Model Cerere De Executare Silită Prin Poprire | Consultă Un Avocat Online
avocatura bucuresti
Model Cerere de executare silită imobiliară
27 noiembrie 2018
cabinet avocatura
Model Cerere de împărțeală voluntară partaj
27 noiembrie 2018

Model Cerere de executare silită prin poprire

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Cerere de executare silită prin poprire

Model Cerere de executare silită prin poprire

Domnule executor judecătoresc,

Subsemnatul(a)/Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu domiciliul/sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /(adresa completă) ...................... CNP/CUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……., înregistrată la ....................... sub nr. J.........../............/..............., cod IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., telefon . . . . . , fax. . . . . . , email . . . . . . , reprezentată legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .având CNP . . . . . . . . . . . . , C. I. seria . . . . , nr. . . . . , emis de . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de creditor, vă adresez prezenta:

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ PRIN POPRIRE

a dispozițiilor titlului executoriu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prin care debitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cu sediul/domiciliul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa completă) a fost obligat la plata sumei de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(suma totală) din care . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (suma detaliată)

Deoarece creanța împotriva debitorului este certă, lichidă și exigibilă și față de imprejurarea că acesta refuză să execute de bunăvoie obligația ce-i incumbă potrivit titlului executoriu mai sus mentionat, vă solicit executarea silită prin înființarea popririi definitive asupra sumelor de bani datorate debitorului de către urmatorii terți :................................................................................................................................................ până la concurența sumelor menționate în titlul executoriu, actualizate cu indicele de inflație și a cheltuielilor ocazionate de executarea silită.

În drept ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 782 , art. 664 din Codul de procedură civilă.

Sumele recuperate, datorate subsemnatului/ subscrisei, vor fi virate în contul IBAN: RO . . . . . , deschis la banca . . . . titular . . . C.U. I. . . . . . . . .

Am luat la cunoștință că potrivit art. 670 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă rep. 2 am obligația să avansez cheltuielile necesare executării silite, cheltuielipe care debitorul are obligația să le suporte.

Am luat act și accept că starea de insolvabilitate a debitorului urmărit, precum și orice alte impedimente întâlnite în cursul executării silite nu sunt imputabile executorului judecătoresc, situații în care cheltuielile de executare silită nu se restituie creditorului.

De asemenea mi s-a adus la cunoștință că executarea se perimă de drept, potrivit art. 697 din Codul de procedură civilă rep. 2 , în cazul în care , din culpa mea, am lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinesc vreun demers ce mi-a fost solicitat în scris de executorul juecătoresc.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale , că până la acest moment nu am recuperat nicio sumă de bani de la debitor în baza titlului executoriu susmenționat și nu am mai deschis un dosar de executare silită la alt executor judecătoresc.

Anexam prezentei următoarele înscrisuri . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnatura, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI EXECUTOR JUDECĂTORESC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *