Model Acțiunea Revocatorie Pauliană | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
avocat bucuresti on line
Model Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară
3 noiembrie 2016

Model Acțiunea revocatorie pauliană

avocat pret

avocat pret

Model Acțiunea revocatorie pauliană

Model Acțiunea revocatorie pauliană

Sediul materiei:

 • Art. 1562-1565 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] ..... personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

sau

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10] ..... , prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[13] ..... și pârâtul[14] (nume ....., prenume .....) cu domiciliul în....., având codul numeric personal ..... sau

în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice și pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice formulăm

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei să declare inopozabil față de subsemnatul actul juridic/contractul[15] ....

În fapt, arătăm că sunt creditor chirografar al pârâtului ..... şi că deţinem o creanță certă, aspect dovedit cu[16] ......

Prin actul juridic/contractul[17] ..... încheiat în dauna intereselor subsemnatului, pârâtul, în calitate de debitor, a transmis proprietatea cu titlu oneros/a transmis posesia și folosința asupra bunului ..... /a efectuat plata sumei de ..... lei etc. către pârâtul/pârâta .....

Astfel, şi-a cauzat/și-a mărit cu bună știință starea de insolvabilitate, în sensul că[18] ......

Împrejurarea că pârâtul debitor a avut cunoștintă de faptul că prin prestația executată/plata efectuată etc și-a creat/și-a mărit starea de insolvabilitate cu consecința prejudicierii subsemnatului rezultă din aceea că[19] .....

Pârâtul ....., în calitate de terț contractant cu titlu oneros/creditor căruia debitorul pârât i-a făcut plata etc. a avut cunoștință de faptul că prin plata efectuată/prestațiile executate debitorul și-a mărit/și-a creat starea de insolvabilitate, aspect dovedit de[20] ......

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1562 și urm. din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea…..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[21] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[22] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[23] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică[24], cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[25] .....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[26]: .....

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[27], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[28] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[29] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[30] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[31]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[32]/extras din registrul public[33]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[34].

Data, Semnătura[35],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice . ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu decât cel indicat.. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 14. Pentru că tinde la stabilirea inopozabilității actului juridic față de părți, este obligatoriu ca reclamantul să cheme în judecată în calitate de pârâți atât pe debitorul său cât și pe terțul contractant. ↑
 15. Se vor menţiona datele de identificare. ↑
 16. Reclamantul trebuie să probeze, cu înscrisuri că este titularul unei creanțe certe împotriva debitorului la data introducerii acțiunii și şi că nu a expirat termenul de 1 an de la data la care a cunoscut sau trebuia să cunoască prejudiciul ce rezultă din actul atacat, conform dispozițiilor art. 1563 și art. 1564 din C.civ. ↑
 17. De principiu, poate forma obiect al acțiunii revocatorii orice tip de act juridic civil, cu condiția probării efectului prejudiciabil pentru creditorul reclamant și a fraudei debitorului. Spre deosebire de actele juridice cu titlu oneros – în cazul cărora este necesar ca reclamantul să probeze frauda atât a debitorului cât și a terțului contractant – în cazul actelor juridice cu titlul gratuit dovada existenței creanței, stabilirea prejudiciului și frauda debitorului sunt suficiente pentru admiterea acțiunii pauliene, fiind indiferent dacă terțul contractant a fost de bună-credință ori de rea-credință. ↑
 18. Se va reda situația patrimonială a debitorului, cu sublinierea insolvabilității sale în sensul că, în fața iminenței executării silite, prin actul juridic contestat debitorul și-a diminuat bunurile/și-a epuizat activele din patrimoniu, provocând însărăcirea sa, cu consecința prejudicierii creditorului. ↑
 19. Indiferent dacă actul juridic civil vizat este cu titlu gratuit ori este cu titlu oneros, reclamantul creditor trebuie să probeze, prin orice mijloc de probă, frauda debitorului, în sensul că aceasta a acționat cu rea-credință cu intenția de a-l prejudicia ori având cunoştinţă de faptul că prin actul juridic încheiat își va crea ori își va mări starea de insolvabilitate. ↑
 20. În cazul în care obiectul cererii este un act juridic cu titlu oneros, este necesar ca reclamantul să probeze suplimentar complicitatea la fraudă a terțului contractant al debitorului, în sensul că acesta a cunoscut la data contractării/la data primirii plății că, achiziționând bunului/primind plata de la debitor, aceasta din urmă își creează/își mărește starea de insolvabilitate cu consecința prejudicierii drepturilor creditorului reclamant. ↑
 21. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 22. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 23. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 24. Dacă pârâtul este o persoană juridică, care potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu, reclamantul trebuie să ataşeze interogatoriul cererii de chemare în judecată, în două exemplare, din momentul depunerii acesteia, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 25. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 26. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 27. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 28. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 29. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 30. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. ↑
 31. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 32. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 33. Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 34. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 35. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.