Model Cerere De înlocuire Judiciară A Administratorului Judiciar / Lichidatorului | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar / lichidatorului

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar / lichidatorului

Model Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar / lichidatorului

Sediul materiei:

 • Art.57 alin. (4) Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., în calitate de reprezentant al Adunării generale a creditorilor debitoarei...,

în contradictoriu cu[3] pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[4] ....., administrator/lichidator judiciar al debitoarei... (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[5], formulăm

CERERE DE ÎNLOCUIRE JUDICIARĂ A ADMINISTRATORULUI JUDICIAR/ LICHIDATORULUI

desemnat în dosarul nr... privind procedura de insolvenţă a debitoarei...prin încheierea din data de...[6]

prin care solicităm:

– înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorului;

– aplicarea unei amenzi judiciare în cuantum de ......;

– obligarea administratorului judiciar/lichidatorului la plata sumei de ......, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat.

În fapt, arătăm că[7] ...

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.57 alin.4 din Legea 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri..., în copii certificate pentru conformitate cu originalul:...

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[8], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[9] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [10] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[11]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[12].

Data, Semnătura [13] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu respectivul dosar de insolvenţă ↑
 2. Menţiunile se referă la comitetul creditorilor. Înlocuirea poate fi dispusă şi de judecătorul-sindic, din oficiu. ↑
 3. Cererea se judecă în contradictoriu cu administratorul/lichidatorul judiciar, cu citarea şi a comitetului creditorilor ↑
 4. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 5. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 6. Înlocuirea administratorului judiciar/lichidatorul judicial se poate face în orice stadiu al procedurii, de către judecătorul-sindic, din oficiu sau ca urmare a adoptării unei hotărâri a adunării creditorilor în acest sens, cu votul a mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot, pentru motive temeinice. ↑
 7. Se vor arăta motivele pentru care se consideră că administratorul judiciar nu şi-a îndeplinit corespunzător atribuţiile, motiv pentru care se solicită înlocuirea sa ↑
 8. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 9. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 10. Conform art.14 din O.U.G. nr.80/2013. ↑
 11. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 12. Este vorba de calitatea de reprezentant al adunării creditorilor. ↑
 13. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.