Model CONTRACT DE ADMINISTRARE | Consultanta Juridică Online
cabinet avocatura
Model CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVEL DE UNITATE
7 ianuarie 2019
firma avocatura
Model Contract de comodat sediu social
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE ADMINISTRARE

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model CONTRACT DE ADMINISTRARE

Model CONTRACT DE ADMINISTRARE

Părțile

Societatea de administrare a investițiilor, cu sediul social și sediul central (după caz) ............, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .............., codul fiscal ................, nr. autorizației emise de C.N.V.M. ......., nr. de

înscriere în Registrul C.N.V.M. ..........

Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I./C.I. seria ........ nr. .......)

și

Societatea de investiții, cu sediul social și sediul central (după caz) ......................, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. .................., codul fiscal ................, nr. autorizației emise de C.N.V.M. ......., nr. de înscriere în

Registrul C.N.V.M. .......................

Reprezentată prin .................. (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I./C.I. seria ........ nr. ...........)

1. Obiectul contractului

Acționarii încredințează societății de administrare a investițiilor, care acceptă, administrarea .........................

Prin administrare, în sensul prezentului contract, părțile înțeleg ..........

Acționarii acordă societății de administrare a investițiilor toate puterile necesare realizării obiectului contractului.

Societatea de administrare a investițiilor este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

2. Obiectul și obiectivul administrării

Administrarea poartă asupra societății de investiții .........

Obiectivul administrării este ..........

Pentru realizarea obiectivului administrării, societatea de administrare a investițiilor se obligă să deschidă și să țină o evidență specială, distinctă și adaptată activelor administrate.

3. Durata contractului

Durata prezentului contract este de ...... ani, începând cu data autorizării societății de investiții de către C.N.V.M., sau o dată cu autorizarea preluării societății de investiții de către o altă societate de administrare a investițiilor.

4. Prețul contractului; modalități de plată

Prețul contractului este reprezentat de comisionul de administrare și este de ......% aplicat la ......... .

5. Operațiuni autorizate

Societatea de administrare a investițiilor este autorizată să realizeze din proprie inițiativă și pe proprie răspundere următoarele operațiuni:

- în realizarea operațiunilor autorizate, societatea de administrare a investițiilor va acționa numai în interesul acționarilor societății de investiții administrate și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea

pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor instrumente financiare din portofoliul administrat.

- societatea de administrare a investițiilor comunică acționarilor orice informații cerute de aceștia și având legătură cu portofoliul administrat.

- societatea de administrare a investițiilor este obligată să evite situațiile care constituie conflict de interese așa cum au fost definite acestea în Legea nr. 297/2004, cu modificări și completări, și Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

6. Depozitare

7. Pierderi

Acționarii declară că au luat cunoștință despre riscurile operațiunilor efectuate cu activele sale și cu instrumente financiare administrate de către societatea de administrare.

8. Rezilierea contractului

Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în cazurile prevăzute de lege și de reglementările speciale privind pe oricare dintre părți.

Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

9. Modificarea contractului

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor și societății de investiții, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

10. Responsabilitate

Societatea de administrare a investițiilor răspunde pentru orice prejudiciu produs acționarilor prin:

- încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare;

- încălcarea reglementărilor interne ale societății de investiții;

- dol;

- culpă în executarea contractului;

- neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

11. Forța majoră

Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de ........ zile și demonstrată în termen de ....... zile - ambele de la data apariției.

12. Litigii

13. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Încheiat astăzi ..............., în ... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR,

SOCIETATEA DE INVESTIȚII,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.