Model Cerere De Intervenţie Accesorie | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat bun
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5)
16 februarie 2017

Model Cerere de intervenţie accesorie

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Cerere de intervenţie accesorie

Model Cerere de intervenţie accesorie

Sediul materiei:

 • Art. 61 C. proc. civ.
 • Art. 63 C. proc. civ.
 • Art.67 C. proc. civ
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Termenul de judecată .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4] personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul[7] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[8]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[9]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[10] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[11] prin reprezentant[12] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[13] ....., formulăm

CERERE DE INTERVENŢIE ACCESORIE

prin care înţelegem să susţinem poziţia procesuală a[14] …..(nume ....., prenume .....)/ (denumirea .....).

În fapt, arătăm că[15].....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 63 din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea[16] .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[17] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[18] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[19] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[20], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[21] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[22]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[23], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige[24]….. la plata cheltuielilor de judecată[25] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de intervenţie accesorie, în[26] .....exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[27]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[28]/extras din registrul public[29]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[30].

Data, Semnătura[31],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea depunerii cererii la dosarul cauzei. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intervenientul accesoriu doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă, decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. În raport de calitatea intervenientului accesoriu se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 49 din C. proc. civ. ↑
 8. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 9. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 10. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, intervenientul accesoriu doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 12. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se indică partea în favoarea căreia se intervine, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal etc. ↑
 15. Se vor prezenta, în mod detaliat, argumentele intervenientului accesoriu, în susţinerea cererii formulate, respectiv se vor formula apărări în susţinerea părţii în interesul căreia a intervenit, care să determine pronunţarea unei hotărâri în favoarea acesteia din urmă. Intervenientul accesoriu trebuie să prezinte în mod distinct împrejurările de fapt, din care rezultă interesul său propriu în formularea cererii, interes care este distinct de interesul părţii în favoarea căreia a intervenit. ↑
 16. Se va indica natura expertizei, pe care intervenientul accesoriu doreşte să o administreze, în susţinerea apărărilor formulate. ↑
 17. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 18. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 19. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 20. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, partea trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 21. Se vor menţiona faptele, pe care intervenientul accesoriu doreşte să le probeze. ↑
 22. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia intervenientului accesoriu. Se va indica numai dacă acesta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 24. Se va indica partea adversă celei în favoarea cărei a intervenit terţul. ↑
 25. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 26. Cererea de intervenţie va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 29. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 31. Semnătura de pe cererea de intervenţie accesorie trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.