Model Cerere De Liberare Condiţionată| Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de liberare condiţionată

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model Cerere de liberare condiţionată

Model Cerere de liberare condiţionată

Sediul materiei:

  • Art. 100 C. pen.
  • Art. 587 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, deținut în penitenciarul ...), formulez, în baza art. 587 C. proc. pen. raportat la art. 100 C. pen.

CERERE DE LIBERARE CONDIȚIONATĂ

din executarea pedepsei de ... ani închisoare aplicate prin sentința penală nr... din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru următoarele considerente:

În fapt, prin sentința penală nr...din data de ... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr.... din data de ... a Curții de Apel... /Înaltei Curți de Casație și Justiție, am fost condamnat la ... ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de .. prevăzute și pedepsite de art. ... C. pen. și obligat la plata sumei de ... lei cu titlu de daune materiale către partea civilă .... În baza acestei sentințe a fost emis M.E.P.Î. nr.../... de către Judecătoria .../Tribunalul .../Curtea de Apel .... Pedeapsa a început a fi executată la data de ..., executarea urmând a fi finalizată la data de ...

Prin decizia nr. ... din data de ... a Comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate din cadrul Penitenciarului… s-a stabilit ca executarea pedepsei să se facă în regim închis iar ulterior prin decizia nr… /… a aceleiași comisii s-a dispus schimbarea regimului de executare din regim închis în regim semideschis avându-se în vedere conduita şi eforturile constante pentru reintegrare socială pe care le-am depus.

Până la data formulării prezentei cereri am executat .... zile închisoare dintre care ... zile considerate ca executate ca urmare a muncii prestate, fiind astfel îndeplinită condiția prevăzută de art. 100 alin. (1) lit. a) C. pen. Pe tot parcursul executării pedepsei am avut un comportament bun, fiind recompensat în repetate rânduri (și deși am fost sancționat în data de ..., rog a se observa că această sancțiune a fost anulată prin sentința penală nr... din data de ... a Judecătoriei ...sau ulterior acestei sancțiuni am fost recompensat, fiindu-mi ridicată sancțiunea.) De asemenea, învederez faptul că am achitat integral daunele materiale la plata cărora am fost obligat potrivit chitanței constatatoare a plății seria ... nr. ... eliberată de ...

În drept, invoc dispozițiile art. 587 C. proc. pen. raportat la art.100 C. pen.

În susținerea prezentei cereri atașez sentința penală nr. ... din data de ... a Judecătoriei …/Tribunalului .../Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr. ... din data de ... a Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, M.E.P.Î. nr... din data de ... de către Judecătoria .../Tribunalul ... /Curtea de Apel ..., chitanța seria ... nr. ... eliberată de ...

Față de aceste considerente solicit liberarea condiționată din executarea pedepsei de ... ani închisoare la care am fost condamnat prin sentința penală nr. ... din data de ... a Judecătoriei ... Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr.... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei ... [1]

  1. Potrivit art. 587 C. proc. pen. cererea de liberare condiționată se adresează judecătoriei în a cărei circumscripție se află locul de deținere ↑

 

Model Cerere de liberare condiţionată

Model Cerere de liberare condiţionată - 2

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . , deținut(ă) în penitenciarul . . . . . . , vă rog dispuneți

LIBERAREA MEA CONDIȚIONATĂ

din executarea pedepsei de închisoare în a cărei executare mă aflu.

Motivele cererii:

În fapt, prin sentința penală nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . , pronunțată de judecătoria . . . . . . . . . . . . , în dosarul penal nr. . . . . . . . . . , în baza art. . . . . . , am fost condamnat(ă) la . . . . . . . . . . . . ........ închisoare, pedeapsă rămasă definitivă.

Comisia de propuneri de pe lângă penitenciar, nu mi-a făcut propunerea să fiu eliberat(ă) condiționat cu toate că am întrunit condițiile cumulative stipulate de lege și anume:

- mă aflu în executarea pedepsei în regim semideschis (sau deschis) ;

- am executat . . . . . zile închisoare reprezentând două treimi (cel puțin) din durata pedepsei de . . . ani închisoare (cel mult 10 ani) la care am fost condamnat; sau

* am executat . . . . . . .zile închisoare, reprezentând trei pătrimi (cel puțin și maxim 20 de ani) din durata pedepsei de . . . ani închisoare (cel mult 10 ani) la care am fost condamnat; sau

* am împlinit 60 de ani și am executat . . . . . zile închisoare, reprezentând jumătate din durata pedepsei de . . . .ani închisoare (sub 10 ani) la care am fost condamnat; sau

* am împlinit 60 de ani și am executat efectiv . . . . zile închisoare reprezentând două treimi (cel puțin) din durata pedepsei de . . . . ani închisoare (peste 10 ani) la care am fost condamnat;

- am îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare (afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească); și

- am avut o bună comportare și dovedesc că m-am îndreptat și că pot să mă reintegrez în societate.

De aceea, vă rog să cereți dosarul meu de la penitenciar și constatând că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a fi liberat(ă) condiționat, să dispuneți luarea acestei măsuri.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 100 Cod penal raportat la art. 97 alin. 11 ultima propoziție din Legea nr. 254/2013 și la art. 587 Cod procedură penală,.

Judecarea prezentei cereri rog să se facă cu citarea și aducerea subsemnatului în instanță, întrucât socotesc prezența mea ca necesară rezolvării acestei cereri.

Data depunerii

....................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...........................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *