Model Cerere De Preschimbare A Termenului De Judecată | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat
Model Cerere de revizuire - art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.
16 februarie 2017

Model Cerere de preschimbare a termenului de judecată

avocat pret

avocat pret

Model Cerere de preschimbare a termenului de judecată

Model Cerere de preschimbare a termenului de judecată

Sediul materiei:

 • Art. 230 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr. ...../...../.....

Completul .....

Termenul de judecată .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr. ...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE PRESCHIMBARE[9] A TERMENULUI DE JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să dispună preschimbarea termenului de judecată acordat la data de ..... .

În fapt, arătăm că[10] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 230 din C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[11] ..... .

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar[12].

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[13]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[14]/extras din registrul public[15]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[16].

Data, Semnătura[17],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel /Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa numărul dosarului, completul de judecată şi termenul de judecată pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea înaintării cererii completului de judecată anterior termenului, în vederea soluţionării cererii de preschimbare. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie, chemat în judecată, etc. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Preschimbarea termenului de judecată se poate realiza de către instanţă din oficiu sau la cererea părţii interesate, numai pentru motive temeinice. Preschimbarea din oficiu se dispune de către instanţa de judecată atunci când intervin situaţii neprevăzute, de exemplu, modificarea planificărilor şedinţelor de judecată sau desfiinţarea unor complete de judecată. ↑
 10. Se vor indica motivele temeinice care justifică preschimbarea termenului de judecată acordat de către instanţă. De exemplu, un motiv temeinic poate fi starea de sănătate precară a părţii, vârsta părţii, obiectul cauzei, etc. ↑
 11. Se vor depune înscrisuri, care să susţină motivele invocate de către parte în dovedirea temeiniciei cererii formulate. ↑
 12. Cererea de preschimbare se judecă de către instanţa de judecată, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Cererea nu se comunică celorlalte părţi, astfel încât este suficient să se depună într-un singur exemplar, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 13. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 15. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 16. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 17. Semnătura de pe cererea de preschimbare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.