Model ANTECONTRACT  DE VÂNZARE-CUMPĂRARE | Avocat Online
avocat bucuresti
Model CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL
7 ianuarie 2019
avocat
Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN
7 ianuarie 2019

Model ANTECONTRACT  DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Model ANTECONTRACT  DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 2

consultanta juridica avocatura

Model ANTECONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Model ANTECONTRACT  DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

Nr. ...... Din data de .............
I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele) domiciliat în ..................................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ......, bloc ........, scara ......, etaj ......, apartament ......, județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ....... numărul ..............., eliberat de ...................................... , la data de ................. , CNP .................................... , în calitate de promitent-vânzător

și

1.2. Subsemnatul .......................................................................... (numele și prenumele) domiciliat în ..................................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ......, bloc ........., scara ......, etaj ......, apartament ......, județul/sectorul ....................................., BI/CI seria ......, numărul ..............., eliberat de ......................................., la data de ................., CNP ......................................., în calitate de promitent-cumpărător

au convenit să încheie prezentul antecontract de vânzare-cumpărare cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Eu promitentul-vânzător mă oblig să vând .............................................. imobilul constituit din ........................ nr. ........... situat în ..................., str. ................... nr. ......., bloc ......., scara ........, etaj ........, județul/sectorul (localitatea) .............................., având numărul cadastral ........................, compus din ................................. cu o suprafață utilă de ....... mp, reprezentând .......% din imobil, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului, care prin destinația lor sunt în folosința comună a tuturor proprietarilor în cotă indiviza de .....%, precum și dreptul de folosința asupra terenului aferent apartamentului în suprafața de ...... mp atribuit pe toată durata existenței construcției.

Eu, promitent-vânzător declar că dețin imobilul descris ma sus prin ......................................... conform ............................................. transcris .......................................

2.2. Eu, promitent-cumpărător, mă oblig să cumpăr de la .......................................... , imobilul ce face obiectul prezentului contract.

III. TERMENUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI

3.1. Părțile contractante se obligă să încheie contractul de vânzare-cumpărare pentru apartamentul sus-menționat până la data de .......................................... la notarul în fața căruia a fost încheiat și acest precontract..

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

4.1. Prețul vânzării imobilului este de ................ de euro și va fi plătit în lei la cursul de schimb al băncii ............... (BNR sau alta) din momentul în care se efectuează plata. Plata se va face în fața notarului, în momentul perfectării contractului de vânzare-cumpărare.

Prețul stabilit de noi părțile contractante este de ……….., sumă din care, eu promitent vânzător am primit de la promitentul cumpărător suma de ….. astăzi data autentificării prezentului antecontract, iar diferența de ………. urmează să-mi fie achitată la valoarea nominală (deci nu va fi producătoare de dobânzi) la data de ........... în momentul autentificării contractului de vânzare.

V. ARVUNA

5.1. Promitentul-cumpărarător declară că a plătit, respectiv promitentul-vânzător declară că a primit o sumă de ............., reprezentând arvuna confirmatorie în vederea respectării obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare.

5.2. Dacă contractul se va încheia în termenul stipulat, suma dată ca arvună va fi scăută din prețul imobilului.

5.3. Promitentul-vânzător are dreptul să rețină suma data ca arvună dacă promitentul-cumpărător nu-și va respecta obligația de perfectarea a contractului în termenul stipulat.

5.4. În cazul în care părțile nu vor încheia contractul de vânzare-cumpărare în termenul stabilit mai sus din vina promitentului-vanzator, acesta va plăti promitentului-cumparator dublul sumei date ca arvună, sau, promitentul-cumparator, în temeiul art. 1669 Cod civil, va putea solicita instanței să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract de vânzare/cumpărare. sau

Dacă promitentul vânzător nu-și îndeplinește promisiunea de a încheia contractul de vânzare, subsemnatul promitent cumpăr voi avea dreptul, ca la termenul fixat prin antecontract pentru autentificare să solicit înscrierea în cartea funciară în favoarea mea a unei ipoteci legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în baza antecontractului potrivit art. 2386 pct.2 Cod civil.

VI. GARANȚII

6.1. Eu, promitentul-vanzator garanteaz, la data încheierii prezentului antecontract, așa cum voi declara și la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare, că apartamentul sus-menționat nu face obiectul nici unui litigiu judecătoresc, că este liber de orice sarcini (ipoteci, servituți) sau alte drepturi stabilite în favoarea altor persoane, în special drepturi de concesiune, preempțiune, prim refuz sau orice drepturi de folosință , că nu există nici o terță persoana care să ridice vreo pretenție, indiferent de natura ei, în legătură cu apartamentul care face obiectul prezentului contract.

Eu, promitentul-vânzător mă oblig ca, în termenul prevăzut la pct. 3.1 din prezentul contract, să nu înstrăinez unei terțe persoane Imobilul sau o parte din acesta și să nu îl grevez cu drepturi/sarcini în favoarea unei terțe persoane, indiferent de natura acestora.

VII. ALTE CLAUZE

Noi, părțile, mandatăm notarul public instrumentator să procedeze la notarea antecontractului de vânzare precum și a interdicției de înstrăinare și grevare a imobilului în Cartea Funciară, în temeiul art.906 Cod civil. (sau, eu promitent vânzător mă oblig să notez în Cartea Funciară ..... )

Tehnoredactat la .............., în ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, ..... exemplare s-au eliberat părților.

PROMITENT-VANZATOR .....................................

PROMITENT-CUMPARATOR ................................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.