Model Acţiune Pentru Fapta Comisă De Un Minor/ Interzis Judecătoresc
avocati
Contract vanzare cumparare - Bun
5 noiembrie 2012
caut avocat
Model Acțiune înființare asociație
2 noiembrie 2016

Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de un minor/ interzis judecătoresc

avocat pret

avocat pret

Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de un minor/ interzis judecătoresc

Model Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru fapta comisă de un minor/ interzis judecătoresc

Sediul materiei:

 • Art. 1349 C. civ.
 • Art. 1357 C. civ.
 • Art.1372 C. civ.
 • Art. 1374 C. civ.
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[1] (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[2] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[3], personal/reprezentat prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar(nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[4] .....

Subscrisa[5] (denumirea .....), cu sediul[6] în ....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului[7]/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice[8]/contul bancar ....., cu sediul procesual ales[9] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având următoarele date de contact[10]/prin reprezentant[11] (nume ....., prenume .....)/prin consilier juridic (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[12] .....

în contradictoriu cu pârâtul[13]/pârâţii (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având codul numeric personal[14] ....., formulăm

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei obligarea pârâtului [15].....

În fapt, arătăm că[16] ..... .

Faţă de cele mai sus expuse, solicităm admiterea prezentei acţiuni.

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 1372 şi 1357 şi[17] ..... din C. civ.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea….. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[18] ....., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în .... [19] exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[20] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[21] ..... .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ......, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective[22]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[23], în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[24] ocazionate de acest proces.

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... [25] exemplare.

Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de ..... [26] procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[27]/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant[28]/extras din registrul public[29]/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare[30].

Data, Semnătura[31] ,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei...../Tribunalului

 1. Menţiunile se referă la persoana fizică. Calitatea procesuală activă aparţine persoanei care pretinde că i-a fost cauzat un prejudiciu, prin fapta ilicită săvârşită de un minor sau de cel pus sub interdicţie. ↑
 2. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 5. Menţiunile se referă la persoana juridică. Calitatea procesuală activă aparţine persoanei care pretinde că i-a fost cauzat un prejudiciu, prin fapta ilicită săvârşită de un minor sau de cel pus sub interdicţie. ↑
 6. În raport de calitatea reclamantului şi de obiectul cererii de chemare în judecată se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în conformitate cu art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. ↑
 8. Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor, sindicatelor, confederaţiilor sau partidelor politice. ↑
 9. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la alt sediu, decât cel indicat. ↑
 10. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 11. Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform art.155 alin. (1) pct.3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 12. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 13. Calitatea de pârât aparţine celui care în temeiul legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti este obligat să supraveheze un minor sau o persoană pusă în interdicţie. ↑
 14. Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 15. Obiectul cererii poate viza repararea prejudiciului în natură, prin restabilirea situaţiei anterioare, când aceasta este cu putinţă, ori plata unei despăgubiri. În această ultimă ipoteză, se va indica suma pretinsă, modul de calcul şi ce reprezintă. ↑
 16. Se vor individualiza împrejurările de fapt, care se circumscriu condiţiilor răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 1372 raportat la art. 1357 din C. civ. Se va preciza în ce constă prejudiciul suferit de reclamant, descrierea faptei ilicite a minorului/interzisului judecătoresc, faptul că există un raport de cauzalitate între fapta ilicită a minorului/interzisului judecătoresc şi prejudiciul pretins cauzat reclamantului. În persoana pârâtului, se apreciază condiţiile speciale ale răspunderii civile delictuale, prevăzute de art. 1372 din C. civ., respectiv vârsta autorului faptei ilicite şi neîndeplinirea obligaţiei de supraveghere de către pârâţi. ↑
 17. Eventual şi alte dispoziţii speciale incidente în cauză. ↑
 18. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 19. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art. 149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 20. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 21. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 22. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. ↑
 23. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 24. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 25. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 26. Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr.80/2013. ↑
 27. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. ↑
 28. Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. ↑
 29. Se va depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat. ↑
 30. Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii/societăţii sau entităţi fără personalitate juridică. ↑
 31. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.