Model Contract Cesiune A Drepturilor Patrimoniale De Autor
caut avocat
Model CONTRACT DE BARTER
7 ianuarie 2019
caut avocat bun
Model CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENȚIE
7 ianuarie 2019

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

firma avocatura

firma avocatura

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
Nr. ........ din data ..............

Încheiat în baza Legii nr. 8/1996 privind protecția dreptului de autor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1.
Părțile contractante:

1. S.C. ............... din ............, str. ............, nr. ......, bloc ...., ap. ..........., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ........., deschis la ............ reprezentată prin ..............., denumită în continuare CESIONAR

și

2. Dl./D-na ....................., domiciliat în ................., str. .............. nr. ....., et. ...., ap. ...., sector ......, identificat cu B.I. seria ....., nr. .........., în calitate de autor al operei ".............." denumit în continuare CEDENT.

Art. 2.
Obiectul contractului îl constituie cesiunea drepturilor patrimoniale asupra operei ".................", ediția I, publicată în anul .............. la Editura ............................, operă ce conține modele de acte notariale.

Drepturile morale rămân în continuare ale CEDENTULUI.

CEDENTUL îl garantează pe CESIONAR că opera este creația sa, este originală și deține toate drepturile asupra ei.

Drepturile patrimoniale care se cedează și care nu mai necesită nici o altă autorizare ulterioară, în afara prezentului contract includ:

- Reproducerea integrală a modelelor sus-menționate în cadrul paginii de internet a CESIONARULUI;

- Difuzarea operei se va face la latitudinea CESIONARULUI, începând cu data la care acesta dorește.

Art. 3.
Teritorialitate. Cesionare neexclusivă cu condiție expresă

CEDENTUL cedează CESIONARULUI drepturile patrimoniale și drepturile conexe pe toate teritoriile, în mod exclusiv.

Art. 4.
Remunerația care se cuvine CEDENTULUI pentru opera "............" este de ............. . Plata se va face prin ............... la data semnării prezentului contract.

Art. 5.
Drepturile de autor specificate mai sus sunt cedate pe toată durata veții autorulul și cu începere de la data data semnării prezentului contract.

Art. 6.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 7.
Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 8.
Dispoziții finale

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.

Prezentul contract, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

Prezentul contract a fost încheiat în limba română în două exemplare, unul pentru CESIONAR, unul pentru CEDENT.

CEDENT,
CESIONAR,

CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
Nr. ........ din data ..............

Încheiat în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1.
Părți contractante:

1. S.C. ............... din ................, str. ............., nr. ......, bloc ......, ap. ......., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ..........., deschis la ............ reprezentată prin ............... în calitate de proprietar al bazei de date, conținând ............................, denumită în continuare CEDENT

și

2. S.C. ................ din .............., str. ..............., nr. ....., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ...................., în calitate de .............., denumită în continuare CESIONAR

Art. 2.
Obiectul contractului îl constituie cesiunea drepturilor patrimoniale și a drepturilor conexe asupra bazei de date ........................ Drepturile morale rămân în continuare ale CEDENTULUI. Pentru operele derivate care vor rezultă CEDENTUL acceptă expres ca numele operelor derivate să fie ales de CESIONAR. De asemenea, CESIONARUL va hotărî dacă și în ce mod și când vor fi aduse operele derivate la cunoștința publică și cum vor fi utilizate și exploatate.

a) Drepturile patrimoniale care se cedează și care nu mai necesită nici o altă autorizare ulterioară, în afara prezentului contract includ:

- Producerea oricărei opere derivate plecând de la această bază de date

- Reproducerea integrală sau parțială a bazei de date, cu condiția ca ea să se vândă sau doneze sub forma unui produs finit, ca de exemplu un program care operează asupra acestei baze de date;

- Difuzarea operelor derivate plecând de la baza de date se va face la latitudinea CESIONARULUI, începând cu data la care acesta dorește;

- Prezentarea directă a oricărei opere derivate;

- Difuzarea secundară a oricărei opere derivate;

- Dreptul la comunicarea publică a operelor derivate.

- Dreptul de editare, pentru un număr nelimitat de exemplare, numărul minim fiind 1 exemplar, care revine gratuit CEDENTULUI.

b) Drepturile conexe pe care CEDENTUL le cedează CESIONARULUI, fără nici o altă autorizare ulterioară se referă la:

- dreptul la reproducere și difuzare a oricărei opere derivate;

- dreptul de a traduce, adapta, adnota baza de date

Art. 3.
Teritorialitate, Cesionare neexclusivă cu condiție expresă

CEDENTUL cedează CESIONARULUI drepturile patrimoniale și drepturile conexe pe toate teritoriile, neexclusiv. Cu toate că cedarea se face neexclusiv, părțile convin expres ca CESIONARUL va putea ceda dreptul său asupra oricărei opere derivate unei alte persoane, numai sub forma unui contract EULA (end user licence agreement). CESIONARUL nu are dreptul să cesioneze baza de date în stare pură, așa cum o primește de la CEDENT, decât într-un produs finit.

Art. 4.
Condiții de securitate a bazei de date, metode de exploatare

Oricare operă derivată din baza de date sau dintr-o selecție din baza de date trebuie să respecte condițiile de siguranță și protecție a bazei de date impuse de CEDENT. Pentru a fi difuzată, CEDENTUL trebuie să-și dea acceptul scris cu privire la îndeplinirea condițiilor de siguranță, în termen de maximum 15 zile de la prezentarea operei derivate, în caz contrar răspunsul fiind considerat favorabil CESIONARULUI în vederea difuzării. În cazul în care CEDENTUL consideră că măsurile de protecție a bazei de date pe care CESIONARUL le asigură nu sunt suficiente trebuie să-l notifice pe CESIONAR în scris în același termen de 15 zile, de mai sus. Odată cu respectiva notificare, CEDENTUL va trebui să specifice măsurile suplimentare de siguranță pe care le cere, CESIONARULUI.

Art. 5.
Remunerația care se cuvine CEDENTULUI pentru baza de date până la data de ............ este de .......... . Ea va fi plătită numai după eliberarea din partea CEDENTULUI a acceptului cu privire la îndeplinirea condițiilor de siguranță.

Art. 6.
Termenul de cedare a drepturilor specificate în contract este de ......... ani, începând cu data de ................ .

Art. 7.
Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părți în cazul neîndeplinirii de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale.

Art. 8.
Notificări

În înțelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresată de o parte celeilalte va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă acestei ultime părți la adresa menționată la începutul prezentului contract. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi făcută prin poștă, ea va lua forma unei scrisori recomandate ce se consideră că a fost primită de destinatar în 5 zile de la data la care a fost predată serviciului poștal. În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax sau telex, comunicarea se consideră primită de destinatar în prima zi lucrătoare următoare celei în care a fost expediată. Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin una din modalitățile prevăzute în acest articol.

Art. 9.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 10.
Forța majoră

Orice împrejurare independentă de voința părților contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, calamități. Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră.

După încetarea cazului de forță majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligațiile contractuale în termen de 3 zile și va anunța cealaltă parte. Dacă nu procedează la anunțarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

Art. 11.
Dispoziții finale

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părți.

Prezentul contract, împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Prezentul contract a fost încheiat în limba română în două exemplare, unul pentru CESIONAR, unul pentru CEDENT.

CEDENT,
CESIONAR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *