Model Cerere De Acordare A Personalităţii Juridice – Organizaţie Sindicală | Avocat
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie sindicală

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de acordare a personalităţii juridice –organizaţie sindicală

Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie sindicală

Sediul materiei:

 • Art.14-15, 41-43 Legea nr. 62/2011
 • Art. 148-151 C. proc.civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ................., prin împuternicit (nume ....., prenume .....)[1], în calitate de ……………….., având următoarele date de contact .......................... formulăm

CERERE DE ACORDARE A PERSONALITĂŢII JURIDICE

PENTRU ….. (ORGANIZAŢIA SINDICALĂ)[2]

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună acordarea personalităţii juridice organizaţiei sindicale ….. .

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru dobândirea personalităţii juridice, şi anume[3] ….. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[4]. ….. .

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri; în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor pentru dobândirea personalităţii juridice.

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: procesul-verbal de constituire a sindicatului, semnat de membrii fondatori, statutul, lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi a domiciliului acestora[5].

sau

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: hotărârea de constituire a federaţiei sau confederaţiei sindicale/hotărârile organizaţiilor sindicale de a se asocia într-o federaţie sau confederaţie, semnate de reprezentanţii legali ai acestora, copii legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice, rămase definitive, de către organizaţiile sindicale care se asociază, statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale constituite, lista membrilor din organul executiv de conducere, cu numele, prenumele, codul numeric personal şi funcţia acestora[6].

sau

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: hotărârea federaţiei sau a confederaţiei sindicale de constituire a uniunii, potrivit statutului, statutul federaţiei sau confederaţiei sindicale, copia legalizată a hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către federaţie sau confederaţie, rămasă definitivă[7].

Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[8]; procesul-verbal de constituire; dovada sediului; dovada patrimoniului iniţial; certificate de cazier judiciar pentru membrii organelor de conducere[9].…. şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei[10].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei[11]…....../Tribunalului[12] ……

 1. Împuternicitul special al membrilor fondatori ai sindicatului, prevăzut în procesul-verbal de constituire, respectiv împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei sindicale, prevăzut în hotărârea de constituire a acesteia. ↑
 2. Potrivit art. 1 lit. u) din Legea dialogului social nr. 62/2011, „organizaţia sindicală” este o denumire generică pentru sindicat, federaţie sindicală sau confederaţie sindicală. Se va completa cu arătarea categoriei de organizaţie sindicală ce se constituie. ↑
 3. e indică îndeplinirea condiţiilor de acordare a personalităţii juridice, spre exemplu, în cazul sindicatelor, condiţia numărului de minim 15 membri angajaţi în aceeaşi unitate, care şi-au exprimat dorinţa de constituire a sindicatului, au adoptat statutul de organizare şi funcţionare a acestuia şi şi-au ales membrii în organele de conducere. ↑
 4. Se vor indica textele de lege pe care se întemeiază cererea de acordare a personalităţii juridice. Spre exemplu, în cazul sindicatelor se va indica art. 14 din Legea nr. 62/2011, în cazul federaţiilor sau al confederaţiilor sindicale se vor indica art. 41-42, iar în cazul uniunilor sindicale teritoriale se va indica art. 43 din Legea dialogului social nr. 62/2011. ↑
 5. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită acordarea personalităţii juridice unui sindicat. ↑
 6. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită acordarea personalităţii juridice unei federaţii sau confederaţii sindicale. ↑
 7. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită acordarea personalităţii juridice unei uniuni sindicale teritoriale. ↑
 8. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 9. Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de acordare a personalităţii juridice, în funcţie de categoria de organizaţie sindicală. ↑
 10. Potrivit art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. ↑
 11. Dacă se solicită acordarea personalităţii juridice unui sindicat. ↑
 12. Dacă se solicită acordarea personalităţii juridice unei federaţii sau confederaţii sindicale.

  Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie sindicală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.