Model Acţiune Reducţiunea Liberalităţilor Excesive | Avocat Specializat Drept Civil
avocatura bucuresti
Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru ruina edificiu
1 noiembrie 2016
avocat bucuresti on line
Model Contestaţie împotriva deciziei de sancţionare disciplinară
3 noiembrie 2016

Model Acţiune reducţiunea liberalităţilor excesive

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Acţiune reducţiunea liberalităţilor excesive

Model Acţiune reducţiunea liberalităţilor excesive

Sediul materiei:

 • Art. 1093–1095 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

în contradictoriu cu pârâtul[5](nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[6] ....., formulăm

CERERE[7] DE REDUCŢIUNE A LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE

prin care solicităm instanţei să dispună reducţiunea liberalităţilor excesive , respectiv a legatelor şi donaţiilor[8]......, care depăşesc cotitatea disponibilă, în limita cotei de rezervă cuvenite moştenitorului rezervatar[9].....

În fapt, arătăm că defunctul a instituit următoarele legate şi donaţii.... în favoarea numitului[10]….. . Aceste liberalităţi depăşesc cotitatea disponibilă şi încalcă rezerva succesorală instituită în favoarea[11] .....

Susţinem că[12] …..

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1093-1095 din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[13] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[14] ....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[15] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[16] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[17]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[18], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[19] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în[20] .....exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de[21] .....şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/ copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[22].

Data, Semnătura [23],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică.Calitatea de reclamant poate aparţine numai moştenitorilor rezervatari, succesorilor acestora şi creditorilor chirografari ai moştenitorilor rezervatari. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Calitatea de pârât în cadrul acţiunii în reducţiunea liberalităţilor excesive aparţine beneficiarului liberalităţii excesive. ↑
 6. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 7. Cererea în reducţiunea liberalităţilor excesive se prescrie în termen de 3 ani de zile de la data deschiderii moştenirii sau, după caz, de la data la care moştenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formează obiectul liberalităţilor. Dacă existenţa liberalităţilor excesive nu a fost cunoscută de către moştenitorii rezervatari, atunci termenul de prescripţie începe să curgă de la data când au cunoscut existenţa acestora şi caracterul lor excesiv. ↑
 8. Se vor menţiona legatele instituite de către testator, precum şi contractele de donaţie încheiate de către acesta. ↑
 9. Se va indica numele moştenitorului rezervatar, precum şi cota de rezervă stabilită în favoarea acestuia. ↑
 10. Se va menţiona numele beneficiarului legatului sau a contractului de donaţie. ↑
 11. Se va indica numele moştenitorului rezervatar, precum şi cota de rezervă stabilită în favoarea acestuia ↑
 12. Se vor prezenta pe larg motivele pentru care reclamantul solicită reducţiunea liberalităţilor excesive, respectiv valoarea totală a masei succesorale, valoarea fiecărei liberalităţi excesive şi valoarea totală a acestora, valoarea rezervei succesorale a moştenitorului rezervatar, valoarea cotităţii disponibile şi modalitatea de reîntregire a rezervei, în conformitate cu dispoziţiile art. 1096 din C. civ. ↑
 13. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 14. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 15. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 16. Se vor menţiona faptele pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 17. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 18. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 19. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 20. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 21. Taxa de timbru se va calcula, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 80/2013. ↑
 22. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 23. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.