Model Cerere De Completare A Hotărârii Judecătoreşti | Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
cabinet de avocat
Model Cerere de renunţare la dreptul pretins
16 februarie 2017

Model Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti

firma avocatura

firma avocatura

Model Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti

Model Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti

Sediul materiei:

 • Art. 444–446 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Completul .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2] (nume ....., prenume .....),cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] ..... în calitate de în calitate de parte[6]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[7] sunt (nume ....., prenume ....),

sau

Subscrisa[8] (denumirea .....), cu sediul[9] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[10]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[11]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[12] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[13] prin reprezentant[14] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ...../, având următoarele date de contact[15] ..... în calitate de în calitate de parte[16]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[17] sunt (nume ....., prenume ....),formulăm

CERERE DE COMPLETARE[18] A HOTĂRÂRII[19] ……PRONUNŢATE DE[20] ….., ÎN DOSARUL NR. …../…../….. LA DATA DE …..

În fapt, arătăm că[21] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 444 C. proc. civ.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri: [22]......,

Depunem prezenta cerere de în[23]. ….. exemplare.

Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[24]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[25]/extras din registrul public[26]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[27].

Data, Semnătura[28],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionate instanţa, numărul dosarului şi completul , pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea repartizării cererii completului de judecată învestit cu soluţionarea cererii principale. ↑
 2. Menţiunea se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. ↑
 7. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 8. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 9. În raport de calitatea părţii se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 10. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 11. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 12. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, partea doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 13. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 14. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 15. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 16. Se va menţiona calitatea din dosar a părţii care formulează cererea. ↑
 17. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 18. În măsura în care cererea de completare vizează o hotărâre a instanţei de recurs, cererea va fi formulată cu respectarea dispoziţiilor art. 83 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., adică de un avocat sau de o persoană licenţiată în drept potrivit distincţiilor prevăzute în respectivul articol. Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 462/17.09.2014, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3) din C. proc. civ. Decizia nu este încă publicată în Monitorul Oficial. ↑
 19. Se menţioneazădenumirea hotărârii judecătoreşti cu privire la care se solicită completarea (încheiere, sentinţă, decizie), precum şi numărul acesteia. ↑
 20. Se completează cu denumirea instanţei (eventual şi a secţiei) care a pronunţat hotărârea cu privire la care se solicită completarea. ↑
 21. Se vor indica aspectele esenţiale: faptul că între părţi a avut loc un litigiu, tranşat printr-o hotărâre judecătorească; faptul că prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale sau , după caz, asupra unei cereri a martorului, expertului , traducătorului, interpretului sau apărătorului cu privire la drepturile acestora. ↑
 22. Se vor enumera înscrisurile depuse relevante pentru soluţionarea cererii . ↑
 23. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă unele părţi au un reprezentant comun sau figurează în mai multe calităţi, pentru acestea se poate depune un singur exemplar ↑
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 25. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii. ↑
 26. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 28. Semnătura de pe cererea de completare a hotărârii judecătoreşti trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.