Model Cerere De Chemare în Garanţie | Discută Cu Un Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
onorariu avocat
Model Cerere de refacere a hotărârii judecatoreşti dispărute
16 februarie 2017

Model Cerere de chemare în garanţie

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de chemare în garanţie

Model Cerere de chemare în garanţie

Sediul materiei:

 • Art. 72-74 C. proc. civ.
 • Art. 148–151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C.proc. civ
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa [1] …..

Dosar nr. …../…../…..

Completul….

Termenul[2]….

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[3] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[4]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[5] sunt (nume ....., prenume ....)

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), prin reprezentant[7] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic(nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., în calitate de parte[8]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[9] sunt (nume ....., prenume ....), formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN GARANŢIE

împotriva numitului[10] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ……, având codul numeric personal[11] .......

sau

împotriva numitei[12] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[13], prin reprezentant[14] (nume ....., prenume .....)

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea celui chemat în garanţie la …...

În fapt, arătăm că[15] …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 72 şi art. 73 din C. proc. civ. şi art.[16] …..

În dovedire[17], solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului-pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[18] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[19].... exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[20] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea celui chemat în garanţie, persoană fizică[21], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[22] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[23]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[24], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

Depunem prezenta cerere de chemare în garanţie în[25] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[26].... şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[27]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[28]/extras din registrul public[29]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[30].

Data, Semnătura[31],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa, numărul dosarului, completul de judecată pentru ca registratorul să ia măsurile necesare în vederea depunerii cererii la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunea se referă la ipoteza în care cererea de chemare în garanţie este formulată de părţi care au cunoştinţă de termenul de judecată stabilit. ↑
 3. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 4. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie. În această ultimă ipoteză, se vor avea în vedere dispoziţiile art. 72 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 8. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, chemat în garanţie. În această ultimă ipoteză se vor avea în vedere dispoziţiile art. 72 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 10. Se indică persoana chemată în garanţie. ↑
 11. Se va indica în măsura în care este cunoscut. ↑
 12. Menţiunea se referă la persoana juridică. ↑
 13. Se vor indica de către parte, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 15. Motivele trebuie să ilustreze admisibilitatea cererii în materie/în litigiul dedus judecăţii, raportul juridic care determină introducerea în cauză a chematului în garanţie, respectiv formularea pretenţiilor faţă de acesta din urmă, să sublinieze interesul părţii care formulează această cerere, şi care priveşte garantarea sau despăgubirea sa în ipoteza în care va cădea în pretenţii, precum şi legătura de subordonare dintre cererea de chemare în judecată şi cererea de chemare în garanţie. ↑
 16. Se vor indica textele legale, pe care partea îşi întemeiază pretenţiile. ↑
 17. Ca regulă generală, poate fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă. ↑
 18. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 19. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 20. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 21. Dacă cel chemat în garanţie este o persoană juridică, care potrivit art. 355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, titularul cererii trebuie să ataşeze interogatoriul cererii, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia. ↑
 22. Se vor menţiona faptele, pe care partea doreşte să le probeze. ↑
 23. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 24. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă aceasta nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 25. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câte părţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru părţi. ↑
 26. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013, în funcţie de obiectul cererii de chemare în garanţie. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al părţii ↑
 29. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 31. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.