Model Cerere de constatare a perimării | Discută Online cu un Avocat Specializat

Model Cerere de constatare a perimării

avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
avocat bucuresti
Titlul executoriu
22 februarie 2017
Show all

Model Cerere de constatare a perimării

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Cerere de constatare a perimării

Model Cerere de constatare a perimării

Sediul materiei:

 • Art. 416–422 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] …..

Dosar nr…../…../…..

Completul …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ….., prenume …..), personal/reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….. , în calitate de în calitate de parte[3]….., în dosarul nr…../…../….., în care părţi[4] sunt (nume ….., prenume ….),

sau

Subscrisa[5] (denumirea …..), prin reprezentant[6] (nume ….., prenume …..)/prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în …., în calitate de parte[7]….., în dosarul nr…../…../…..,în care părţi[8] sunt (nume ….., prenume ….),formulăm

CERERE DE CONSTATARE A PERIMĂRII

CERERII[9] …..

prin care solicităm să dispuneţi stabilirea unui termen de judecată şi citarea părţilor, în vederea discutării perimării cererii.

În fapt, arătăm că prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de ….. , instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei, în temeiul[10]…..

De la această dată şi până în prezent au trecut mai mult de 6 luni din motive imputabile părţilor, perioada înlăuntru căreia dosarul a rămas în nelucrare.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 416 C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri[11] ….. în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[12] …. exemplare.

Depunem prezenta cerere în[13] ….. exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[14]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[15]/extras din registrul public[16]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[17].

Data, Semnătura[18],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului …../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul de judecată, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii către completul de judecată învestit cu soluţionarea cererii.
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică.
 3. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată.
 4. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică.
 6. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ.
 7. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal/accesoriu, chemat în garanţie, chemat în judecată.
 8. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar.
 9. Se va menţiona natura juridică a cererii supusă perimării, respectiv cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire etc. (a se vedea în acest sens art. 416 alin (1) C.proc.civ.).
 10. Se vor indica motivele de fapt şi de drept care au determinat suspendarea cauzei.
 11. Se vor enumera înscrisurile depuse cu acest prilej (vor fi depuse înscrisurile care nu se află la dosarul cauzei şi care sunt relevante pentru soluţionarea cererii de constatare a perimării).
 12. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă.
 13. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, pentru acestea se poate depune un singur exemplar.
 14. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
 15. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al titularului cererii.
 16. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.
 17. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică.
 18. Semnătura de pe cererea de constatare a perimării trebuie să fie olografă (scrisă de mână).

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.