Model Contestație împotriva Desemnării Administratorului Judiciar | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Contestație împotriva desemnării administratorului judiciar

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Contestație împotriva desemnării administratorului judiciar

Model Contestație împotriva desemnării administratorului judiciar

Sediul materiei:

  • Art. 57 alin. (6) Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[2],formulez prezenta:

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DESEMNĂRII ADMINISTRATORULUI JUDICIAR/LICHIDATORULUI JUDICIAR[3]

prin care solicit anularea deciziei adunării creditorilor/creditorului majoritar[4]....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ...., de desemnare aadministratorului judiciar/lichidatorului judiciar ....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax ..... .

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 57 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  2. Are calitate procesuală de a formula contestație împotriva desemnării administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, conform art. 57 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, orice creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței. Desemnarea poate privi administratorul judiciar, dacă debitorul se află în perioada de observație, sau lichidatorul judiciar, dacă debitorul este în procedura falimentului ↑
  3. Decizia adunării creditorilor/creditorului majoritar poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. 2 din Legea nr. 85/2014) ↑
  4. Desemnareaadministratorului judiciar/lichidatorului judiciar poate fi făcută, potrivit art. 57. alin. 2 și 3 din Legea nr. 85/2014, de către creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, în cadrul primei adunări a creditorilor, sau de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor, fără consultarea adunării creditorilor ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitateși trebuie formulatăîn termen de 5 zile de la data publicării deciziei adunării creditorilor/creditorului majoritar în BPI ↑
  6. Judecătorul va soluţiona, de urgenţă şi deodată, toate contestaţiile, printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul judiciar desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator judiciar ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.