Model Cerere De Chemare în Judecată | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat bun
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 5)
16 februarie 2017

Model Cerere de chemare în judecată

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de chemare în judecată

Model Cerere de chemare în judecată

Sediul materiei:

 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3], personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10]/prin

reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună .....,

În fapt, arătăm că[16] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[17] ......

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[18] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[19] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[20] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[21], cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[22] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[23]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[25] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[26] .....exemplare.

Anexăm dovada îndeplinirii procedurii prealabile[27], achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[28] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[29]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[30]/extras din registrul public[31]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[32].

Data, Semnătura[33],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului...../Curţii de Apel

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 16. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată. ↑
 17. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile. ↑
 18. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 19. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 20. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 21. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 22. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. De exemplu, motivele de fapt, pe care le invocă, şi faţă de care solicită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare. ↑
 23. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 24. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 25. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 26. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 27. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va depune numai dacă este necesar, în raport de obiectul cererii de chemare în judecată, în conformitate cu art.193 din C. proc. civ. ↑
 28. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 29. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 31. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 32. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 33. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul ................. (numele și prenumele reclamantului, reclamantei sau reclamanților), domiciliat în ............. (localitatea în care domiciliază reclamantul) județul ............., str. ................., nr. .... etajul .... apart. ...... în calitate de ................... (calitatea reclamantului, numai atunci când nu stă în judecată în nume propriu - mandatar, tutore etc. În acest caz el este obligat să depună, odată cu acțiunea, copii legalizate de pe înscrisul doveditor al calității sale), chem în judecată și personal la interogatoriu (mențiunea "și personal la interogatoriu" nu va fi inserată în acțiune decât dacă reclamantul înțelege și poate să se servească de acest mijloc de probă. Dacă pârâtul chemat la interogatoriu este o persoană juridică, reclamantul trebuie să depună în scris, odată cu acțiunea, interogatoriul pe care înțelege să i-l ia), pe ................... (numele și prenumele pârâtului, pârâtei sau pârâților), domiciliat în localitatea ..........., județul ......... str. ............ nr. .... etajul .... apart. ..... în calitate de ............. (calitatea pârâtului numai atunci când nu stă în judecată în nume propriu - mandatar, tutore etc.), pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să ...........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(obiectul acțiunii: obligarea la plata unei sume de bani, restituirea unor bunuri, anularea unui act juridic, rezilierea unui contract, desfacerea căsătoriei etc. Când obiectul cererii este în legătură cu un bun nemișcător se va arăta situația exactă a acestuia: comuna, județul, strada, numărul, - iar în lipsă, vecinătățile: etajul și apartamentul; dacă nemișcătorul este înscris în cartea funciară se vor indica numărul de carte funciară și numărul topografic), și să-l obligați să-mi plătească cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de ..................... (valoarea obiectului acțiunii după prețuirea reclamantului, dacă prețuirea este posibilă) lei.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul .................................................. (se arată motivele de fapt care întemeiază cererea).

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. .......... din .......

În dovedirea acțiunii înțeleg să folosesc următoarele probe: ................ (arătarea dovezilor pe care se sprijină cererea de chemare în judecată. Când aceasta conține mai multe capete de cerere, se vor arăta dovezile pentru fiecare din aceste capete).

Martorii propuși spre a fi audiați sunt următorii:

1. ............................ (numele și prenumele martorului sau a martorei), domiciliat în localitatea ................, județul ................, str. ............., nr. ....., etajul ...., apart. .....,

2. ..........................., domiciliat în localitatea ................... județul ............., str. ................, nr. ...., etajul ..... apart. ....

Depun prezenta cerere și copii certificate de pe actele menționate mai sus

(această mențiune nu se va face decât dacă se cere dovada cu acte) și pe care înțeleg să le folosesc ca probe, în ........ exemplare, dintre care unul urmează a fi comunicat pârâtului pârâților, (când dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la cerere atâtea copii certificate de reclamant, câți pârâți sunt și câte o copie de pe fiecare înscris pentru instanță).

Semnătura reclamantului,
.............................

DOMNULUI PREȘEDINTE AL .................................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.