Model Acțiune în Rezoluțiunea Concordatului Preventiv | Discuta Cu Un Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Acțiune în rezoluțiunea concordatului preventiv

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Acțiune în rezoluțiunea concordatului preventiv

Model Acțiune în rezoluțiunea concordatului preventiv

Sediul materiei:

  • Art. 35 Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., în calitate de reprezentant al creditorilor/creditor[2],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN REZOLUȚIUNEA CONCORDATULUI PREVENTIV[3]

prin care solicitrezoluțiunea concordatului preventiv omologat de judecătorul sindic prin încheierea din....., precum și obligarea debitorului la plata de daune-interese[4].

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 35din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004 ↑
  2. Creditorii participă la procedură în mod individual, în măsura permisă de drepturile aferente creanţei lor, precum şi în mod colectiv, potrivit legii, prin adunarea creditorilor şi reprezentantul creditorilor (art. 7 alin. (2) din Legea nr. 85/2014). În situaţia în care se constată încălcarea gravă de către debitor a obligaţiilor asumate prin concordatul preventiv, adunarea creditorilor concordatari poate hotărî introducerea acţiunii în rezoluţiune a concordatului preventiv, desemnând reprezentantul creditorilor. De asemenea, poate introduce această acţiune, în aceleaşi condiţii, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate (art. 35 alin. (1) din Legea nr. 85/2014) ↑
  3. Acțiunea în rezoluțiune se poate formula în situaţia în care se constată încălcarea gravă de către debitor a obligaţiilor asumate prin concordatul preventiv;reprezintă încălcare gravă a obligaţiilor asumate de debitor prin concordatul preventiv acţiuni precum: favorizarea unuia sau a mai multor creditori în dauna celorlalţi, ascunderea sau înstrăinarea de active în perioada concordatului preventiv, efectuarea de plăţi fără contraprestaţie sau în condiţii ruinătoare (art. 35 alin. (2) din Legea nr. 85/2014). ↑
  4. Prin hotărârea de admitere a acţiunii în rezoluţiune, judecătorul-sindic acordă creditorilor daune-interese, potrivit dreptului comun (art. 35 alin. (4) din Legea nr. 85/2014) ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor de rezoluțiune a concordatului preventiv ↑
  6. Dacă adunarea creditorilor concordatari a decis introducerea acţiunii în rezoluţiune, procedura concordatului preventiv se suspendă de drept (art. 35 alin. (3) din Legea nr. 85/2014) ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.