Model Contestaţie împotriva Tabelului Preliminar / Suplimentar Al Creanţelor | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Contestaţie împotriva tabelului preliminar / suplimentar al creanţelor

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Contestaţie împotriva tabelului preliminar / suplimentar al creanţelor

Model Contestaţie împotriva tabelului preliminar / suplimentar al creanţelor

Sediul materiei:

 • Art.111 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediulprocesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] ..... în calitate de debitor/creditor[12],

în contradictoriu cu[13] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[15], prin administrator/lichidator judiciar (nume ....., prenume .....), formulez prezenta

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA TABELULUI

PRELIMINAR/SUPLIMENTAR AL CREANŢELOR

publicat de administratorul/lichidatorul judiciar... la data de... în BPI....[16] în dosarul nr... privind procedura de insolvenţă a debitoarei...

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

– refacerea tabelului preliminar/suplimentar de creanţe în sensul: modificării cuantumului creanţei noastre de la...la...; modificării felului creanţei noastre din creanţă...în creanţă...; înscrierii garanţiei creanţei noastre constând în...; modificării ordinii de prioritate în sensul....

În fapt, arătăm că[17] ...

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.111 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[18]..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, într-un exemplar, cu menţiunea că am transmis, cu confirmare de primire, câte un exemplar al acestora administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special[19]:

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[20], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[21] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, într-un exemplar, cu menţiunea că am transmis, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special[22].

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [23] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[24]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[25]/extras din registrul public[26]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[27].

Data, Semnătura [28] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă ↑
 2. Menţiunile se referă persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Potrivit art.111 alin.(1) şi (2) din Legea 85/2014, „debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel. Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.” ↑
 13. Cererea se judecă în contradictoriu cu debitorul reprezentat prin administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, creditorul acărui creanţă se contestă, precum şi cu administratorul special ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 16. Potrivit art.110 din Legea 85/2014, ca rezultat al verificărilor făcute, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va întocmi şi va înregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitorului. Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodată, publicat în BPI.Odată cu publicarea tabelului în BPI, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele. ↑
 17. Se va justifica în ce calitate s-a formulat contestaţia şi se va arăta ce anume se contestă: legitimitatea unei creanţe, cuantumul creanţei, felul creanţei (garantată sau negarantată), modalităţile de care este afectată, garanţia creanţei, ordinea de prioritate etc.. ↑
 18. Potrivit art.111 alin.(4) din Legea 85/2014, „sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de (...) toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei.” ↑
 19. Potrivit art.111 alin. (5) din Legea 85/2014, „partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.” ↑
 20. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 21. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 22. Potrivit art.111 alin.5 din Legea 85/2014, „partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă.” ↑
 23. Potrivit art.111 alin.4 din Legea 85/2014, sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 26. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 28. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.