Model Cerere De întoarcere A Executării Silite | Discută Online Cu Un Avocat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Model Cerere de întoarcere a executării silite 1
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10)
16 februarie 2017

Model Cerere de întoarcere a executării silite

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere de întoarcere a executării silite

Model Cerere de întoarcere a executării silite

Sediul materiei:

 • Art. 722-725 C. proc.civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C.proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc.civ.

Instanţa[1] .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11], prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[15], prin reprezentant[16] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE ÎNTOARCERE A EXECUTĂRII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună întoarcerea executării silite efectuate în temeiul titlului executoriu[17]....., care a fost desfiinţat prin hotărârea judecătorească nr.[18]....., prin restabilirea situaţiei anterioare executării, în sensul obligării pârâtului la restituirea sumei ....., care a fost executată/la restituirea bunurilor imobile executate/la restituirea bunurilor mobile executate.

În fapt, arătăm că, în temeiul titlului executoriu . ....., a fost începută executarea silită împotriva mea.

Am contestat formalităţile de executare, iar prin hotărârea jduecătorească nr ....., s-a desfiinţat titlu executoriu/însăşi executarea silită. Instanţa nu a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării, astfel încât am promovat prezenta cerere[19].

Învederăm că[20] ..... .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 722-725 C. proc.civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[21] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[22]....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[23], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[24] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[25].....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 de lei[26] /300 de lei[27] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[28]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[29]/extras din registrul public[30]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[31].

Data, Semnătura[32],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei

 1. Cererea se adresează instanţei, care a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită sau instanţei de executare, atunci când este formulată, pe cale separată. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care partea doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 16. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 17. Se va indica titlul executoriu, în temeiul căruia s-a realizat executarea silită. ↑
 18. Se va menţiona numărul hotărârii judecătoreşti, în temeiul căreia a fost desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită. ↑
 19. Aceste menţiuni vor fi indicate, în situaţia în care cererea de întoarcere a executării silite este formulată, pe cale separată, în condiţiile art. 723 alin. (3) din C. proc. civ. ↑
 20. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de obiectul cererii, respectiv elementele referitoare la bunurile, care au fost supuse executării silite şi modalitatea de restabilire a situaţiei anterioare. ↑
 21. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 22. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 24. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 25. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 26. Taxa de timbru este de 50 de lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4)–teza I din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 27. Taxa de timbru este de 300 de lei, dacă valoarea cererii depăşeşte 5.000 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 alin. (4)–teza II din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 30. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 32. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.