Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial prin partaj

Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial prin partaj

avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
avocat bucuresti
Titlul executoriu
22 februarie 2017
Show all

Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial prin partaj

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj

Model Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj

Sediul materiei:

 • Art. 370 C. civ. raportat la art. 357-358 C. civ. și art. 979 și urm. C. proc. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanța[1] …..

Domnule Președinte,

Subsemnatul ( nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ( nume ….., prenume ….. ), cu domiciliul în ….., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal ( nume ….., prenume …..), cu sediul profesional/domiciliul în ….., având următoarele date de contact[3] ….. ,

în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal[4] ….., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună modificarea regimului matrimonial al comunității legale[5]/ convenționale de bunuri, existent între mine și pârât, urmând a se pronunțaseparația de bunuri și lichidarea comunității prin partaj, ca urmare a încheierii de către pârât a unor acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei.

În consecință, solicităm:

1. să se constate că în timpul căsătoriei încheiate cu pârâtul la data de ….. și desfăcută la data de ….. , prin sentința civilă nr….., căsătorie în care s-a aplicat regimul matrimonial al comunității legale/ (după caz) convenționale(conform convenției matrimoniale nr…..), am dobândit următoarele bunuri comune ….., în valoare[6] de …., respectivele bunuri aflându-se în prezent la ….., în detenția sau administrarea numitului[7] ….. ;

2. (dacă este cazul) să se constate că în timpul căsătoriei am contractat următoarele datorii comune[8] …..;

3. să se constate că la dobândirea bunurilor comune am avut cote de contribuție egale/ (după caz) că subsemnatul am avut o cotă de contribuție de …. % la dobândirea bunurilor comune sus/menționate[9];

4. să se dispună partajul bunurilor comune, prin atribuirea către subsemnatul, în natură, a următoarelor bunuri ….., în valoare de ….. și către pârât a următoarelor bunuri ….., în valoare de …..;

5. (dacă este cazul) să se dispună împărțirea datoriilor comune, prin obligarea subsemnatului la suportarea următoarelor datorii ….. și a pârâtului la suportarea următoarelor datorii ….. /(după caz) să fie obligat pârâtul la plata unei cote de ….. din ratele lunare/ la plata unei sume globale de ….., corespunzătoare părții care îi revine[10].

6. să se compenseze valoarea inegală a celor două loturi prin obligarea părții al cărei lot are o valoare mai mare la plata unei sulte compensatorii către celălalt soț.

În fapt, arătăm că[11]…..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispozițiile art.370 din C. civ. raportat la art.357-358 C. civ. și art. 979 și urm. din C. proc. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea[12] ……

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[13] ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul[14], în …..[15] exemplare.

În cadrul probei cu testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții ( nume ….. , prenume …..) ….., cu domiciliul[16] în ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[17] …..

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ….., solicităm încuviințarea următoarelor obiective[18] …..

Solicităm judecarea cauzei în lipsă[19], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct.2) din C. proc. civ.

De asemenea, solicităm comunicarea hotărârii ce se va pronunța în cauză în condițiile art.370 alin. (3) raportat la art.291 din C. civ., către Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale, pentru efectuarea formalităților de publicitate.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanței să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[20] ocazionate de acest proces/ (după caz) compensarea cheltuielilor de judecată.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în …..[21] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..[22] și procura în original/ copie legalizată/ împuternicirea avocațială/ delegația de reprezentare/[23] copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant[24].

Data, Semnătura[25],

Domnului Președinte al Judecătoriei[26]

 1. Competența aparține instanței de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.
 2. Mențiunea nu este obligatorie și va fi inserată numai dacă reclamantul dorește comunicarea actelor de procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.
 3. Mențiunea este facultativă, în conformitate cu art.148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poștă electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax și alte asemenea.
 4. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art.194 C. proc. civ.
 5. Regimul comunității legale de bunuri este aplicabil în cazul căsătoriilor încheiate atât anterior, cât și după intrarea în vigoare a Codului civil, la data de 01.10.2011, dacă soții nu au încheiat o convenție matrimonială prin care să aleagă un alt regim matrimonial. O astfel de convenție este valabilă numai dacă a fost încheiată ulterior datei menționate, fostul Cod al familiei sancționând cu nulitatea absolută orice convenție prin care se aducea atingere regimului comunității legale. Regimul comunității convenționale de bunuri poate fi instituit prin încheierea de către soți a unei convenții matrimoniale, prin care se derogă de la regimul comunității legale, în limitele prevăzute de art.367 din C. civ.
 6. Se indică valoarea estimată a fiecărui bun în parte și valoarea masei totale a bunurilor comune.
 7. Art.980 din C. proc. civ.
 8. Spre exemplu, în cazul creditelor bancare se va indica valoarea fiecărui contract de credit în parte, valoarea creditului, suma rămasă de achitat.
 9. În principiu, cota de contribuție a fiecărui soț se stabilește global, în raport cu întreaga masă a bunurilor comune, iar nu în raport cu fiecare bun în parte.
 10. În cazul în care într-un contract de credit figurează ca debitori ambii soți, în urma partajului nu se poate aduce atingere, în principiu, prevederilor contractului, în relația cu banca ambii soți rămânând în continuare obligați la restituirea creditului. Preluarea întregii datorii numai de către unul dintre soți și liberarea celuilalt de obligațiile stabilite în raport cu unitatea bancară poate avea loc numai în ipoteza în care unitatea bancară este de acord cu aceasta/ este chemată în judecată în calitate de pârât în procesul de partaj și se dovedește că soțul care urmează să preia creditul îndeplinește singur toate condițiile de bonitate necesare.Chiar și în această ultimă ipoteză, refuzul unității bancare de a accepta preluarea întregului credit de către unul dintre soți trebuie să apară ca abuziv pentru a se justifica intervenția instanței, contractul de credit producând efecte depline între părțile contractante.
 11. Se va prezenta situația de fapt, cu indicarea aspectelor esențiale pentru soluționarea cauzei. În situația de față, în cadrul cererii de chemare în judecată vor fi indicate cel puțin următoarele elemente: data încheierii căsătoriei, indicarea convenției matrimoniale încheiate de către soți(dacă este aplicabil regimul comunității convenționale), bunurile comune aflate în propietatea soților, precum și cele dobândite în timpul căsătoriei și care constituie totuși bunuri proprii ale uneia dintre părți, descrierea și prețuirea acestora, locul în care se află bunurilor, precum și indicarea actelor încheiate de către pârât și motivele pentru care se apreciază că acestea pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei. Totodată, dat fiind că instanța, dacă va admite cererea, va proceda la lichidarea comunității de bunuri, se vor indica cotele de contribuție ale soților la dobândirea bunurilor comune (numai în cazul în care reclamantul solicită o cotă superioară celei de 50%, prezumată de către lege), precum și modalitatea propusă pentru partajarea în natură a acestora. A se vedea și dispozițiile art.980 din C. proc. civ., precum și aspectele indicate în formularul aferent cererii de partaj bunuri comune.
 12. În situația în care pentru evaluarea/identificarea bunurilor supuse partajului este necesară efectuarea unor expertize tehnice.
 13. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menționarea elementelor pentru identificare.
 14. Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.
 15. Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâților și unul pentru instanță, în conformitate cu art.149-150 C. proc. civ.
 16. Se va menționa adresa completă a martorilor (localitate, stradă, număr, blocul, scara, etajul, numărul apartamentului, sectorul/județul).
 17. Se vor meționa faptele pe care reclamantul dorește să le probeze. De exemplu, faptul că pârâtul a încheiat acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei, poziția pârâtului față de cererea de separație de bunuri, recunoașterea de către acesta a unei cote superioare de contribuție a reclamantului la dobândirea bunurilor comune etc.
 18. Se vor indica obiectivele urmărite prin efectuarea raportului de expertiză.
 19. Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu dorește să se prezinte la fiecare termen de judecată.
 20. Mențiunea este facultativă și depinde de poziția reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaților/ experților/ specialiștilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de transport/ cheltuielile de cazare și orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.
 21. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art.149 C. proc. civ. în atâtea exemplare câți pârâți sunt și un exemplar pentru instanță. Dacă pârâții au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități, se poate depune un singur exemplar pentru pârâți.
 22. Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.80/2013, Taxa de timbru pentru modificarea regimului matrimonial este în prezent de 20 de lei, la care se adaugă taxa de timbru datorată pentru lichidarea regimului matrimonial de comunitate, calculată procentual la valoarea bunurilor comune, potrivit art.5 din OUG nr.80/2013.
 23. Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat.
 24. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.
 25. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână).
 26. Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.