Model Cerere De învestire Cu Formulă Executorie | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Model Cerere de învestire cu formulă executorie 1
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10)
16 februarie 2017

Model Cerere de învestire cu formulă executorie

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Cerere de învestire cu formulă executorie

Model Cerere de învestire cu formulă executorie

Sediul materiei :

 • Art. [1]
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa .....

Dosar nr.[2] ...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[3] (nume ....., prenume .....),cu domiciliul în ....., personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....,

sau

Subscrisa[5](denumirea .....), cu sediul în ....., prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[7] .....,formulăm

CERERE DE ÎNVESTIRE CU FORMULĂ EXECUTORIE AHOTĂRÂRII[8]……PRONUNŢATE DE[9] ….., ÎN DOSARUL NR. …../…../….. LA DATA DE …../A ÎNSCRISULUI…..[10]

În fapt, arătăm că hotărârea …… pronunţată de….., în dosarul nr. …../…../….. la data de …../înscrisul…..este executorie (u), motiv pentru care solicităm învestirea sa cu formulă executorie, pentru a putea trece la executarea silită a debitorului.

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile[11] ...... .

În dovedire, depunem copia legalizată a hotărârii susmenţionate/originalul înscrisului susmenţionat.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[12]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[13]/extras din registrul public[14]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[15].

Data, Semnătura[16],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei.....

 1. În legislaţia actuală , învestirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti sau a altor înscrisuri nu mai este prevăzută. În acest sens, art. 10 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă stipulează că ,,ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie”. De asemenea, potrivit art. 5 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, ,,dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formulă executorie,,. Instituţia poate reveni însă în actualitate. ↑
 2. Menţiunea este aplicabilă cererilor de învestire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti şi este utilă pentru a permite registratorului ataşarea acesteia la dosarului în care s-a pronunţat hotărârea. ↑
 3. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Menţiunea este facultativă, înconformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 8. Se menţionează denumirea hotărârii judecătoreşti cu privire la care se solicită învestirea cu formulă executorie (încheiere, sentinţă, decizie). ↑
 9. Se completează cu denumireainstanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţathotărârea cu privire la care se solicităînvestirea cu formulăexecutorie. ↑
 10. În măsura în care cererea de învestire cu formulă executorie vizează un alt înscris , se menţionează numărul acestuia, părţile şi data încheierii. ↑
 11. Se vor indica textele legale, care vor reglementa instituţia învestirii cu formulă executorie. ↑
 12. Se vadepune atunci când cerereaesteformulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 13. Se vadepune atunci când cerereaeste formulată de către reprezentantul legal al creditorului. ↑
 14. Se depune atunci când cerereaeste formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 15. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 16. Semnătura de pe cererea de învestire cu formulă executorie trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.