Model Cerere De Disjungere A Cererii Incidentale | Discuta Cu Un Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
cabinet de avocat
Model Cerere de renunţare la dreptul pretins
16 februarie 2017

Model Cerere de disjungere a cererii incidentale

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere de disjungere a cererii incidentale

Model Cerere de disjungere a cererii incidentale

Sediul materiei:

 • Art. 66 alin. (2) C. proc. civ.
 • Art. 74 alin. (4) C. proc. civ.
 • Art. 210 alin. (2) C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume ....), personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[3]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[4] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), prin reprezentant[6] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[7]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[8] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE DISJUNGERE

prin care solicităm instanţeisă dispună judecarea separată, sub un nou număr de dosar, a cererii reconvenţionale/cererii de intervenţie principală/de chemare în garanţie formulate în dosarul susmenţionat de partea[9](nume ....., prenume ...../denumirea persoanei juridice .....) în contradictoriu cu partea[10] (nume ....., prenume ...../denumirea persoanei juridice .....)

În fapt, arătăm că la data de …… a fost înregistrată cererea reconvenţională/cererea de intervenţie principală/de chemare în garanţie susmenţionată.

Întrucât[11] ….. , considerăm că judecarea cererii principale este întârziată de aceea a cererii incidentale.

De asemenea, vă învederăm că judecarea separată a celor două cereri este admisibilă şi nu contravine interesului unei bune înfăptuiri a justiţiei.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[12] ......

Depunem prezenta cerere de disjungere, în[13] ….. exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[14]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[15]/extras din registrul public[16]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[17].

Data, Semnătura[18],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului…../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii de disjungere către completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii principale şi a cererii incidentale. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată. ↑
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 9. Se va menţiona calitatea părţii care a formulat cererea incidentală a cărei disjungere se solicită. ↑
 10. Se va menţiona calitatea părţii împotriva căreia a fost formulată cererea incidentală a cărei disjungere se solicită. ↑
 11. Se va argumenta întârzierea în judecarea cererii principale produsă de cererea incidentală. ↑
 12. Se vor indica textele legale incidente în funcţie de natura cererii incidentale cu privire la care se solicită disjungerea (cerere de intervenţie principală, cerere de chemare în garanţie sau cerere reconvenţională). ↑
 13. Cererea de disjungere va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt în cererea principală şi cererea incidentală cu privire la care se solicită disjungerea şi un exemplar pentru acestea. ↑
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 15. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 16. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 18. Semnătura de pe cererea de disjungere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.