Model Cerere De Deschidere A Procedurii Succesorale | Avocat Online
Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale și de inventariere a bunurilor succesorale 1
Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariale și de inventariere a bunurilor succesorale
27 noiembrie 2018
avocati bucuresti
Model Cerere de eliberare a avizului prealabil de către poliția de frontieră
27 noiembrie 2018

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale

 

Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale

Anexa nr. 23 Model 20 06 ITL 023

Înregistrată sub nr. . . . din . . . /. . . /20. . .
la BIROUL NOTARULUI PUBLIC
CERERE PENTRU DESCHIDEREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
PROCEDURII SUCCESORALE str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . .,
sc. . ., et. . ., ap. . ., codul poștal . . . . . . .
localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
județul . . . . . . . . . , telefon/fax: . . . . . .

 

I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
1. Numele, inițiala tatălui și prenumele: 2. C.N.P.
3. Actul de identitate seria numărul emis de
3. Domiciliul: localitatea . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . , strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . ., ap. . . .,

 

II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A DEFUNCTULUI - AUTOR AL SUCCESIUNII
1. Numele, inițiala tatălui și prenumele: 2. C.N.P.
3. Ultimul domiciliu: localitatea . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . , strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . .,
4. Data decesului: . . . ./. . . . . . . . . . /20. . . 5. Numărul actului de deces:
6. Locul decesului: localitatea . . . . . . . . . . . . , județul. . . . . . . . . . . . . .
7. Nr. de rol nominal unic: 8. Registrul agricol volumul . . . ., poziția nr. . . .

 

III. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A MOȘTENITORILOR (SUCCESIBILILOR) PREZUMTIVI AI DEFUNCTULUI
Nr. crt. Numele și prenumele
. . . . . . . . . . .
Calitatea Domiciliul localitatea, județul . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . ., nr. . . . ALTE MENȚIUNI (în cazul minorilor se înscrie vârsta acestora)
0 1 2 3 4
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Continuare pe verso.

 

IV. BUNURI IMOBILE ALE AUTORULUI SUCCESIUNII
A. TERENURI AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
Nr. crt. Adresa terenului str. . . . . . . . . .,
nr. . . . . .
Categoria de folosință Suprafața
- m2 -
ALTE MENȚIUNI
0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
B. TERENURI AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Nr. crt. Locul amplasării terenului Punctul/Tarlaua/Parcela Categoria de folosință Suprafața
- m2 -
ALTE MENȚIUNI
0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
C. CLĂDIRI
Nr. crt. Adresa clădirii sau locul amplasării clădirii str. . . . . . . . . . ., nr. . . sau Punctul/Tarlaua/Parcela1) Tipul clădirii Suprafața construită desfășurată - m2 - Valoarea impozabilă - lei - Anul realizării clădirii ALTE MENȚIUNI
0 1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5

 

1) Locul amplasării clădirii, identificat prin "Punctul/Tarlaua/Parcela" se utilizează numai pentru clădirile amplasate în extravilanul localităților.
Data: ................... 20.....
................................
(semnătura solicitantului)
NOTĂ: La prezenta cerere se anexează Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local în care sunt înscrise sarcinile succesorale, respectiv creanțele bugetare locale datorate de autorul succesiunii la data decesului. Sumele datorate fac parte din pasivul succesoral.

NOTĂ: La prezenta cerere se anexează Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local în care sunt înscrise sarcinile succesorale, respectiv creanțele bugetare locale datorate de autorul succesiunii la data decesului. Sumele datorate fac parte din pasivul succesoral.
* A se vedea Ordinul ministrul finanțelor publice și ministrul administrației și internelor nr. -2.052/1.528 din 30/11/2006 și art. 101-art.102 din Legea nr. 36/1995 republicată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *