Model Cerere De Executare Silită | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 9) 1
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 9)
16 februarie 2017

Model Cerere de executare silită

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Model Cerere de executare silită

Model Cerere de executare silită

Sediul materiei:

 • Art. 663 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C.proc. civ.

Biroul executorului judecătoresc[1] .....

Domnule Executor Judecătoresc,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de creditor....,

sau

Subscrisa[3] (denumirea .....), prin reprezentant[4] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de creditor[5]....., formulăm

CERERE DE PUNERE ÎN EXECUTARE SILITĂ

a titlului executoriu reprezentat de[6] ….. împotriva debitorului[7] (nume ....., prenume ....) cu domiciliul în.....

sau

împotriva debitoarei (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., prin reprezentant[8] (nume ....., prenume .....).

În fapt, arătăm că[9] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 663 şi art. [10]..... din C. proc. civ.

Depunem prezenta într-un singur exemplar[11].

Anexăm titlul executoriu ....., în original/în copie legalizată[12] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[13]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[14]/extras din registrul public[15]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[16].

Data, Semnătura[17],

Domnului Executor Judecătoresc …..

 1. Competenţa de a pune în executare hotărârile şi titlurile executorii aparţine executorului judecătoresc competent. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. Titularul cererii este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. De menţionat, însă faptul că, potrivit art. 92 alin. (1) şi (5) din C. proc. civ., procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea minorilor, persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. ↑
 3. Menţiunile se referă la persoana juridică. Titularul cererii este creditorul obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. ↑
 4. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 5. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv creditor. ↑
 6. Se va indica în ce constă titlul executoriu şi datele de referinţă ale acestuia. ↑
 7. Se va indica numele debitorului obligaţiei stabilite prin titlul executoriu. ↑
 8. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 9. Se va face referire, după caz, la obiectul, valoarea sau felul prestaţiei, bunul datorat, motivele cererii (de exemplu faptul că debitorul refuză să-şi execute de bunăvoie obligaţia) şi modalităţile de executare solicitate de creditor. ↑
 10. Vor fi indicate şi dispoziţiile speciale aferente formei de executare aleasă de creditor. ↑
 11. Cererea se depune într-un singur exemplar, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ. ↑
 12. A se vedea prevederile art. 663 alin. (4) din C. proc. civ. ↑
 13. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant convenţional/avocat/consilier juridic. ↑
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 15. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 16. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 17. Semnătura de pe cererea de executare trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subsemnatul/Subscrisa ………………., domiciliat/cu sediul în ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , et. . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat sub nr. J. . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar nr. …………., deschis la …………., identificat cu . . .……. . . . , prin reprezentant legal ……. . . . . . . . . . , tel. …. . . . . . …. . ., în calitate de creditor, în conformitate cu art. 644 și art. ,. . . . . . . .. din Codul de procedură civilă și art. 52 din Legea nr. 188/2000 republicată solicit

PUNEREA ÎN EXECUTARE SILITĂ

a titlului executoriu reprezentat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se va indica titlul executoriu ) din care rezultă că datornicul . . . . . . . . . . . . . . . . ., (numele și prenumele/denumirea debitorului urmărit), domiciliat/cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , et. . . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . . . , cont bancar nr. …………., deschis la . . . . . . . . . . . . , identificat cu . . .………. . . . , a fost obligat la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se va arăta conținutul, cauza și termenul obligației datornicului).

Solicit ca executarea silită să se efectueze prin toate modalitățile de executare, simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile , imobile și prin poprire, în baza informațiilor comunicate de creditor sau obținute de executorul judecătoresc.

Sumele recuperate vor fi virate în contul IBAN RO . . . . . . . , deschis la . . . . . , titular . . . . . CUI . . . . . . .

Solicit de asemenea, în temeiul art. 670 alin. 2 C. proc.civ., recuperarea cheltuielilor de judecată, a onorariului de executare și a tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite.

Declar că am luat la cunoștință de faptul că în caz de insolvabilitate a debitorului precum și în cazul altor impedimente întâlnite în cursul executării silite și neimputabile executorului judecătoresc, cheltuielile de exceutare silită nu se restituie creditorului.

De asemenea am luat la cunoștință de faptul că executarea se perimă de drept, conform art. 697 C. proc. civ. , în cazul în care din culpa mea , voi lăsa să treacă 6 luni fără să îndeplinesc vreun demers ce mi-a fost solicitat în scris de executorul judecătoresc.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că până la această dată nu am recuperat nicio sumă de bani de la debitor în baza acestui titlu executoriu și nici nu am deschis alt dosar de executare silită la un alt executor judecătoresc.

Anexez la prezenta cerere titlul executoriu în original/copie egalizată, taxa de timbru judiciar în sumă de . . . . . . . . . . lei

Data

. . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *