Model Cerere De Introducere în Cauză A Moştenitorilor | Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Model Cerere de introducere în cauză a moştenitorilor 1
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10)
16 februarie 2017

Model Cerere de introducere în cauză a moştenitorilor

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere de introducere în cauză a moştenitorilor

Model Cerere de introducere în cauză a moştenitorilor

Sediul materiei:

 • Art. 412 alin (1) pct. 1) C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Termenul …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....),

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., cu termen de judecată la data de ....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE INTRODUCERE ÎN CAUZĂ A MOŞTENITORILOR

defunctului pârât/reclamant/pârât-reclamant/reclamant-pârât/intervenient/chemat în garanţie(nume ....., prenume .....), respectiv a

1.Numitului[9]: (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în……, având codul numeric personal[10] ......., şi a

2.Numitului[11]: (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în……, având codul numeric personal[12] .......

În acest sens, vă rog să dispuneţi amânarea judecării cauzei şi citarea sus-numitului moştenitor(nume ....., prenume .....), în calitate de pârât/reclamant/pârât-reclamant/reclamant-pârât/intervenient/chemat în garanţie[13].

În fapt,arătăm că la data de ..... a survenit decesul pârâtului/reclamantului/pârâtului-reclamant/reclamantuluipârât/intervenientului/chematului în garanţie(nume .....,

prenume .....), de pe urma acestuia rămânând ca moştenitori (nume ....., prenume .....).

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 412 alin.(1) pct. 1) C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[14] .....

Depunem prezenta cerere în[15] ..... exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[16]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[17]/extras din registrul public[18]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[19].

Data, Semnătura[20],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii către completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii principale. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Se indică moştenitorul părţii decedate pe parcursul judecării cauzei. ↑
 10. Se va indica în măsura în care este cunoscut. ↑
 11. Se indică moştenitorul părţii decedate pe parcursul judecării cauzei. ↑
 12. Se va indica în măsura în care este cunoscut. ↑
 13. Se menţionează calitatea procesuală pe care o deţinea autorul acestuia anterior decesului. ↑
 14. Se vor enumera înscrisurile depuse relevante cererii (certificatul de deces al părţii, extrasul de uz oficial din registrul de stare civilă, certificatul de moştenitor, certificatul de calitate de moştenitor). ↑
 15. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt (incluzându-i şi pe succesorii a căror introducere în cauză se solicită) şi un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, pentru acestea se poate depune un singur exemplar. ↑
 16. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 18. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 20. Semnătura de pe cererea de introducere a moştenitorilor în cauză trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.