Model Cerere De Ridicare A Dreptului De Administrare şi Intrare în Procedura Faliment
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Model Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment

Model Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment

Sediul materiei:

 • Art.145 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant[10] (nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[11] .....

în contradictoriu cu[12] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin administrator/lichidator judiciar (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE RIDICARE A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ŞI PENTRU INTRAREA ÎN PROCEDURA DE FALIMENT

în dosarul nr... privind procedura de insolvenţă a debitoarei...

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:

 • ridicarea dreptului de administrare al debitoarei
 • intrarea în procedura de faliment
 • dizolvarea debitorului persoană juridică
 • desemnarea unui lichidator judiciar provizoriu/confirmarea în calitate de lichidator judiciar a administratorului judiciar.

În fapt, arătăm că[15] ...

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.145 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[16], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[17] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [18] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[19]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[20]/extras din registrul public[21]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[22].

Data, Semnătura [23] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă ↑
 2. Menţiunile se referă persoana fizică. Pot formula această cerere administratorul judiciar, comitetul creditorilor, administratorul special al debitoarei. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Pot formula această cerere administratorul judiciar, comitetul creditorilor, administratorul special al debitoarei. ↑
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Cererea se judecă, după caz, în contradictoriu cu debitorul, administratorul special al debitoarei, administratorul judiciar. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va arăta că este incidentă una din situaţiile care justifică intrarea în faliment a debitoarei, din cele prevăzute de lege, respectiv:A. a) debitorul şi-a declarat intenţia de a intra în procedura simplificată;b) debitorul nu şi-a declarat intenţia de reorganizare;c) niciunul dintre celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare, potrivit dispoziţiilor art. 132, sau niciunul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;

  B. debitorul şi-a declarat intenţia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat;

  C. obligaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite în condiţiile stipulate prin planul confirmat sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizării sale aduce pierderi averii sale;

  D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 92 alin. (5) sau art. 97 alin. (5);

  E. cazurile prevăzute la art. 75 alin. (4) _i art. 143 alin. (3). ↑

 16. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 17. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 18. Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 20. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 21. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică. ↑
 23. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.