Model Cerere De Apel / Recurs împotriva Respingerii Cererii De Chemare în Garanție
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
cabinet de avocat
Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 8)
16 februarie 2017

Model Cerere de apel / recurs împotriva respingerii cererii de chemare în garanție

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Model Cerere de apel / recurs împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în garanție

Model Cerere de apel / recurs împotriva încheierii de respingere

Sediul materiei:

 • Art. 74 alin. (2) raportat la art. 64 alin. (4) C. proc. civ.
 • Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 470 din C. proc. civ.
 • Art. 64 alin. (4) coroborat cu art. 486 din C. proc. civ.
 • Art. 83 alin. (3) coroborat cu art. 13 alin. (2) din C. proc. civ.
 • Art. 84 alin. (2)-(3) din C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal[3] ....., cu domiciliul procesual ales[4] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ...., având următoarele date de contact[5],personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ...., prenume .....)[6]/prin avocat[7] (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[8] .....

sau

Subscrisa[9] (denumirea .....), cu sediul[10] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[11]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[12]/contul bancar .....,cu sediul procesual ales[13] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic[16] (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[17] .....

în contradictoriu cu intimatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în.....,

sau

în contradictoriu cu intimata (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., prin reprezentant[18] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE APEL/RECURS

împotriva încheierii[19] din data de ....., prin care a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de chemare în garanție pronunţată în dosarul nr...../...../....., de către Judecătoria/Tribunalul/Curtea de Apel ....., în termenul legal de 5[20] zile, prin care solicit admiterea căii de atac şi schimbarea în tot/modificarea în tot a încheierii atacate, în sensul încuviinţării în principiu a cererii de chemare în garanței.

În fapt, arătăm că[21] .....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 74 alin. (2) raportat la art. 64 alin. (4) coroborat cu art.470[22]/art.486[23] din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri[24].

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri[25] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[26] ....exemplare.

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[27], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige intimatul la plata cheltuielilor de judecată[28] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de apel/recurs, în .....[29] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 lei[30] şi împuternicirea avocaţială/delegaţia consilierului juridic/ procura în original/copie legalizată/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[31]/extras din registrul public[32]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[33].

Data, Semnătura[34],

Domnului Preşedinte al Tribunalului…../Curţii de Apel

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea depunerii căii de atac la dosarul instanţei. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Se completează numai atunci când este exercitată calea de atac a apelului, conform art. 470 alin. (1) lit. a) din C. proc.civ. Menţiunea nu este obligatorie, atunci când se exercită calea de atac a recursului, în conformitate cu art. 486 alin. (1) lit. a) din C. proc. civ. ↑
 4. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, apelantul/recurentul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Cererea de apel poate fi formulată personal de parte sau de către mandatarul acesteia, fără a fi necesar să fie licenţiat în drept. ↑
 7. Cererea de recurs trebuie să fie formulată de către avocat, în conformitate cu art. 83 alin. (3) din C. proc. civ. Ca excepţie de la regulă, potrivit art. 13 alin. (2) din C. proc. civ., cererea de recurs poate fi formulată de parte personal, dacă este licenţiată în drept sau de mandatarul părţii, având calitatea de soţ sau rudă, până la gradul al doilea inclusiv, dacă este licenţiat în drept. Nerespectarea acestor dispoziţii atrage nulitatea cererii de recurs. Prin decizia Curţii Constituţionale nr. 462/17.09.2014, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3) şi art. 13 alin. (2) din C. proc. civ. Decizia nu este încă publicată în Monitorul Oficial. ↑
 8. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 9. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 10. În raport de calitatea apelantului/recurentului se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 11. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 12. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 13. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care apelantul/recurentul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat. ↑
 14. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 16. Cererea de recurs trebuie întocmită, în cazul persoanelor juridice, de către consilierul juridic sau avocat, în conformitate cu dispoziţiile art. 84 din C. proc. civ. Neredactarea cererii de către avocat/consilier juridic determină nulitatea cererii de recurs, în conformitate cu art. 486 alin. (3) coroborat cu art. 84 alin. (2) din C. proc. civ. ↑
 17. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 18. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 19. Indicarea încheierii, care se atacă este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 470 alin. (1) lit. b)/art. 486 alin. (1) lit. c) din C. proc. civ. Neidentificarea acesteia atrage nulitatea cererii de apel/recurs. ↑
 20. Termenul de exercitare a căii de atac este de 5 zile de la pronunţare, pentru partea prezentă sau de la comunicare, pentru partea lipsă. ↑
 21. Se vor indica criticile aduse încheierii atacate, respectiv împrejurările care determină admisibilitatea cererii de chemare în garanție formulate. ↑
 22. Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a apelului împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în garanție, pronunţate în primă instanţă. ↑
 23. Temeiul de drept este incident, atunci când se exercită calea de atac a recursului împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în garanție, pronunţate în apel. ↑
 24. În calea de atac a apelului, ar putea fi solicitat şi administrat orice mijloc de probă, însă, în calea de atac a recursului, nu poate fi administrată decât proba cu înscrisuri, în conformitate cu art. 492 din C. proc. civ. ↑
 25. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 26. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 27. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia părţii. Se va indica numai dacă apelantul/recurentul nu doreşte să se prezinte la termenul de judecată, pentru soluţionarea căii de atac exercitate. ↑
 28. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 29. Cererea de apel/recurs va fi depusă, în conformitate cu cu art. 471 alin. (2)/490 cu aplicarea art. 195 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi intimaţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă intimaţii au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru intimaţi. ↑
 30. Taxa de timbru se calculează, în conformitate cu art.25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al apelantului. ↑
 32. Se va depune atunci cererea de apel este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 33. Se va depune atunci când cererea de apel este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 34. Semnătura de pe cererea de apel/recurs trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.