Model Cerere De Reabilitare | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de reabilitare

avocat

avocat

Model Cerere de reabilitare

Model Cerere de reabilitare

Sediul materiei:

  • Art. 166 și urm. C. pen.
  • Art. 530 și urm. C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de condamnat/în calitate de soț/rudă apropiată a condamnatului …[1], formulez, în baza art. 530 C. proc. pen.

CERERE DE REABILITARE

cu privire la condamnarea de ... ani închisoare dispusă prin sentința penală nr.../... a Judecătoriei ... Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin sentința penală nr... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, am fost condamnat la ... ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de .. prevăzute și pedepsite de art. ... constând în aceea că ....

Prin aceeași sentință am fost obligat la plata sumei de ... lei cu titlu de daune materiale și/sau morale către partea civilă ... și a sumei de ... lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza acestei sentințe a fost emis M.E.P.Î. nr. … din data de ... de către Judecătoria .../Tribunalul .../Curtea de Apel ... . Pedeapsa a început a fi executată la data de ..., fiind eliberat la termen la data de ....

Ulterior acestui moment am locuit în localitatea .... iar ulterior, din data de ... în localitatea ..., obținând venituri licite necesare subzistenței în urma prestării activității de ... în cadrul unității angajatoare ....

De asemenea, învederez faptul că nu am săvârșit nicio altă infracțiune în intervalul de timp scurs din momentul eliberării din unitatea de detenție și am achitat integral daunele materiale și/sau morale și cheltuielile judiciare la plata cărora am fost obligat potrivit chitanțelor constatatoare a plății seria ... nr. ... eliberată de ... și seria ... nr. ... eliberată de ...

În drept, invoc dispozițiile art. 530 și următoarele C. proc. pen. raportat la art. 166 și următoarele C. pen.

În susținerea prezentei cereri atașez sentința penală nr. ... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului ... / Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, M.E.P.Î. nr. … din data de ... emis de către Judecătoria .../Tribunalul ... /Curtea de Apel ..., chitanțele seria ... nr. ... eliberată de ... și seria ... nr. ... eliberată de ..., adeverința nr. ... din data de ... eliberată de președintele Asociației de proprietari a imobilului situat în ..., contractul de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. ... din data de ..., certificatul de cazier judiciar seria ... nr. ... din data de ....

Față de aceste considerente solicit admiterea prezentei cereri și reabilitarea mea judecătorească cu privire la condamnarea de ... ani închisoare dispusă prin sentința penală nr. ... din data de … a Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel... /Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel ...[2]

  1. Potrivit art. 530 alin. (1) C. proc. pen., cererea de reabilitare judecătorească se formulează de către condamnat, iar după moartea acestuia, de soţ sau de rudele apropiate ↑
  2. Potrivit art. 529 C. proc. pen. competentă să se pronunțe asupra reabilitării judecătorești este fie instanța care a judecat în primă instanță cauza în care s-a pronunțat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanța corespunzătoare în a cărei circumscripție domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii domiciliază în străinătate. ↑

Model 2 Cerere de reabilitare judecătorească

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . , vă rog să dispuneți

REABILITAREA MEA

de condamnarea (sau condamnările) pe care le-am suferit.

Motivele cererii:

În fapt, prin sentința penală nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a judecătoriei . . . . . . . . . . . , în baza art. . . . . . . , am fost condamnat(ă) la . . . . . . . . . închisoare, pentru . . . . . . . . . . . . . . . , faptă comisă la data de . . . . . . . . . . . .

Pedeapsa am executat-o în perioada . . . . . . . . . . . . . . . .

De la data la care am terminat de executat pedepas principală și până în prezent nu am suferit o nouă condamnare în intervalul de timp . . . . . . . . . ,prevăzut de art. 166 lit. . . . . Cod penal, iar în această perioadă am avut asigurată existența prin muncă cinstită, am avut o bună conduită și am achitat în întregime despăgubirile civile și cheltuielile judiciare la plata cărora am fost obligat(ă).

În toată această perioadă am fost încadrat(ă) în muncă la . . . . . . . . . . . . . și am locuit efectiv în . . . . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 167 Cod penal și art. 529 - art. 533 Cod procedură penală.

Dovada cererii o fac cu următoarele acte pe care le anexez: copia legalizată a hotărârii de condamnare, biletul de liberare din penitenciar, adeverința nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . , eliberată de unitatea la care am lucrat de la executarea pedepsei până în prezent, chitanța de achitare a despăgubirilor civile și a cheltuielilor judiciare, precum și o caracterizare din partea unității la care lucrez, din care rezultă că am avut o bună comportare.

Privind dovada bunei mele conduite în societate și în familie, propun să fie audiat martorii: . . . . . . . . . . . . . . .

În vederea judecării cererii, vă rog să dispuneți atașarea dosarul nr. . . . . . , în care s-a pronunțat hotărârea prin care am fost condamnat.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.