Model Cerere De Suspendare Operațiuni De înstrăinare Bunuri Din Averea Debitorului
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului

Model Cerere de suspendare operațiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului

Sediul materiei:

  • Art. 70 alin. (5) și (6) Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/Subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de creditor[2], formulez prezenta:

CERERE DE ORDONANȚĂ PREȘEDINȚIALĂ[3]

prin care solicit suspendarea operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din averea debitorului, precum şi măsuri de conservare a acestor bunuri, până la pronunţarea hotărâriicu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, formulată de subsemnatul/subscrisa și înregistrată sub nr. ....[4].

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 70 alin. (5) și (6) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014). ↑
  2. Titular al cererii este creditorulcare a introdus cererea de deschidere a procedurii insolvenței. Potrivit art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014, creditor îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei este creditorul a cărui creanţă asupra patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă de mai mult de 60 de zile. ↑
  3. Conform art. 70 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, creditorul care are înregistrată o cerere de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, până la data judecării cererii, poate solicita judecătorului-sindic pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să dispună măsuri vremelnice, în scopul suspendării operaţiunilor de înstrăinare a unor bunuri sau drepturi patrimoniale importante din averea debitorului, sub sancţiunea nulităţii, precum şi măsuri de conservare a acestor bunuri ↑
  4. Suspendarea poate dura numaipână la pronunţarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară suspendarea ↑
  6. Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, fără citarea părților. Creditorul poate fi obligat la plata unei cauţiuni de până la 10% din valoarea creanţei pretinse, care va putea fi folosită de debitor pentru acoperirea daunelor produse în cazul respingerii cererii de deschidere a procedurii ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.