Model Cerere De Acordare Despăgubiri Pentru Amânarea Nejustificată A Judecării
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat bucuresti on line
Model Cerere de renunţare la mandat
16 februarie 2017

Model Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite

avocat pret

avocat pret

Model Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite

Model Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite

Sediul materiei:

 • Art. 189-190 C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../.....

Complet .....

Termen de judecată .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[2](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[3] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[4], personal/ reprezentat prin mandatar /prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[5] .....

sau

Subscrisa[6] (denumirea .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10], prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] .....,

sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar[14], prin reprezentant[15] (nume ....., prenume .....), formulăm

CERERE DE ACORDARE[16] DESPĂGUBIRI PENTRU AMÂNAREA NEJUSTIFICATĂ A JUDECĂŢII ORI A EXECUTĂRII SILITE

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de …. lei reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul moral şi a sumei de …. lei/despăgubiri pentru prejudiciul material cauzat prin amânarea nejustificată a procesului în cauza înregistrată sub nr...../...../..... soluţionată de instanţă ..... prin sentinţa civilă nr...../.....

În fapt, arătăm că[17] ......

Faptele pârâtului[18] ..... au cauzat amânarea nejustificată a judecării/executării silite.

Pârâtul a fost de rea-credinţă, deoarece .....

Prejudiciul provocat constă în[19] .....

În drept, ne întemeiem pretenţiile pe dispoziţiile art. 189-190 raportat la art. 187 alin. (1) pct..... lit. a)-i)/art. 188 din C. proc. civ. [20].

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea .....

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri, în copii certificate pentru conformitate cu originalul[21] ......, în două exemplare, unul pentru pârât şi unul pentru instanţă.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[22] ...., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[23], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[24] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[25]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[26], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[27] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cererea, în[28] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[29] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[30]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[31]/extras din registrul public[32]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[33].

Data, Semnătura[34],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului ...../Curţii de Apel

 1. Instanţa competentă este cea în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, preşedintele instanţei de executare, conform dispoziţiilor art190 din C. proc.civ. ↑
 2. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 3. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 6. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 16. Pentru ipoteza faptei constând în formularea unei cereri de rea-credinţă, despăgubirea va putea fi stabilită fie de instanţa în faţa căreia cererea a fost formulată, fie de instanţa care a soluţionat-o. În ipoteza, în care cererea de despăgubiri se formulează ulterior soluţionării cererii în legătură cu care se invocă fapta ilicită a pârâtului, dacă acestea sunt diferite, instanţa care soluţionează cererea iniţială, se va pronunţa şi în privinţa cererii de despăgubiri. ↑
 17. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, în conformitate cu dispoziţiile art.1357 C.civ. care stabilesc elementele răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. ↑
 18. În concret, se vor indica în ce anume constau faptele pârâtului, prin care s-a cauzat amânarea repetată a judecăţii cauzei. Se vor indica care sunt împrejurările pentru care se apreciază că amânările respective nu au fost justificate. ↑
 19. Reclamantul va prezenta în detaliu în ce constă prejudiciul material pe care l-a suferit cu referiri explicite la probele care susţin temeinicia solicitării şi, totodată, va prezenta care sunt consecinţele negative, din punct de vedere moral, ale faptelor imputate pârâtului şi modalitatea de evaluare a acestora. ↑
 20. Se va menţiona în concret textul din lege ce reglementează fapta ilicită, conform dispoziţiilor de la art. 187 alin. (1) pct. 2) lit. a)-i), respectiv art. 188 Cod. ↑
 21. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 22. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 23. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 24. Se vor menţiona faptele, pe care petentul doreşte să le probeze. ↑
 25. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 26. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia petentului. Se va indica numai dacă petentul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 27. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 28. Cererea va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 29. Cererea este supusă obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 80/2013. În măsura în care prejudiciul moral reclamat se circumscrie ipotezei textului de lege, cererea privind plata despăgubirilor morale este supusă obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru de 100 lei, conform art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013; în caz contrar, se achită taxa judiciară de timbru calculată la valoarea cumulată a pretenţiilor conform dispoziţiilor art. 3 din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al petentului. ↑
 32. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 33. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 34. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑Model Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.