Model Contestație împotriva Propunerii De Valorificare De Bunuri | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Contestație împotriva propunerii de valorificare de bunuri

Avocat Online

Avocat Online

Model Contestație împotriva propunerii de valorificare de bunuri

Model Contestație împotriva propunerii de valorificare de bunuri

Sediul materiei:

  • Art. 39 alin. (6) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor/debitor/altă parte interesată[2],

în contradictoriu cu administratorul judiciar/lichidatorul judiciar ....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax......formulez prezenta:

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA PROPUNERII DE VALORIFICARE DE BUNURI[3]

prin care solicit neaprobarea propunerii de valorificare de bunuri, solicitată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar .....prin raportul de activitate din ....publicat în extras în BPI nr. .... din data de .... .

În fapt[4], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[5]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 ↑
  2. Propunerea de valorificare, inclusă în raportul lunar de activitate al practicianului în insolvență, care se depune la dosarul cauzei şi se publică în extras în BPI, poate fi contestată de orice parte interesată în termen de 3 zile de la publicarea extrasului raportului în BPI (art. 39 alin. 6 din Legea nr. 85/2014) ↑
  3. În scopul şi în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, oricând pe parcursul procedurii, în lipsă de lichidităţi în patrimoniul debitorului, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va identifica bunuri valorificabile libere de sarcini, care nu sunt esenţiale pentru reorganizare, şi va proceda la valorificarea de urgenţă, la minim valoarea de lichidare a acestora, stabilită de un evaluator. Până la desemnarea comitetului creditorilor decizia de valorificare aparţine administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. ↑
  4. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a propunerii de valorificare de bunuri, solicitată de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar ↑
  5. Partea interesată va trebui să dovedească nelegalitatea propunerii de valorificare de bunuri (de ex., faptul că există lichidități în averea debitorului, că valorificarea nu se face în scopul și în limitele necesare acoperirii cheltuielilor de procedură, că bunurile nu sunt libere de sarcini etc.), precum și că a formulat contestațiaîn termenul de 3 zile de la publicarea extrasului raportului în BPI ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.