Model Contestaţie La Cererea De Deschidere A Procedurii Insolvenţei | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei

Model Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei

Sediul materiei:

 • Art.72 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] ..... în calitate de debitor[12],

în contradictoriu cu pârâtul[13] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[15], prin reprezentant[16] (nume ....., prenume .....), formulăm

CONTESTAŢIE LA CEREREA DE DESCHIDERE

A PROCEDURII INSOLVENŢEI

împotriva debitoarei...

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

– admiterea contestaţiei

 • respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditoarea ...cu sediul în ... numărul de înmatriculare în registrul comerţului/registrul societăţilor agricole/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre ..., codul unic de înregistrare ... contul bancar ...;
 • obligarea creditorului care a introdus cererea să consemneze, în termen de 5 zile, la o bancă, o cauţiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor.[17]

În fapt, arătăm că debitorul nu se află în stare de insolvenţă prezumată[18], întrucât fondurile băneşti disponibile nu sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile.Astfel, în cauză nu este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea nr. 85/2014, întrucât....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.72 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.[19]

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[20] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [21] exemplare:

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[22], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[23] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [24] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [25] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[26]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[27]/extras din registrul public[28]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[29].

Data, Semnătura [30],

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei şi pe rolul căruia este înregistrată cererea creditorului de deshidere a procedurii. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014) ↑
 2. Menţiunile se referă persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Potrivit art.72 alin.3 din Legea 85/2014, în termen de 10 zile de la primirea cererii, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenţa stării de insolvenţă. ↑
 13. Pârât este creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 16. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 17. Cauţiunea nu va putea depăşi 40.000 de lei, conform art.72 alin.1 din Legea 85/2006. În cazul achitării creanţei creditorului care a solicitat deschiderea procedurii, înainte de rămânerea în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va constata rămânerea fără obiect a cererii, cauţiunea depusă fiind restituită în mod corespunzător. ↑
 18. Se va invoca faptul că debitorul nu se află în starea de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentruplata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

  În cazul achitării creanţei creditorului care a solicitat deschiderea procedurii, înainte de rămânerea în pronunţare asupra cererii de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va constata rămânerea fără obiect a cererii.

  În plus faţă de motivele pentru care se contestă starea de insolvenţă, debitorul poate invoca şi alte motive prin care contestă că nu sunt îndeplinite cerinţele legii, creanţa invocată nefiind certă, lichidă sau exigibilă sau că nu este îndeplinită cerinţa privind cuantumul minim al creanţei. ↑

 19. Potrivit art.72 alin.3 din Legea 85/2014, în cadrul judecării contestaţiei, va putea fi administrată doar proba cu înscrisuri. ↑
 20. Se vor ataşa înscrisuri din care rezultă că debitorul nu este în stare de insolvenţă: ↑
 21. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 22. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 23. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 24. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 25. Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 28. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 30. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.