Model Cerere De Reexaminare Amendă Judiciară | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
cabinet avocat
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 2)
16 februarie 2017

Model Cerere de reexaminare amendă judiciară

firma avocatura

firma avocatura

Model Cerere de reexaminare amendă judiciară

Model Cerere de reexaminare amendă judiciară

Sediul materiei:

 • Art. 191 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr[4]...../...../....., în care părţi[5] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), prin reprezentant[7] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[8]....., în dosarul nr[9]....../...../....., în care părţi[10] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE REEXAMINARE A AMENZII JUDICIARE

împotriva încheierii[11] ..... pronunţate în camera de consiliu/şedinţă publică din data de ....., în termenul legal de 15 zile[12], prin care solicităm instanţei să revină asupra amenzii aplicate şi să dispună exonerarea de la plata acesteia.

În fapt, arătăm că, la termenul de judecată din data de ....., am formulat cerere de intervenţie/chemare în garanţie/apel/recurs/contestaţie pentru tergiversarea procesului/recuzare/strămutare/verificare de scripte.

Cererea nu a fost formulată cu rea-credinţă, deoarece[13] .....

sau instanţa a dispus să îndeplinesc următoarele obligaţii procedurale[14] ....., însă am fost în imposibilitate de a mă conforma dispoziţiilor, deoarece[15] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.191 din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[16] .....

Depunem prezenta într-un singur exemplar[17].

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 20[18] de lei procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[19]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[20]/extras din registrul public[21]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[22].

Data, Semnătura[23],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea soluţionării cererii de reexaminare. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert, conducătorul unităţii amendat. ↑
 4. Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost pronunţată încheierea, prin care s-a aplicat amenda. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată, avocat, expert, conducătorul unităţii amendat. ↑
 9. Se va menţiona numărul dosarului, în care a fost promunţată încheierea, prin care s-a aplicat amenda. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 11. Este important să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus aplicarea amenzii. ↑
 12. Cererea de reexaminare se formulează, în termen de 15 zile de la data aplicării amenzii, dacă partea a fost prezentă în şedinţa, în care s-a dispus amendarea acesteia, sau în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii, prin care s-a aplicat amenda. ↑
 13. Se vor prezenta argumentele, care au determinat formularea cererii, din care să rezulte atitudinea subiectivă a petentului, la data formulării cererii respective, precum şi imposibilitatea acestuia de a cunoaşte, în mod obiectiv, aspectele care au determinat amendarea. ↑
 14. Se vor prezenta obligaţiile dispuse de către instanţă, în sarcina petentului, respectiv să înfăţişeze un înscris/să depună raportul de expertiză/să se prezinte martorul, la termenul fixat. ↑
 15. Se vor indica motivele, care au determinat nerespectarea obligaţiilor dispuse de instanţe, respectiv acordarea unui termen prea scurt, starea de sănătate precară sau alte împrejurări. ↑
 16. Se va depune adeverinţa medicală, dovada plecării din ţară sau alte documente, care să susţină motivele invocate de către petent în dovedirea temeiniciei cererii formulate. ↑
 17. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 18. Taxa de timbru este stabilită în cuantum de 20 de lei, în conformitate cu art. 9 lit. e) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 20. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 21. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 23. Semnătura de pe cerere de reexaminare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.