sa următoarele bunuri:

DENUMIREA BUNULUI MARCA CANTITATEA CALITATEA PREȚ
............. ........... ............ ........... .............
Art. 2. TERMENE
Contractul se încheie pe o durată de ............................ începând cu data de ........................ până la data de ................ .

Comitentul se obligă să pună la dispoziția comisionarului suma convenită la art. 1 și comisionul convenit la pct. IV, cel mai târziu la data de .........

Comisionarul se obligă să procure și să predea bunurile descrise la pct. 1 către comitent cel mai târziu la data de ...............

Art. 3. OBLIGAȚIILE COMISIONARULUI
a) Să execute mandatul încredințat de comitent, să identifice furnizori și să cumpere mărfurile ce fac obiectul contractului, în nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului, în condițiile de cantitate, calitate, preț și la termenele convenite la pct. I, subpct. 1 și 3;

b) Să încheie acte juridice cu furnizorii în limitele împuternicirii date prin prezentul contract, acte pe care le încheie în nume propriu și pe cheltuiala comitentului.

c) Să asigure transportul acestor mărfuri la depozitul din .................. cheltuielile de transport fiind în sarcina comitentului. Marfa livrată pe numele comisionarului va fi facturată pe numele său.

d) Să înștiințeze pe comitent cu 24 ore înainte de efectuarea livrărilor, pentru ca acesta să împuternicească delegatul său cu preluarea mărfurilor.

e) Să-l informeze pe comitent despre modificarea împrejurărilor prevăzute în contract care ar duce la diminuarea valorii mărfurilor ce urmează să fie livrate.

f) Să întocmească proces-verbal de predare-primire și acte de recepție cu delegatul comitentului, în momentul predării bunurilor în depozit.

g) Să restituie, de îndată, comitentului sumele primite pentru care nu a executat prestațiile convenite;

h) Contractele de închiriere, de angajare de personal, plata de impozite și taxe etc vor fi încheiate pe numele comisionarului.

Art. 4. OBLIGAȚIILE COMITENTULUI:
a) Să pună la dispoziția comisionarului, începând de la data de ............. sumele de bani necesare pentru cumpărarea mărfurilor; sumele de bani vor fi plătite la cererea comisionarului în funcție de prețurile comunicate de acesta și prevăzute în facturile comerciale;

b) Să plătească comisionarului comisionul cuvenit care este de .............% din ceea ce va obține din prețul facturii originale. Comisionul va fi achitat în numerar, după predarea și recepția mărfurilor, la data de ....................;

c) Să asigure condiții de depozitare, predare și recepție a mărfurilor achiziționate de comisionar;

d) Să împuternicească delegat din partea societății pentru predarea mărfurilor în depozitul din .........................;

e) Să achite comisionarului cheltuieli de executare ale contractului (de transport, ridicare, manipulare, depozitare, conservare, expediere a mărfii, inclusiv chiria depozitului), impozitele și taxele, precum și eventualele prejudicii suferite de comisionar cu prilejul îndeplinirii mandatului.

Art. 5. PLATA COMISIONULUI
Pentru realizarea comisionului contractului, în conformitate cu clauzele contractului, comitentul va achita comisionarului ............% din suma totală, reprezentând prețul achitat pentru cumpărarea bunurilor. Comisionul de ........% va fi achitat în numerar imediat după predarea și recepția mărfurilor (sau fiecărui lot de mărfuri).

Art. 6. RĂSPUNDERI
Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte părți prin neexecutarea sau neexecutarea întocmai a prezentului contract, datorează despăgubiri.

Nerespectarea obligațiilor de către una din părți îndreptățește cealaltă parte la neîndeplinirea obligațiilor corelative.

Pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, părțile datorează penalități de .....% din sumele cuvenite.

Art. 7. GARANȚII
Comisionarul garantează contractul cu întreaga sa avere, constând în ...................................... în valoare de ................... situată în .................................. Dacă sumele primite de comisionar depășesc valoarea de .............. lei, atunci acesta va garanta executarea contractului cu un garant, prezentând în acest sens un contract de garanție personală. Mărfurile cumpărate de comisionar vor fi însoțite de un certificat de garanție al furnizorului.

Art. 8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: revocarea împuternicirii, renunțarea la împuternicire, moartea, dizolvarea, interdicția, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum și prin acordul părților.

Art. 9. FORȚA MAJORĂ
Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința notificării scrise prealabile, în termen de 3 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza certificatului de constatare eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Art. 10. ALTE CLAUZE
1. Dreptul de proprietate și riscurile se transmit direct de la terți la comitent, în momentul procurării bunurilor de către comisionar.

2. Plata sumelor datorate de comitent comisionarului este garantată cu privilegiul comisionarului asupra bunurilor prevăzute la pct I.

3. Avantajele suplimentare obținute de comisionar în îndeplinirea mandatului său se cuvin acestuia (plata unui preț mai mic etc.).

4. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în materie de mandat și comision și poate fi modificat prin acordul părților.

COMITENT,

..........

COMISIONAR, ..................

 

CONTRACT DE COMISION

Încheiat astăzi ..........., între:

1. Societatea Comercială ................., cu sediul în ..................., str. ..........., nr. ..., județul ......., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ..........., având cont de virament nr. ............., deschis la Banca ......................, reprezentată prin dl. ............. în calitate de ..........., denumită în continuare COMISIONAR și

2. ................, cu domiciliul (sediul) în ..........., str. ..........., nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., identificat(ă) cu B.I seria .... nr. ..........., denumită în continuare COMITENT.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul prezentului contract constă în procurarea de către comisionar, în nume propriu și pe cheltuiala sa următoarele bunuri:

DENUMIREA BUNULUI MARCA CANTITATEA CALITATEA PREȚ
............. ........... ............ ........... ..............
II. TERMENE

1. Comitentul se obligă să pună la dispoziția comisionarului suma convenită la art. 1 și comisionul convenit la pct. IV, cel mai târziu la data de .........

2. Comisionarul se obligă să procure și să predea bunurile descrise la pct. 1 către comitent cel mai târziu la data de ...............

III. OBLIGAȚIILE COMISIONARULUI

1. Să execute mandatul încredințat de comitent în condițiile de cantitate, calitate, preț și la termenele convenite la pct. I, subpct. 1 și 3;

2. Să informeze pe comitent asupra modificării împrejurărilor avute în vedere la acordarea mandatului, pentru o eventuală reconsiderare a acestuia;

3. Să acționeze cu bună credință și diligența unui profesionist, având răspunderea directă față de terțul cu care a contractat;

4. Să restituie de îndată comitentului sumele primite și pentru care nu a executat prestațiile convenite.

IV. OBLIGAȚIILE COMITENTULUI

1. Să plătească comisionarul comisionul în sumă de ......... lei și să predea acestuia suma prevăzută la pct I la termenul convenit;

2. Să plătească comisionarului eventualele cheltuieli făcute de acesta și să suporte eventualele prejudicii suferite de comisionar cu prilejul îndeplinirii mandatului său.

V. RĂSPUNDERI

1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte părți prin neexecutarea sau neexecutarea întocmai a prezentului contract, datorează despăgubiri.

2. Nerespectarea obligațiilor de către una din părți îndreptățește cealaltă parte la neîndeplinirea obligațiilor corelative.

3. Pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, părțile datorează penalități de .....% din sumele cuvenite.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: revocarea împuternicirii, renunțarea la împuternicire, moartea, dizolvarea, interdicția, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum și prin acordul părților.

VII. ALTE CLAUZE

1. Dreptul de proprietate și riscurile se transmit direct de la terți la comitent, în momentul procurării bunurilor de către comisionar.

2. Plata sumelor datorate de comitent comisionarului este garantată cu privilegiul comisionarului asupra bunurilor prevăzute la pct I.

3. Avantajele suplimentare obținute de comisionar în îndeplinirea mandatului său se cuvin acestuia (plata unui preț mai mic etc.).

4. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în materie de mandat și comision și poate fi modificat prin acordul părților.

COMITENT,

........................

COMISIONAR, ............................

 

CONTRACT DE COMISION - IMPORT-EXPORT

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea Comercială ............... cu sediul în ............ cont virament nr. ........... deschis la Banca .............. Filiala ........... reprezentată prin ............ Director General și Economic, ............. Director Economic, în calitate de COMITENT și

Societatea Comercială ................ cu sediul în ........... cont virament nr. ............ deschis la Banca ............. Filiala ........... reprezentată prin .................. Director și ............... Contabil Șef, în calitate de COMISIONAR, a intervenit următorul contract:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie reglementarea raporturilor juridice și economice care apar între părțile contractante în legătură cu realizarea importurilor și exporturilor pentru produsele specificate de COMITENT prin anexele nr. 1 și 2 la acest contract, care sunt parte integrantă a prezentului contract și/sau cerere de ofertă fermă.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Pentru acțiunile de import ce vizează produsele, materialele din anexa nr. 1 parte integrantă a prezentului contract.

1. Obligațiile comitentului.

1. Să prezinte COMISIONARULUI cererile de import cu indicarea caracteristicilor tehnice, cantităților, sortimentelor, specificațiilor, calității, termenelor de livrare, fondurilor în lei și/sau valută și a altor elemente necesare la negocierile cu partenerii externi, în vederea includerii acestora în contractele ce se vor încheia.

2. Să răspundă în 7 zile lucrătoare la corespondența transmisă de COMISIONAR și să asigure avizarea din punct de vedere tehnic a ofertelor externe, astfel încât comisionarul să poată încheia contractul extern în cadrul valabilității ofertei.

3. Să acorde tot sprijinul de care are nevoie COMISIONARUL, în vederea clarificării tuturor problemelor cu caracter tehnic care apar cu ocazia încheierii contractelor economice și să avizeze anexele tehnice la contractele ce se încheie.

4. Asigurarea, în funcție de condiția de livrare în timpul transportului, a mărfurilor contractate, se face de către COMISIONAR, în numele și pe contul COMITENTULUI; decontarea contravalorii acesteia se va face, între comitent și comisionar, după sosirea mărfurilor în țară.

5. Să recepționeze cu specialiștii beneficiarului, împreună cu reprezentanții COMISIONARULUI, mărfurile importate, cu respectarea prevederilor actelor normative interne și a clauzelor cuprinse în contractul extern, semnând actele de recepție întocmite.

6. În cazul constatării, de către personalul prevăzut la I, 1.5 a unor lipsuri cantitative și/sau calitative la mărfurile importate să transmită în timp util, față de termenele de reclamație prevăzute în contractul extern, toate actele necesare și să acorde asistența tehnică solicitată de COMISIONAR, pentru ca acesta să întocmească reclamațiile către cărăuși și/sau partenerul extern.

7. Să răspundă în scris în maxim 5 zile lucrătoare de la sesizarea COMISIONARULUI privind problemele de ordin tehnic legate de executarea contractului extern.

8. Să achite COMISIONARULUI sumele în lei/valută aferente produselor importate (prețul mărfurilor, taxele vamale, TVA-ul, transportul, asigurarea, comisionul etc.).

În cazul în care cererile de import nu sunt puse de acord cu alocațiile în lei aprobate inițial, iar pe timpul contractării valoarea acestora s-a mărit datorită influențelor de curs, COMITENTUL, urmare avizării făcute de COMISIONAR în acest sens, va decide fie:

- suportarea diferențelor în lei de la nivelul aprobat inițial la cel necesar cumpărării valutei la licitație de către COMISIONAR;

- punerea la dispoziția COMISIONARULUI a valutei efective necesare.

Oricare din aceste variante va fi făcută COMISIONARULUI în scris, încă din timpul tratativelor COMITENTUL fiind răspunzător de orice decizie în acest sens luată după ce COMISIONARUL a semnat, cu avizul COMITENTULUI, contractele externe (penalizări, daune interese, alte cheltuieli).

COMITENTUL suportă diferențele de curs înregistrate în perioada dintre semnarea contractului extern, cu avizul COMITENTULUI și plata mărfii la extern.

9. Să vireze în contul COMISIONARULUI, la termenele stabilite de normele metodologice ale organelor bancare contravaloarea în lei în vederea deschiderii acreditivului, plății în avans în vederea participării la licitația valutară și/sau valută efectivă din disponibilul propriu valutar.

10. Să suporte toate influențele negative rezultate din diferențele de curs valutar oficial de decontare, inclusiv cheltuielile legate de utilizarea creditului (dobânzile bancare, comisioanele de gestiune, de neutilizare a creditului, de angajament, de depozitare și spezele bancare), până la lichidarea completă a contractului extern (se aplică la operațiunile comerciale externe cu plata eșalonată, la termen, sau în cadrul unor linii de finanțare, credite pe diferite termene etc.).

Reglementarea se va face numai pe bază de facturi emise de COMISIONAR, având la bază documentele emise de .................................

11. Pune la dispoziția COMISIONARULUI specialiștii săi pentru tratative în țară și/sau străinătate în vederea negocierii și încheierii contractelor externe, școlarizări, recepției mărfurilor, rezolvării reclamațiilor, suportând direct sau conform prevederilor contractuale contravaloarea deplasărilor externe pentru delegații proprii.

2. Obligațiile comisionarului.

1. Să prospecteze piața externă pentru a pune la dispoziția COMITENTULUI pentru produsele oferite sau solicitate, oferte tehnico-comerciale corespunzătoare finalizării activităților comerciale de import sau export, pe baza avizelor acestora.

2. Să transmită COMITENTULUI condițiile tehnico-economice competitive și termenele cele mai scurte posibile, ale ofertelor pentru produsele, echipamentele și serviciile solicitate de către acesta.

3. Să încheie contracte externe, în nume propriu dar pe seama COMITENTULUI, în cantitățile și sortimentele specificate de COMITENT, prin cereri de ofertă fermă sau înțelegeri scrise, în condițiile de calitate și la prețurile cele mai avantajoase, urmărind executarea întocmai a prevederilor contractului extern, din punct de vedere tehnic, comercial și juridic.

4. Să încerce obținerea din partea furnizorilor externi ca termenele de livrare din contract să coincidă sau să fie cât mai apropiate de termenele dorite recomandate de COMITENT iar în caz contrar să obțină acordul expres al acestuia.

5. Să transmită COMITENTULUI o avizare de contractare a mărfurilor, în termen de 10 zile de la data confirmării contractului extern.

6. Să dea, în timp util, instrucțiunile necesare organizațiilor agenților comerciali competenți pentru transportul, urmărirea și dirijarea mărfurilor la destinația indicată de COMITENT.

7. Să transmită furnizorilor externi reclamațiile COMITENTULUI cu privire la lipsurile cantitative și/sau calitative ale mărfurilor importate și să le rezolve, susținând și apărând drepturile și interesele COMITENTULUI rezultate din contractul extern.

8. Să obțină pentru importurile la care COMITENTUL se obligă să pună la dispoziție fondurile în lei necesare (conform II., 1.8.) sumele în valută necesare, prin participare la licitație valutară.

9. Să efectueze plățile interne/externe și decontările în lei și/sau valută întocmind formele necesare în acest scop, conform reglementărilor în vigoare.

10. În caz de litigiu, să apere și să susțină drepturile COMITENTULUI, rezultatele din contractele externe încheiate în fața organelor arbitrale, în contul și pe riscul acestuia.

În toate aceste acțiuni va solicita sprijinul COMITENTULUI, precum și al altor organisme sau persoane specializate.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Pentru acțiunile de export ce vizează produsele subansamblelor, pieselor de schimb ce constituie parte integrantă din prezentul contract din anexa 2.

1. Obligațiile comitentului:

1. Pe baza listei din anexa 2 - stabilită de comun acord sau pe baza solicitărilor COMISIONARULUI, comitentul se obligă să elibereze documentele de expediție necesare și să asigure trimiterea produselor până la vamă.

2. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI produsele finite și piesele de schimb necesare asigurării unei bune funcționări în termenul de garanție în cantitățile și la termenele stabilite.

3. Să instruiască profesional un reprezentant al COMISIONARULUI pentru asigurarea eventualelor reparații în termenul de garanție, această activitate fiind complet definită pe baza contractului de service dintre părțile contractante.

4. Să garanteze calitativ produsele prin Declarația de conformitate și/sau certificatul de garanție care însoțește fiecare produs.

5. Să pună la dispoziția COMISIONARULUI material publicitar (file tehnice de prezentare produs).

6. Să achite COMISIONARULUI sumele aferente comisionului negociat.

2. Obligațiile comisionarului:

1. Să achite contravaloarea mărfii solicitate (conform anexei 2 și/sau cerere de ofertă fermă) astfel:

- 25% din contravaloarea mărfii în avans;

- diferența (75% din contravaloarea mărfii) după livrarea mărfii, dar nu mai târziu de 10 zile din ziua trecerii mărfii prin vamă.

Pentru orice întârziere la plata COMISIONARULUI trebuie să plătească o penalitate de 0,1% pe zi de întârziere din suma datorată.

2. Să asigure service-ul produselor în termen de garanție pe baza pieselor de schimb puse la dispoziție de COMITENT.

3. În caz de litigiu, să apere și să susțină drepturile COMITENTULUI, rezultate din contractele externe încheiate în fața organelor arbitrale.

În toate aceste acțiuni va solicita sprijinul COMITENTULUI, precum și al altor organisme sau persoane specializate.

4. Să prospecteze piața externă și să facă publicitate produselor puse la dispoziție de COMITENT cu precizarea în materialele publicitare că producătorul acestora este COMITENTUL.

5. Să transmită COMITENTULUI toate solicitările rezultate în urma acțiunilor de prospectare a pieții.

6. Să încerce obținerea din partea potențialilor beneficiari ca termenele de livrare a mărfurilor să coincidă sau să fie cât mai apropiate de termenele dorite și recomandate de COMITENT, iar în caz contrar să obțină acordul expres al acestuia.

7. Să efectueze plățile ferme și decontările în lei și/sau valută întocmind formele necesare în acest scop, conform reglementărilor în vigoare.

8. Asigurarea mărfurilor contractate pe timpul transportului se face de către COMITENT în numele și pe contul COMISIONARULUI, decontarea contravalorii acesteia se va face, între COMISIONAR și COMITENT, după sosirea mărfurilor.

9. Să recepționeze mărfurile primite conform actelor normative în vigoare și a clauzelor contractuale și în cazul unor lipsuri cantitative și/sau calitative, să transmită în timp util toate actele necesare COMITENTULUI pentru ca acesta să întocmească reclamațiile către cărăuș și/sau partener.

V. DREPTUL DE PROPRIETATE ȘI RISCURILE

Marfa intră în proprietatea COMITENTULUI din momentul semnării procesului-verbal de predare primire, întocmit la preluarea mărfii în vamă. În maxim 3 zile lucrătoare de la preluarea mărfii, COMITENTUL va întocmi procesul-verbal de recepție al mărfii. Un exemplar al acestuia va fi remis COMISIONARULUI în cel mult 48 de ore de la întocmire.

VI. COMISIONUL

Pentru prestațiile efectuate atât pentru acțiunile de import cât și pentru cele de export, COMISIONARUL va încasa de la COMITENT un comision de 3% calculat la valoarea mărfii în vamă.

VII. PREVEDERI FINALE

1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

2. Contractul este valabil până la data de ..... și se prelungește cu acordul ambelor părți.

3. Pe durata contractului se poate compensa valoric pe părți (tranșe) din mărfurile de import cu echivalent valoric al mărfurilor exportate numai pe baza unor negocieri distincte de comun acord al ambelor părți.

4. Neînțelegerile rezultate din executarea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabilă prin negociere între părți. Dacă în cazul negocierilor directe nu se va ajunge la un acord, litigiul va fi arbitrat de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României București, în complet de 3 arbitri, câte unul ales de fiecare parte, iar cel de-al treilea va fi numit de către Președintele Curții de Arbitraj ca persoană neutră. Legea aplicabilă va fi cea a României, iar procedura este cea a Curții de Arbitraj.

5. Orice modificare sau completare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părților.

6. Prezentul contract s-a încheiat în 4 exemplare în data de ................ în .........., fiecare parte primind câte 2 exemplare.

COMISIONAR COMITENT
................ ..................
DIRECTOR CONTABIL ȘEF DIRECTOR DIRECTOR ECONOMIC
............ .............. ............... ..............

 

CONTRACT DE COMISION DE CUMPĂRARE (IMPORT)

Art. 1.
Părți contractante:

1. S.C. ............. din ............, str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ......., deschis la ................ reprezentată prin ...................... în calitate de ......................., denumită în continuare COMISIONAR

și

2. S.C. ................ din ..........., str. ........., nr. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ...................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de .............., denumită în continuare COMITENT

Art. 2.
Obiectul contractului constă în cumpărarea de către comisionar în numele său, dar pe contul comitentului, a unei cantități de ................. în greutate de ......., conform instrucțiunilor comitentului, contra unui comision.

Art. 3.
Termenul contractului

Prezentul contract se încheie pe un termen de ............... și se poate decala în cazul intervenirii unor evenimente neprevăzute.

Art. 4.
Obligațiile comitentului:

- Să examineze ofertele străine procurate de comisionar și să-și definească opțiunea privind condițiile tehnice și de calitate;

- Să avizeze proiectul de contract extern de vânzare-cumpărare și să asigure valuta pentru plata prețului mărfii și acoperirea cheltuielilor;

- Să plătească direct taxele vamale și să recepționeze marfa;

- Să-și valorifice dreptul la daune față de cărăuș sau față de furnizorul extern, când poate dovedi acest lucru.

Art. 5.
Obligațiile comisionarului:

- Să negocieze și să încheie contractul extern de vânzare-cumpărare și să prezinte comitentului pentru aviz proiectul acestuia și să participe la derularea lui;

- Să emită instrucțiunile de transport, vămuire și dirijare, organizațiilor de transport specializate;

- Să asigure marfa pe timpul transportului (după caz);

- Să efectueze formele pentru plata prețului extern;

- Să acorde asistență comitentului pentru soluționarea reclamațiilor și să apere drepturile comitentului în fața organelor arbitrale.

Art. 6.
Comisionul cuvenit comisionarului pentru serviciile îndeplinite este de .........% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare extern. Plata se va face prin .................... (ordin de plată, cash, în cont deschis, acreditiv documentar etc.).

Art. 7.
Răspunderi

1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte părți prin neexecutarea sau neexecutarea întocmai a prezentului contract, datorează despăgubiri.

2. Nerespectarea obligațiilor de către una din părți îndreptățește cealaltă parte la neîndeplinirea obligațiilor corelative.

Art. 8.
Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: revocarea împuternicirii, renunțarea la împuternicire, moartea, dizolvarea, interdicția, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum și prin acordul părților.

Art. 9.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 10.
Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 11.
Alte clauze

1. Dreptul de proprietate și riscurile se transmit direct de la terț la comitent, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare extern.

2. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în materie de mandat și comision și poate fi modificat prin acordul părților.

COMITENT,

.............................

COMISIONAR, ................................

 

CONTRACT DE COMISION DE VÂNZARE (EXPORT)

Art. 1.
Părți contractante:

1. S.C. ............ din ............., str. ............, nr. ..., bloc ..., ap. ....., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ......, deschis la ............... reprezentată prin ....................... în calitate de ......................., denumită în continuare COMISIONAR

și

2. S.C. .................. din ............., str. ..............., nr. ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare COMITENT

Art. 2.
Obiectul contractului constă în vânzarea de către comisionar în numele său, dar pe contul comitentului, a unei cantități de ................. în greutate de......., conform instrucțiunilor comitentului, contra unui comision.

Art. 3.
Termenul contractului

Prezentul contract se încheie pe un termen de ................... și se poate decala în cazul intervenirii unor evenimente neprevăzute.

Art. 4.
Obligațiile comitentului:

- Să întocmească oferta tehnică (într-o limbă de circulație internațională și va cuprinde descrierea parametrilor tehnici și de calitate ai mărfii) și să o transmită comisionarului;

- Să pună la dispoziția comisionarului documentațiile tehnice necesare la negocierea contractului extern de vănzare cumpărare;

- Să acorde comisionarului asistență tehnică în perioada negocierilor prin delegarea de specialiști împuterniciți;

- Să avizeze proiectul de contract de vânzare-cumpărare pe care comisionarul l-a negociat și urmează să-l semneze în nume propriu;

- Să livreze marfa angajată pe contul său la export, cu stricta respectare a condițiilor din contractul extern;

- Să participe activ la derularea contractului extern prin furnizarea datelor necesare angajării mijloacelor de transport, notificarea comisionarului că marfa este pregătită pentru control, recepție și expediere;

- Să transmită comisionarului o parte din documentele comerciale necesare expediției: factura proformă, avizul de expediere, certificatul de calitate, certificatul de garanție, certificatul de origine, procesul-verbal de recepție, buletinul de analize, instrucțiunile de montaj, funcțiune și întreținere, specificațiile de conținut ale coletelor, emise în limba internațională cerută de contractul extern;

- Să anunțe comisionarul cu privire la evenimentele fortuite sau de forță majoră intervenite în perioada derulării contractului și notificarea încetării lor, împreună cu actele atestatoare;

- Să participe la soluționare litigiilor provenind din reclamații ale partenerului străin;

- Să suporte toate cheltuielile făcute de comisionar în negocierea și derularea contractului.

Art. 5.
Obligațiile comisionarului:

- Să întocmească, pe baza ofertei tehnice și a instrucțiunilor comitentului, oferta finală pe care să o transmită importatorului;

- Să negocieze și să semneze în nume propriu contractul extern de vânzare-cumpărare;

- Să transmită comitentului spre avizare proiectul de contract negociat și să-i ceară acestuia asistență tehnică, în cazurile în care este necesară;

- Să îndeplinească unele formalități: cererea și obținerea licenței de export, emiterea declarației vamale, emiterea dispoziției de transport și vămuire, emiterea cererii de conosament, emiterea cererii pentru angajarea spațiului de tonaj maritim etc.

- Să obțină instrucțiunile importatorului privind expedierea și să le transmită comitentului;

- Să obțină acceptul portuar pentru expediere și să-l transmită comitentului;

- Să-i notifice importatorului că marfa este pregătită pentru control și recepție și că marfa este pregătită pentru expediere;

- Să pregătească și să prezinte la bancă documentele convenite în contractul extern pentru încasarea prețului mărfii;

- Să-i notifice comitentului orice reclamație primită de la importator și să-i asiste în rezolvarea acesteia.

Art. 6.
Comisionul cuvenit comisionarului pentru serviciile îndeplinite este de ........% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare extern. Plata se va face prin ........... (ordin de plată, cash, în cont deschis, acreditiv documentar etc.).

Art. 7.
Răspunderi

1. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte părți prin neexecutarea sau neexecutarea întocmai a prezentului contract, datorează despăgubiri.

2. Nerespectarea obligațiilor de către una din părți îndreptățește cealaltă parte la neîndeplinirea obligațiilor corelative.

Art. 8.
Încetarea contractului

Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: revocarea împuternicirii, renunțarea la împuternicire, moartea, dizolvarea, interdicția, insolvabilitatea sau falimentul comitentului sau comisionarului, precum și prin acordul părților.

Art. 9.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 10.
Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 11.
Alte clauze

1. Dreptul de proprietate și riscurile se transmit direct de la comitent la terț, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare extern.

2. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în materie de mandat și comision și poate fi modificat prin acordul părților.

COMITENT,

..........................

COMISIONAR, ............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.