Model Cerere De Ordonanţă Preşedinţială | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
firma avocatura
Model Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru
16 februarie 2017

Model Cerere de ordonanţă preşedinţială

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de ordonanţă preşedinţială

Model Cerere de ordonanţă preşedinţială

Sediul materiei:

 • Art. 996-1001 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[15], prin reprezentant[16] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună pe cale de ordonanţă preşedinţială obligarea pârâtului la[17] ......

În fapt, arătăm că [18] .....

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 996 din C. proc. civ./art.[19] ..... C. civ.

În dovedire[20], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri ….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[21] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[22] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.[23]

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[24] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[25].....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[26] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[27].

Data, Semnătura[28],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. În conformitate cu prevederile art. 997 din C. proc. civ., cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce la instanţa competentă să se pronunţe în primă instanţă asupra fondului dreptului. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 16. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 17. Reclamantul va preciza în mod concret obiectul ordonanţei preşedinţiale, cu indicarea obligaţiei/măsurii ce se doreşte a se stabili în sarcina pârâtului/a se lua faţă de pârât. ↑
 18. Motivele cererii trebuie să ilustreze pe de o parte situaţia de fapt, iar pe de altă parte, să vizeze condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale: există aparenţă de drept în favoarea reclamantului, măsura este una provizorie, respectiv are un caracter urgent (a se vedea situaţiile reglementate de art. 996 alin. (1) din C. proc. civ.) şi că este îndeplinită cerinţa neprejudecării fondului, astfel cum se stipulează în art. 996 alin. (1) din C. proc. civ. ↑
 19. Ca regulă generală, temeiul de drept este cel indicat, respectiv art. 996 din C. proc. civ. Există însă şi cazuri în care pot fi indicate şi dispoziţii speciale, cum sunt cele în cuprinsul cărora legiuitorul a indicat expres calea ordonanţei preşedinţiale (cu titlu de exemplu, art. 2162 din Codul civil). ↑
 20. Ca regulă generală, în procedura ordonanţei preşedinţiale poate fi administrată orice probă admisibilă conform legii, cu excepţia acelora a căror administrare necesită un timp îndelungat, conform art. 998 alin. (3) din C. proc. civ. ↑
 21. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 22. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 24. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 25. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 26. Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013, în funcţie de caracterul evaluabil/neevaluabil al cererii. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 28. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.