Model Cerere De Numire A Mandatarului Ad-hoc | Discută Online Cu Un Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de numire a mandatarului ad-hoc

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere de numire a mandatarului ad-hoc

Model Cerere de numire a mandatarului ad-hoc

Sediul materiei:

  • Art. 10 Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[2] ....., în calitate de debitor[3], formulez prezenta:

CERERE DE NUMIRE A MANDATARULUI AD-HOC[4]

prin care solici tnumirea în calitate de mandatar ad-hoc a practicianului în insolvență[5].....,

În fapt[6], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[7]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează președintelui tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului. Ea este depusă la cabinetul preşedintelui tribunalului şi se înregistrează într-un registru special, procedura fiind desfășurată în camera de consiliu și menținându-se confidențială pe toată durata sa. Cererea este dată în competența de soluționare a președintelui tribunalului ↑
  2. Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura mandatului ad-hoc prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali. ↑
  3. Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară, adică debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct. 27) din Legea nr. 85/2014) ↑
  4. Mandatul ad-hoc este, alături de concordatul preventiv, o procedură de prevenire a insolvenței, reglementată de art. 6 - 15 din Legea nr. 85/2014 ↑
  5. Potrivit art. 10 teza a doua din Legea nr. 85/2014, prin cererea sa, debitorul propune un mandatar ad-hoc dintre practicienii în insolvenţă, autorizaţi potrivit legii ↑
  6. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară numirea unui mandatar ad-hoc (art. 10. alin. (2) din Legea nr. 85/2014) ↑
  7. Debitorul va trebui să dovedească că este în stare de dificultate financiară și că persoana propusă ca mandatar ad-hoc întruneşte condiţiile legii pentru exercitarea acestei calităţi ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.