Model Acţiune în Pretenţii Formulată De Salariat împotriva Angajatorului | Avocat
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului

Model Acţiune în pretenţii formulată de salariat împotriva angajatorului

Sediul materiei:

 • Art. 253 alin. (1)- (2) Codul muncii
 • Art. 266, 270, 272, 275 Codul muncii
 • Art. 208, 210, 216 Legea nr. 62/2011
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales[1] pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., având următoarele date de contact[2] personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ....., prenume .....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., având următoarele date de contact[3] .....

în contradictoriu cu pârâta[4] (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în ....., având codul unic de înregistrare/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice ...., cont bancar[5]….., deschis la ....., prin reprezentant legal: administrator[6], preşedinte/director-general (nume ....., prenume .....), formulăm

ACŢIUNE ÎN PRETENŢII

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună: obligarea pârâtei la plata sumei de….., reprezentând ..... .

În fapt, arătăm că[7] ..... am desfăşurat activitate în calitate de salariat, ocupând funcţia de ….. în temeiul contractului individual de muncă încheiat cu pârâta ....., nr. ….. din……

Pe parcursul executării acestui contract…..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile[8] ...... .

În dovedire[9], solicităm încuviinţarea:probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul intimatei/probei cu expertiză judiciară în specialitatea ..... .

Aceste probe sunt pertinente, concludente şi utile cauzei deoarece tind la dovedirea următoarelor teze probatorii:…. .

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri[10] în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în[11] .....exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ....., cu domiciliul în[12] ....., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ..... şi solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu ataşăm interogatoriul ce urmează a-i fi luat pârâtei[13], sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând[14] ..... .

În cadrul probei cu expertiza tehnică de specialitate ......, solicităm încuviinţarea în vederea îndeplinirii următoarelor obiective[15]: ..... .

Solicităm judecarea cauzei, în lipsă[16], în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.

În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată[17] ocazionate de acest proces

Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în două[18] exemplare.

Anexăm prezentei:procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[19] / împuternicirea sindicatului[20]; contractul individual de muncă nr. …/…..;contractul colectiv de muncă şi alte înscrisuri….. .

Data, Semnătura[21],

Domnului Preşedinte al Tribunalului[22]

 1. Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte comunicarea actelor de procedură la altă adresă decât cea de domiciliu. ↑
 2. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 3. Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. ↑
 4. Se are în vedere ipoteza în care angajatorul este o persoană juridică ↑
 5. Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. proc. civ. ↑
 6. Angajatorul-persoană juridică de drept privat se citează prin reprezentantul său, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul dezmembrământului său, potrivit art. 155 alin. (1) pct. 3) şi 4) din C. proc. civ. ↑
 7. Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei, din care să justificarea pretenţiilor reclamantului. Spre exemplu, acestea pot consta în drepturi salariale datorate potrivit legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă şi neachitate, decontarea cheltuielilor de transport sau alte drepturi băneşti recunoscute salariaţilor potrivit legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, plăţi compensatorii cuvenite în cazul concedierii colective potrivit legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, etc. ↑
 8. Se vor indica textele legale, pe care reclamantul îşi acţiunea în pretenţii. Spre exemplu, se poate indica art. 253 alin. (1) din Codul muncii, potrivit căruia angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. ↑
 9. Menţionăm că potrivit art. 272 din Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului. ↑
 10. Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare. ↑
 11. Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. ↑
 12. Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, strada, număr, bloc, scara, etajul, blocul, sectorul/judeţul). ↑
 13. Dacă angajatorul este o persoană juridică, acesta potrivit art.355 din C. proc. civ., răspunde numai în scris la interogatoriu. Reclamantul ataşează interogatoriul, în două exemplare, în conformitate cu art.194 alin.(1) lit.e) teza a-II-a din C. proc.civ. ↑
 14. Se vor menţiona faptele, pe care reclamantul doreşte să le probeze. ↑
 15. Se vor indica obiectivele urmărite, prin efectuarea raportului de expertiză. Spre exemplu, se poate folosi expertiza tehnică de specialitate pentru a se determina existenţa şi cuantumul pagubei suferite de reclamant. ↑
 16. Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. ↑
 17. Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor /experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. ↑
 18. Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi. ↑
 19. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 20. Se va depune atunci când acţiunea este formulată de sindicat. Potrivit art. 28 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, organizaţiile sindicale au dreptul de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora. ↑
 21. Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑
 22. Acţiunea în pretenţii este de competenţa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul sau locul de muncă reclamantul, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.