Model Cerere De întrerupere A Executării Pedepsei închisorii Sau A Detenţiunii
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Model Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Sediul materiei:

  • Art. 592 C. proc. pen. raportat la art. 589 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte[1],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, deținut în penitenciarul ...), având calitatea de condamnat/ă formulez

CERERE DE ÎNTRERUPERE A EXECUTĂRII PEDEPSEI ÎNCHISORII DE … ANI/ A PEDEPSEI DETENŢIUNII PE VIAŢĂ

stabilită/aplicată prin sentinţa penală nr. … din data de. … pronunţată de … (indicarea instanţei) definitivă prin decizia penală nr. … din data de…….pronunţată de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr…….. având în vedere că….. (indicarea motivului pentru care se solicită întreruperea executării pedepsei[2])

În fapt, prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …, definitivă prin decizia nr. … pronunţată la data de … de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție s-au dispus următoarele:…..(prezentarea soluţiei astfel cum aceasta a rămas definitivă).

În baza sentinţei sus - menţionate a fost emis de … (indicarea instanţei) mandatul de executare a pedepsei nr. … din data de …

Executarea pedepsei a început la data de …

În motivarea cererii arăt că … (motivarea detaliată a cazului de întrerupere a executării pedepsei prevăzut de art. 592 C. proc. pen. raportat la art. 589 alin. (1) C. proc. pen. pe care petentul îl invocă).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 592 C. proc. pen. raportat la art. 589 C. proc. pen.

În dovedirea cererii solicit administrarea următoarelor mijloace de probă[3]: … (indicarea mijloacelor de probă)

Pentru aceste motive, vă solicit să dispuneţi admiterea cererii de întrerupere a executării pedepsei închisorii/detenţiunii pe viaţă.

Ataşez prezentei cereri copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri: …

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …

  1. Potrivit art. 593 alin. (1) C. proc. pen. instanţa competentă să dispună asupra întreruperii executării pedepsei este instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, corespunzătoare în grad instanţei de executare. ↑
  2. Potrivit art. 592 C. proc. pen. raportat la art. art. 589 alin. (1) C. proc. pen. executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată în următoarele cazuri:   a) când se constată pe baza unei expertize medico-legale că persoana condamnată suferă de o boală ce nu poate fi tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face imposibilă executarea imediată a pedepsei, iar instanţa constată, pe baza probelor, că specificul bolii nu permite tratarea acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică. În această situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată;b) când o condamnată este gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste cazuri, executarea pedepsei se amână până la încetarea cauzei care a determinat amânarea. ↑
  3. De exemplu, efectuarea unei expertize – medico legale din care să rezultă boala de care sufăr, dacă aceasta poate să fie tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi dacă aceasta face imposibilă executarea imediată a pedepsei

    sauÎncuviinţarea probei cu înscrisuri din care rezultă starea de graviditate/faptul că am în întreţinere un copil cu vârsta mai mică de un an

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.