Model Cerere De Executare Silită Imobiliară | Discută Cu Un Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de eliberare a unui înscris original aflat la dosar
27 noiembrie 2018
avocati bucuresti
Model Cerere de executare silită prin poprire
27 noiembrie 2018

Model Cerere de executare silită imobiliară

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere de executare silită imobiliară

Model Cerere de executare silită imobiliară

DOMNULE EXECUTOR JUDECĂTORESC,

Subsemnatul/Subscrisa ………………., domiciliat/cu sediul în ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , et. . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . . . . . , înregistrat sub nr. J. . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar nr. …………., deschis la …………., identificat cu . . .……. . . . , prin reprezentant(ă) legal/ consilier juridic/ avocat ……. . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . . . . . . . . , tel. …. . . . . . …. . ., în calitate de creditor, în temeiul art. 664, art. 813 C. proc. civ. și art. 52 din Legea nr. 188/2000 republicată, formulez prezenta

CERERE DE EXECUTARE SILITĂ IMOBILIARĂ

asupra imobilului din localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., jud./sect. . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . , nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. topografic . . . . . . . . . . ., proprietatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele/denumirea debitorului urmărit), domiciliat/cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . , et. . . . . , apart. . . . . , CNP/CUI . . . . . . . . . . ., inregistrat sub nr. J. . . . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar nr. …………., deschis la ………………., identificat cu . . .………. . . . , pentru satisfacerea creanței mele în valoare de . . . . . . . . . . . . . . . . . lei, constatată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (titlul executoriu pe baza căruia se face urmărirea).

În fapt . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)

Debitorul nu și-a executat de bunăvoie obligațiile stabilite prin titlul executoriu, astfel că vă rog să procedați la declanșarea executării silite a acestuia prin vanzarea imobilului arătat mai sus. Sumele recuperate, datorate subsemnatului/subscrisei, vor fi livrate în contul IBAN RO: . . . . deschis la Banca . . . . . ., titular . . . . , CUI . . . . . .

Am luat la cunoștință că, potrivit art. 670 C. proc. civ. am obligația să avansez cheltuielile necesare executării silite, cheltuieli pe care debitorul este obligat să la suporte, motiv pentru care solicit de asemenea, în temeiul art. 670 alin. 2 C.proc.civ., recuperarea onorariului de executare și a tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite.

Declar că am luat la cunoștință de faptul că în caz de insolvabilitate a debitorului precum și în cazul altor impedimente întâlnite în cursul executării silite și neimputabile executorului judecătoresc, cheltuielile de exceutare silită nu se restituie creditorului.

De asemenea am luat la cunoștință de faptul că executarea se perimă de drept, conform art. 697 C. proc. civ. , în cazul în care din culpa mea , voi lăsa să treacă 6 luni fără să îndeplinesc vreun demers ce mi-a fost solicitat în scris de executorul judecătoresc.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că până la această dată nu am recuperat nicio sumă de bani de la debitor în baza acestui titlu executoriu și nici nu am deschis alt dosar de executare silită la un alt executor judecătoresc.

Anexez la prezenta cerere titlul executoriu în original/copie legalizată (2) , precum și chitanța de plată a taxei judiciare de timbru în sumă de . . . . . . . . . . lei.

Anexez de asemenea procura în original,/copie legalizată/ împuternicirea avocațială/delegația de reprezentare (3) / copia legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant (4) / extras din registrul public (5) /extras , în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare (6) .

Data. . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CĂTRE BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC . . . . . . . . . .

(1) Exemplu: În fapt, prin sentința civilă nr. . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . pronunțată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rămasă irevocabilă prin decizia civilă nr. . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , debitorul a fost obligat să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei cu titlu de despăgubiri și suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei cheltuieli de judecată.

(2) Conform art. 664 alin. 4 c. proc. civ. .

(3) Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant convențional/avocat/consilier juridic.

(4) Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului.

(5) Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.

(6) Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociații/societății sau entități fără personalitate juridică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *