Model Contestație împotriva Deciziei Comitetului Creditorilor | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Contestație împotriva deciziei comitetului creditorilor

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Contestație împotriva deciziei comitetului creditorilor

Model Contestație împotriva deciziei comitetului creditorilor

Sediul materiei:

Art. 51 alin. (6) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[2], formulez prezenta:

CONTESTAȚIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI COMITETULUI CREDITORILOR[3]

prin care solicit anularea[4]: decizieicomitetului creditorilor nr. ...., din data de ....,pentru motive de nelegalitate.

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţeiși se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004.Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. (1)din Legea nr. 85/2014). ↑
  2. Are calitate procesuală de a formula contestație împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor, conform art. 51 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, orice creditor îndreptățit să participe la procedura insolvenței. Potrivit art. 5 pct. 19 din legea nr. 85/2014, creditor îndreptăţit să participe la procedură este acel titular al unui drept de creanţă asupra averii debitorului, care a înregistrat o cerere de înscriere a creanţei, în urma admiterii căreia acesta dobândeşte drepturile şi obligaţiile reglementate de prezenta lege pentru fiecare stadiu al procedurii ↑
  3. Decizia comitetului creditorilor poate fi atacată numai pentru motive de nelegalitate, nu și pentru motive de oportunitate. Atribuţiile judecătorului-sindic sunt limitate la controlul judecătoresc al activităţii administratorului judiciar şi/sau al lichidatorului judiciar şi la procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei (art. 45 alin. (2) din Legea nr. 85/2014) ↑
  4. Cererea va fi depusă la dosarul cauzeiîn termen de 5 zile de la data publicării în BPI a procesului-verbal al comitetului creditorilor ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de nelegalitate a deciziei comitetului creditorilor ↑
  6. Comunicarea actelor și citarea părților se va face prin BPI ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.