Model Contestaţie împotriva Măsurilor Luate De Administratorul Judiciar / Lichidator
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar / lichidator

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar / lichidator

Model Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar / lichidator

Sediul materiei:

 • Art.59 Legea 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11]...,

în contradictoriu cu[12] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] ....., numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă...

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având numărul de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă...[14], prin...

în calitate de administrator/lichidator judiciar al debitoarei... formulăm

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA MĂSURILOR LUATE DE ADMINISTRATORUL JUDICIAR/LICHIDATOR

în dosarul nr... privind procedura de insolvenţă a debitoarei..., menţionate în raportul publicat în extras în BPI în data de...[15]

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • anularea măsurii luate de, menţionate în raportul publicat în extras în BPI în data de....

În fapt, arătăm că[16] ...

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.59 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[17], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2 din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[18] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [19] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[20]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[21]/extras din registrul public[22]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[23].

Data, Semnătura [24] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, respectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă ↑
 2. Menţiunile se referă persoana fizică. Pot formula această cerere debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi oricealtă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot formula această cerere debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi oricealtă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Cererea se judecă în contradictoriu cu administratorul/lichidatorul judiciar ca reprezentant al debitoarei, cu citarea şi a comitetului creditorilor ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Contestaţia trebuie să fie depusă în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a extrasului prevăzut la alin. (2). ↑
 16. Se vor arăta motivele pentru care se consideră că administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile, motiv pentru care se solicită intervenţia judecătorului-sindic sub aspectul controlului de legalitate a măsurilor şi actelor administratorului judiciar ↑
 17. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 18. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 19. Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 20. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 21. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 22. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 23. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 24. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.