Model Cerere De înlăturare A Dispozițiilor Potrivnice Din Hotărârile Judecătoreşti
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
onorariu avocat
Model Cerere de refacere a hotărârii judecatoreşti dispărute
16 februarie 2017

Model Cerere de înlăturare a dispozițiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti

avocat pret

avocat pret

Model Cerere de înlăturare a dispozițiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti

Model Cerere de înlăturare a dispozițiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti

Sediul materiei:

 • Art. 443 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] ..... în calitate de în calitate de parte[6]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....),

sau

Subscrisa[8] (denumirea .....), cu sediul[9] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[10]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[11]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[12] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[13] prin reprezentant[14] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[15] ..... în calitate de în calitate de parte[16]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[17] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE ÎNLĂTURARE A DISPOZIȚIILOR POTRIVNICE ALE HOTĂRÂRII[18] …. PRONUNŢATE DE[19] ….., ÎN DOSARUL NR. …../…../….. LA DATA DE …..

În fapt, arătăm[20] că între părţi a avut loc un litigiu, tranşat prin hotărârea judecătorească nr......

Arătăm că[21] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 443 C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: [22] ......,

Depunem prezenta cerere de în[23]. ….. exemplare

Solicităm soluţionarea, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[25]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[26]/extras din registrul public[27]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[28].

Data, Semnătura[29],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 9. În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 10. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 11. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 12. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 15. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 16. Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. ↑
 17. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 18. Se completează cu tipul de hotărâre judecătorească cu privire la care se solicită înlăturarea dispozițiilor potrivnice(sentinţă/decizie)., precum şi cu numărul acesteia. ↑
 19. Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea cu privire la care se solicită înlăturarea dispozițiilor potrivnice. ↑
 20. . Calitate procesuală să formuleze cererea de înlăturare a dispozițiilor potrivnice ale hotărârii judecătorești are oricare din părțile procesului, în raport cu care ar putea fi generate dificultăți la punerea în executare datorită inadvertențelor. ↑
 21. Se vor prezenta detaliat argumentele, prin care să se dovedească temeinicia cererii formulate ↑
 22. Se vor enumera înscrisurile depuse (vor fi depuse doar înscrisuri care nu se află la dosarul cauzei sau care se află și în raport cu care se va indica fila și volumul la care se găsesc, precum și copia încheierii prin care a dispus în raport cu respectivele aspecte şi care sunt relevante pentru cererea de înlăturare a dispozițiilor potrivnice a hotărârii judecătoreşti). ↑
 23. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, pentru acestea se poate depune un singur exemplar ↑
 24. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă partea nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 26. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 27. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică şi nu este depusă la dosarul cauzei sau a intervenit o modificare cu privire la calitatea de reprezentant. ↑
 29. Semnătura de pe cererea de înlăturare a dispozițiilor potrivnice a hotărârii judecătoreşti trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.