Model Cerere De Deschidere A Procedurii Insolvenţei Formulată De Creditor

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
avocat bucuresti
Titlul executoriu
22 februarie 2017
Show all

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

Sediul materiei:

 • Art.70 Legea nr. 85/2014

Instanţa[1]

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[4] …..

sau

Subscrisa[5] (denumirea …..), cu sediul[6] în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ….., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., prin reprezentant[10] (nume ….., prenume …..) şi prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact[11] ….. în calitate de creditor,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având codul numeric personal[12] …..,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[13], prin reprezentant[14] (nume ….., prenume …..), formulăm

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI

a debitorului…[15], prin care solicit deschiderea împotriva acestuia a procedurii simplificate[16]/ generale[17] .

În fapt,….[18]

Arătăm că deţinem una/mai multe creanţe, certe, lichide şi exigibile[19], în cuantumul prevăzut de lege[20], care nu au fost achitate de mai mult de 60 de zile de la scadenţă.

Astfel, debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată[21], întrucât fondurile sale băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. În cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitorul nu a plătit datoriile faţă de noi.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.70 din Legea nr. 85/2014.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.70 alin.1 din Legea 85/2014[22] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în …. [23] exemplare:

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[25] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ….. [26] exemplare.

Anexăm dovada Codului Unic de Înregistrare al debitorului, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei [27] şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[28]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[29]/extras din registrul public[30]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[31].

Data, Semnătura [32] ,

 1. Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul principal al debitorului este cel cu care figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor. În cazul în care sediul a fost schimbat cu mai puţin de 6 luni anterior depunerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, sediul principal al debitorului este cel cu care acesta figura la registrul comerţului, respectiv în registrul societăţilor agricole sau în registrul asociaţilor şi fundaţiilor înainte de schimbare. Tribunalul, legal învestit cu o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei va rămâne competent să soluţioneze cauza, indiferent de schimbările ulterioare de sediu ale debitorului. (Art. 41(1) din Legea 85/2014)
 2. Menţiunile se referă persoana fizică.
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică.
 6. Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ.
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului.
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc..
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat.
 10. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3 şi 4 din C. proc. civ..
 11. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ.. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.
 12. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
 13. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ.
 14. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.
 15. Debitorii care pot face obiectul deschiderii procedurii sunt profesioniştii, astfel cum sunt definiţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil. Potrivit art. 3 alin. (2) din Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. Prin urmare, pot fi supuse procedurii şi asociaţiile şi fundaţiile fără scop patrimonial.De asemenea, procedura aplică şi regiilor autonome.Nu se poate formula o astfel de cerere faţă de cei care exercită profesii liberale, unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar, universitar şi entităţile prevăzute de art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi faţă de cei cu privire la care se prevăd dispoziţii speciale în ceea priveşte regimul insolvenţei lor, spre exemplu unităţile administrativ-teritoriale. (art.3 din Legea 85/2014)
 16. Procedura simplificată se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care se încadrează în una dintre următoarele categorii: a)profesionişti persoane fizice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia celor care exercită profesii liberale; b)întreprinderi familiale, membrii întreprinderii familiale; c)profesionişti persoane juridice care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 1. nu deţin niciun bun în patrimoniul lor;2. actele constitutive sau documentele contabile nu pot fi găsite;3. administratorul nu poate fi găsit;4. sediul nu mai există sau nu corespunde adresei din registrul comerţului;d)persoane juridice dizolvate voluntar, judiciar sau de drept anterior formulării cererii introductive, chiar dacă lichidatorul judiciar nu a fost numit sau, deşi numit, menţiunea privitoare la numirea sa nu a fost înscrisă în registrul comerţului;e)debitori care şi-au declarat prin cererea introductivă intenţia de intrare în faliment;f)orice persoană care desfăşoară activităţi specifice profesioniştilor, care nu a obţinut autorizarea cerută de lege pentru exploatarea unei întreprinderi şi nu este înregistrată în registrele speciale de publicitate. (art.38 din Legea 85/2014)
 17. Procedura generală se aplică debitorilor prevăzuţi la art. 3, cu excepţia celor cărora li se aplică procedura simplificată.
 18. Se vor preciza: a) cuantumul şi temeiul creanţei; b) existenţa unui drept de preferinţă, constituit de către debitor sau instituit potrivit legii; c) existenţa unor măsuri asigurătorii asupra bunurilordebitorului; d) declaraţia privind eventuala intenţie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puţin la nivel de principiu, modalitatea în care înţelege să participe la reorganizare.
 19. Se va preciza în ce constă creanţa şi de unde rezultă caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţei. Prin creanţă certă, în sensul Legii insolvenţei, se înţelege acea creanţă a cărei existenţă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul. Creditorii vor putea solicita deschiderea procedurii insolvenţei doar în cazul în care, după compensarea datoriilor reciproce, de orice natură, suma datorată acestora va depăşi valoarea prag.
 20. Se va preciza cuantumul. Potrivit art.5 pct.72 din Legea 85/2014, cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă de către creditor (valoarea-prag) este de 40.000 lei, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor, îndeplinirea condiţiilor referitoare la cuantumul minim al creanţelor se va verifica în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri.
 21. Se va invoca faptul că debitorul se află în stare de insolvenţă, definită ca atare în art. 3 pct. 1 din lege ca acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.Potrivit art.5 pct. 29 din Legea nr.85/2014, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, astfel:a) insolvenţa debitorului se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă;

  b) insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei;

 22. Creditorul va anexa documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire a cauzelor de preferinţă/. De asemenea, creditorul va depune dovada Codului Unic de Înregistrare al debitorului.
 23. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.
 24. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.
 25. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.
 26. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.
 27. Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013.
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.
 30. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără personalitate juridică.
 32. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.

Evaluează articolul ★★★★★ Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.